Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Onze diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Contacteer ons
7f7bdd4f-c079-401e-a1bf-da73e54f00c2
https://www.hetacv.be/contacteer-ons/contactpagina
true
Word nu lid

Thematisch verlof

Waar kan je allemaal thematisch verlof voor nemen? Hoe kan je het opnemen en voor welke periode? Wanneer kan je ook beroep doen op tijdskrediet motief zorg?

Tijd nodig om te zorgen?

Wil je tijdelijk volledig of gedeeltelijk stoppen met werken om de zorg voor je kind of een ziek familielid op te nemen? Dan kan je als werknemer in de privésector beroep doen op thematisch verlof en tijdskrediet motief zorg

💡  Kies zeker ook eerst je sector voor informatie op maat. De regeling kan immers verschillen van sector tot sector.

Word nu lid van het ACV!

Denk je er aan tijdskrediet of thematisch verlof op te nemen? Bereken je inkomen!

Benieuwd wat de impact op je inkomen is van thematisch verlof en tijdskrediet? Twijfel je om bijvoorbeeld om ouderschapsverlof te nemen of die opleiding te volgen omwille van de financiële gevolgen?    

Gebruik nu onze tool en bereken je inkomen! 

Of check de brochure

Je kan alle info ook rustig nalezen in onze meer uitgebreide brochure 'Tijdskrediet, landingsbanen en thematisch verlof' (pdf)!

Militant en op zoek naar ondersteuning bij je syndicale opdracht?  

PC 202- Bedienden kleinhandel voedingswaren

Een ernstig zieke in de familie? = Zorgverlof
 • In PC202 heb je het recht om volledig of gedeeltelijk je arbeidsprestaties te verminderen met de bedoeling een zwaar ziek gezins- of familielid bij te staan of te verzorgen. Dat kan op volgende manieren:
  • Elke werknemer (voltijds of deeltijds tewerkgesteld) kan, per patiënt, gedurende een maximumperiode van 12 maanden de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst volledig schorsen. Deze onderbrekingen kunnen telkens slechts worden genomen voor periodes van minimum 1 maand en maximum 3 maanden.
  • Elke voltijdse of deeltijdse werknemer die minstens ¾ de is tewerkgesteld, kan, per patiënt, gedurende een maximumperiode van 24 maanden zijn arbeidsprestaties verminderen met 1/5 of ½. Ook deze onderbrekingen kunnen telkens slechts worden genomen voor periodes van minimum 1 maand en maximum 3 maanden.
 • Voor het nemen van zorgverlof is een uitkering van de RVA voorzien.
 • Wil je een zwaar ziek gezins- of familielied bijstaan? Neem dan best even contact op met je ACV PULS contactpersoon. Wij kunnen nagaan of je recht hebt op zorgverlof, de juiste documenten aanleveren en zorgen dat de je uitkeringen in orde komen.
Meer tijd om voor mijn kind te zorgen = Ouderschapsverlof
 • Alle werknemers hebben recht op ouderschapsverlof. Zij mogen 4 maanden verlof nemen om voor hun kind te zorgen. Het verlof moet wel ingaan vóór het kind 12 jaar wordt (voor een gehandicapt kind is de leeftijd 21 jaar). Voor een geadopteerd kind kan het verlof genomen worden vanaf de inschrijving van het kind in het gezin en uiterlijk tot het kind 12 jaar wordt.
 • Zowel de vader als de moeder hebben elk recht op het ouderschapsverlof indien ze gedurende de laatste 15 maanden, 12 maanden met een arbeidsovereenkomst in dienst waren van de werkgever.
 • De werknemer moet het verlof per aangetekende brief aanvragen bij de werkgever. Het verlof gaat drie maanden nadien in (tenzij de werkgever akkoord is dat het ouderschapsverlof sneller ingaat). Op verzoek van de werkgever kan het verlof in uitzonderlijke gevallen uitgesteld worden met maximum 6 maanden.
 • Voltijdse werknemers kunnen het ouderschapsverlof ook nemen door acht maanden halftijds te werken. De maandelijkse uitkering wordt dan gehalveerd. Voltijdse werknemers kunnen eveneens 1/5de ouderschapsverlof opnemen door 20 maanden 4/5 te werken.
 • Bovenstaande vormen van loopbaanvermindering (voltijdse onderbreking / halftijdse onderbreking / vermindering met 1/5de) staan opgenomen als een recht. Sinds kort bestaat er tevens de mogelijkheid om ouderschapsverlof op te kunnen nemen onder de vorm van een 1/10de vermindering. Deze laatste vorm vereist evenwel steeds het voorafgaandelijk akkoord van de werkgever.
 • Je kunt de 4 vormen (voltijds, halftijds, 1/5de vermindering, 1/10de vermindering) ook onderbroken en zelfs door elkaar opnemen.
 • Voor alle vormen van ouderschapsverlof kan je een uitkering van de RVA aanvragen. Je kan ouderschapsverlof aanvragen via je werkgever of documenten opvragen bij je ACV PULS contactpersoon.
Een naaste ligt op sterven = Palliatief verlof
 • Elke werknemer het recht om de uitvoering van zijn arbeidsprestaties volledig te schorsen of om zijn arbeidsprestaties te verminderen met de bedoeling zich te wijden aan de palliatieve verzorging van een persoon die aan een ongeneeslijke ziekte lijdt. Deze persoon hoeft geen familielid te zijn.
 • Palliatieve verzorging is elke vorm van bijstand, dus zowel medische, sociale, administratieve als psychologische bijstand, en verzorging van personen die aan een ongeneeslijke ziekte in een terminale fase lijden.
 • Het palliatief verlof kan op één van de volgende manieren worden opgenomen:
  • Elke werknemer (voltijds of deeltijds tewerkgesteld) kan, per patiënt, gedurende een periode van 1 maand de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst volledig schorsen. Deze periode kan 1 keer worden verlengd met een duur van 1 maand.
  • Elke voltijdse of deeltijdse werknemer die minstens ¾-tijds is tewerkgesteld kan, per patiënt, gedurende een periode van 1 maand zijn arbeidsprestaties verminderen met 1/5 of ½. Deze periode kan 1 keer worden verlengd met een duur van 1 maand.
 • Het verlof gaat in op de eerste dag van de week volgend op de week waarin een attest van de behandelende geneesheer door de werknemer aan de werkgever werd overhandigd of, mits akkoord van de werkgever, op een vroeger tijdstip.
 • Voor alle vormen van palliatief verlof kan je een uitkering van de RVA aanvragen.
Mantelzorger? Mogelijkheid tot opname mantelzorgverlof
 • Onderbreking:
  *volledig, gedurende 1 maand; of
  *halftijds of met één vijfde vermindering gedurende twee maanden
 • Voorwaarden:
  *zorgen voor een zorgbehoevend persoon
  *zowel de zorgbehoevende als jij, als mantelzorger zijn zo erkend door het ziekenfonds.
 • Template nummer voor de aanvragen met betrekking tot de thematische medische bijstandsverloven ( palliatief- en mantelzorg verlof): template nummer 61010.

Bij opname thematische verloven

Bedragen steeds per maand en op basis van een voltijdse betrekking. (Indien minder tewerkgesteld dan voltijds, ook mogelijkheid tot opname, bedragen moeten dan pro rata berekend worden)

Volledige onderbreking:
Bruto
921,83 euro Netto
828,45 euro

Voor een alleenwonende (verhoogd bedrag) :
Bruto
1551,85 euro Netto
1394,65 euro

Bij een volledige onderbreking op basis van een deeltijdse betrekking wordt de uitkering berekend in verhouding tot uw arbeidsregime.

Loopbaanvermindering tot een halftijdse betrekking (1/2de)
Werknemers jonger dan 50 jaar:
Bruto
460,91 euro Netto
381,87 euro

Werknemers jonger dan 50 jaar, alleenwonend (verhoogd bedrag):
Bruto
775,93 euro Netto
642,86 euro

In geval van een halftijds verlof voor medische bijstand of palliatief verlof bij een tewerkstelling van ten minste 3/4 wordt de uitkering berekend in verhouding tot uw arbeidsregime.

Werknemers van 50 jaar of ouder:
Bruto
621,37 euro Netto
514,81 euro

Werknemer van 50 jaar of ouder, alleenwonend:
Bruto
775,93 euro Netto
642,86 euro

In geval van een halftijds verlof voor medische bijstand of palliatief verlof bij een tewerkstelling van ten minste 3/4 wordt de uitkering berekend in verhouding tot uw arbeidsregime.

Loopbaanvermindering met 1/5
Werknemers jonger dan 50 jaar:
Bruto
156,36 euro Netto
129,55 euro

Verhoogde bedragen voor de alleenwonende werknemer:
Bruto
210,27 euro (1)
310,36 euro (2) Netto
174,21 euro (1)
257,14 euro (2)

(1) Enkel voor alleenwonende werknemers, d.w.z. voor de personen die uitsluitend met 1 of meerdere kinderen (ongeacht de leeftijd) ten laste samenwonen.
(2) Om recht te hebben op een verhoogd bedrag dient u verplicht te voldoen aan de volgende voorwaarden:
*schriftelijke kennisgeving aan de werkgever vanaf 01.06.2017;
*uitsluitend samenwonen met uw kinderen ten laste;
*ouder zijn in de eerste graad van het kind waarmee u samenwoont of belast zijn met de dagelijkse opvoeding;
uw kind waarvoor u uw prestaties vermindert, moet jonger dan 18 jaar zijn in het geval van een palliatief verlof, verlof voor mantelzorg of een medische bijstand en minder dan 12 jaar in het geval van een ouderschapsverlof. De leeftijd van 12 en 18 jaar wordt verhoogd tot 21 jaar indien het een kind met een handicap is.

Werknemers van 50 jaar of ouder:
Bruto
234,54 euro Netto
194,32 euro

Verhoogde bedragen voor de alleenwonende werknemer:
Bruto
310,36 euro Netto
257,14 euro

 

Vlaamse aanmoedigingspremie

 • Neem je tijdskrediet, ouderschapsverlof, palliatief verlof, verlof voor medische bijstand of mantelzorgverlof op? Dan kun je een aanmoedigingspremie krijgen. Dat is een aanvullende uitkering die u van de Vlaamse overheid krijgt, boven op de onderbrekingsuitkering van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA).
  Je bent als werknemer zelf verantwoordelijk voor de aanvraag van je aanmoedigingspremie.
 • Simuleren van het bedrag van de premie en de aanvraag zelf kan via volgende website:
  https://www.vlaanderen.be/aanmoedigingspremies/aanmoedigingspremie-aanvragen

 

Het ACV gebruikt cookies voor de goede werking van zijn websites, om informatie op maat aan te bieden en je persoonlijke ervaring te verbeteren. Door te klikken op ‘Accepteer alle cookies’ geef je toestemming voor het plaatsen van analytische en advertentiecookies. Deze kunnen ook door onze partners gebruikt worden. Je kan de cookies zelf instellen via de knop ‘Beheer je voorkeuren’. Ga naar de pagina cookies en voor meer info of consulteer onze policy  privacybeleid.