Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Contacteer ons
7f7bdd4f-c079-401e-a1bf-da73e54f00c2
https://www.hetacv.be/contacteer-ons/contactpagina
true
Word nu lid

Sectorlonen

In de meeste sectoren bestaan aparte regelingen en afspraken over loon– en arbeidsvoorwaarden. Die verschillen vaak erg van elkaar. Check onze loonwijzer!

Ontdek hier alles over je sectorloon

💡 Je vindt hier eerst de meer algemene regels, de info voor je sector vind je helemaal onderaan.

🔎 Tools loonwijzer

Gebruik onze bruto-nettocalculator en check of jij correct uitbetaald wordt!

Laat je door de belangrijkste onderdelen van je loon gidsen en doe de loontest

More Info

 • Wegwijzer Sociale Wetgeving voor een volledig overzicht van de wetgeving arbeidsrecht en sociale zekerheid.  Bestel de Wegwijzer

💡 Veel van de regelgeving over loon is sectorgebonden.  Kies daarom je sector om hierna informatie op maat te krijgen.👇 Of ga naar de rubriek 'salaris en loon' gesubsidieerd basisonderwijs of  openbare sector

PC 328.01 - Stads- en streekvervoer (Vlaamse gewest)

 Je loon als werknemer bij De Lijn

Op 21 maart 2017 werd een cao afgesloten die ervoor zorgt dat alle actieve personeelsleden voor de periode 2017-2018 een koopkrachtverhoging krijgen:

 • 0,5 % op 1 januari 2018
 • 0,5 % op 1 november 2018
Bedienden

De huidige barema's van de vervoersmaatschappij worden gekoppeld aan een nieuwe klasse:

Nieuwe klasse
 Barema K2  K3  K4  K5  K7  K9  K10 

Arbeiders

Exploitatiepersoneel
 • Het barema van chauffeurs
 • Het barema van lijnverantwoordelijken of plaatsbewijzentoezichters
Technisch personeel
De organisatie zal worden aangepast aan de werkelijke behoeften van het ogenblik.
De functies die worden voorzien in de organisatie houden rekening met de behoeften van de techniek en de gewenste graad van specialisatie en polyvalentie. De functiebeschrijvingen zullen worden bijgestuurd wanneer dat nodig blijkt, rekening houdend met die behoeften.

De functies worden in deze baremaklassen geplaatst:
 • Klasse 1: Schoonmaak- en refterpersoneel
 • Klasse 2: Handlangers (geen speciale vorming vereist)
 • Klasse 3: Geschoolde arbeiders (technische kennis vereist) - elektriciens, precisiemecaniciens, mecaniciens, bouwvakkers, carrosserie, magazijn
 • Klasse 4: Gekwalificeerde arbeiders (ruime technische kennis vereist - door opleiding  of  ervaring  in  de  functie  hebben  de  arbeiders een  hogere specialisatie of polyvalentie verworven dan in de vorige klasse) - elektriciens, precisiemecaniciens, mecaniciens, bouwvakkers, carrosserie, magazijn
 • Klasse 5: Gespecialiseerde arbeiders (de arbeiders in deze klasse hebben door hun opleiding of ervaring een heel hoog niveau van specialisatie of polyvalentie in zeer specifieke functies of geven dagelijks leiding aan een beperkte groep personeelsleden) - elektriciens, precisiemecaniciens, mecaniciens, carrosserie
 • Klasse 6: Brigadiers

Baremaklassen
In elke klasse wordt een BIS-schaal voorzien. Daarin kan het personeel geplaatst worden dat minimaal 10 jaar klasse-anciënniteit kan voorleggen, op voorwaarde van een gunstig advies van de leidinggevenden.

Loopbaanevolutie

 • Categorie I Loopbaan: kl. 1-2
  • aanvang in loonschaal 11.1
  • na 3 jaar in loonschaal 12.1
  • na 6 jaar in loonschaal 12.2.
 • Categorie II Loopbaan: kl. 2-3
  • aanvang in loonschaal 12.1
  • na 3 jaar in loonschaal 13.1
  • na 6 jaar in loonschaal 13.2
 • Categorie III Loopbaan: kl.3-4-5
  • aanvang in loonschaal 13.1
  • na 3 jaar in loonschaal 14.1
  • na 3 jaar in loonschaal 15.1
  • na 6 jaar in loonschaal 15.2
  • na 6 jaar in loonschaal 15.3
 • Categorie IV Loopbaan : kl. 4-5-6
  • aanvang in loonschaal 14.1
  • na 3 jaar in loonschaal 15.1
  • na 3 jaar in loonschaal 16.1

Loopbaan binnen een bepaalde categorie
Je gaat over naar een volgende categorie wanneer:

 • je minstens drie jaar anciënniteit hebt
 • je een gunstige beoordeling hebt
 • je de nodige opleidingen hebt gevolgd
 • je slaagt voor een praktische proef (mondeling en schriftelijk). Je moet minstens 60% behalen.

Verloning
Ben je geslaagd? Dan krijg je een hogere loonschaal vanaf de dag dat je de drie jaar anciënniteit in je huidig barema hebt bereikt.

Je gaat over naar een bis- of ter-schaal wanneer:

 • je de voorziene termijnen respecteert
 • je een gunstige beoordeling hebt
 • je de nodige opleidingen hebt gevolgd

Binnen de verschillende loonschalen zijn volgende bis-, en ter-schalen voorzien:

 • loonschaal 11, 12, 13 en 14: een bisschaal
 • loonschaal 15: een bis en ter-schaal

Bij een verandering van categorie
Je kan naar een hogere categorie gaan als:

 • er een vacature is
 • je een gunstige beoordeling hebt
 • je slaagt voor de proeven (schriftelijke en praktische). Het resultaat van de proef is twee jaar geldig. Een personeelslid dat drie opeenvolgende keren niet slaagt, moet twee jaar wachten om opnieuw deel te nemen.
 • je slaagt voor het interview

Bij verandering van categorie neem je het aantal jaren in de loonschaal van jouw vorige categorie mee en start je in de aanvangsloonschaal van de hogere categorie. Wanneer je huidige loonschaal hoger is dan de aanvangsloonschaal, behoud je jouw huidige loonschaal en kan je na één jaar in de functie automatisch (dus zonder bijkomende proeven) naar de volgende loonschaal, op voorwaarde dat:

 • je een gunstige beoordeling hebt
 • je drie jaar anciënniteit hebt binnen je huidige loonschaal

Premies voor specifieke werksituaties

Hogere functies

Bedienden
Wanneer een leidinggevende minstens één maand afwezig is, en de verantwoordelijke oordeelt dat die leiding noodzakelijk is voor de goede werking, dan krijgen de hogere functies een toelage.


Die toelage bedraagt 5 % van het huidige loon, begrensd tot het niveau van de hogere functie.

Arbeiders
Wanneer een brigadier minstens een halve werkdag afwezig is,  dan kan een ander personeelslid als verantwoordelijke worden aangeduid.

Per entiteit worden, in functie van de noden op lokaal vlak en rekening houdend met de aard van de werkzaamheden, richtlijnen voor de aanduiding en het takenpakket van de verantwoordelijke afgesproken en vastgelegd.

De verantwoordelijke wordt aangesteld op grond van volgende criteria:

 • het personeelslid is geslaagd voor de proeven van brigadier
 • het personeelslid zit in de hoogste loonschaal en heeft de meeste jaren anciënniteit binnen de functie

Als de verantwoordelijke niet beschikbaar is, zal volgens dezelfde criteria een tweede of derde verantwoordelijke worden aangeduid.

De vergoeding bedraagt € 1,12 per uur, maar wordt beperkt tot het niveau van de loonschaal van de brigadier met dezelfde anciënniteit als de aangestelde.

De toelage voor de uitoefening van een hogere functie wordt automatisch toegekend aan de vervanger behalve wanneer op voorhand aan hem gemeld wordt dat het niet nodig is dat de brigadier wordt vervangen. Alleen in die laatste hypothese heeft het personeelslid dat de brigadier vervangt geen recht op een vergoeding.

Nachtwerk

Arbeiders
Je krijgt een forfaitair bedrag van € 1,4462 per uur (voor uren gewerkt tussen 20 u en 6 u)

 • 20 % van het barema-uurloon voor de personeelsleden van de technische diensten tewerkgesteld in beurtrol
 • 15 %  van  het  barema-uurloon  voor  de  nachtwerkers  (geldt niet voor bedienden)
 • 50 % voor toevallige nachtwerken van personeel in dagdienst
 • De standaardvergoeding voor nachtwerk wordt verdubbeld voor de uren (effectieve rijprestaties) tussen 24 uur en het einde van de dienst

Bedienden
Een bedrag van €1,4462 per uur.

Weekendwerk en werk op feestdagen
Als je op zon- en feestdagen werkt, heb je recht op inhaalrust. Je hebt ook recht op een vergoeding aan 100 % van de gewerkte uren.

Voor zaterdagwerk krijg je een toelage van 25 % van je uurloon. 

Gesplitste diensten
Arbeiders
Als je een onderbroken dienst doet, waarbij de onderbreking niet wordt vergoed, dan krijg je een premie van € 2,83. Die premie wordt in dezelfde mate als de lonen aangepast aan de evolutie van het indexcijfer.

De wachttijd in de standstelplaats van minder dan twee uur wordt doorbetaald. De wachttijd buiten de standstelplaats wordt als volgt betaald: maximaal twee uur aan 100 % en de rest van de tijd aan 50 %.

Bedienden
Een premie van €2,83.

Zwaar en vuil werk

Deze premies worden in de toekomst enkel nog voorzien voor de werken die als uitzonderlijk vuil en/of zwaar worden beschouwd. Voor vuil werk krijg je een forfaitaire premie van € 10,22 per tram en van € 5,11 per bus. Voor het ontstoppen of herstellen van afvoerbuizen of septische putten krijg je een premie van 5 % van het barema-uurloon.

Wachtpremie

Je krijgt

 • een vergoeding van 1 uur volgens het barema-uurloon per weekdag met wachtdienst
 • een vergoeding van 2 uur volgens het barema-uurloon per zaterdag, zon- of feestdag met wachtdienst
 • de normale verloning van je gewerkte uren
Instructeur of monitor

Arbeiders
Toevallige begeleiding van een kandidaat-chauffeur door een ervaren chauffeur: € 2,11 per dag vorming.

Premie voor toevallige OMC-prestaties
Arbeiders
Een OMC-premie van 10 % voor de loontrekkende personeelsleden van de technische diensten die "one-man-car-prestaties” verrichten.

Premie compensatie gemiddelde

Arbeiders
Per compensatierustdag (door de werkgever gepland om te voorkomen dat de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur wordt overschreden), krijg je een premie van € 6,28 bruto. Die premie wordt jaarlijks op 1 januari aangepast aan de index.

Andere premies, vergoedingen en toelagen voor personeel van De Lijn

Haard- en standplaatstoelage

Bedienden

 • Maximale haardtoelage: € 2774,82
 • Maximale standplaatstoelage: € 2745,66

Arbeiders

 • Haardtoelage: € 98,39 per maand
 • Standplaatstoelage: € 49,23 per maand
ARAB-verlof
Je hebt recht op 11 uur en 6 minuten ARAB-verlof als je op 1 januari van het jaar van toekenning in dienst was.

Dat verlof wordt toegekend ongeacht je tewerkstellingsregime, een eventuele wijziging ervan of bij het verlaten van de onderneming in de loop van het kalenderjaar. Het ARAB-verlof kan je opnemen in dagen, halve dagen, uren of minuten.
Voordelen in natura

Weddetrekkende personeelsleden (bedienden) die in een woning van de VVM wonen, krijgen voordelen in natura in ruil voor bepaalde verplichtingen.

Het gaat om één of meerdere van deze voordelen

 • gratis woonst
 • tussenkomst in de verwarmingskosten
 • tussenkomst in de elektriciteitskosten

De voordelen in natura hangen af van je werk en van de lokale omstandigheden.

Zomerpremie
De zomerpremie wordt enkel toegekend aan het personeel dat tewerkgesteld is aan de kust. De premie blijft behouden. 

Loopbaanpremie

Deze premie wordt toegekend  aan  personeelsleden in technische of weddetrekkende barema’s.

De volgende premies worden toegekend:

 • Na 5 jaar dienstanciënniteit: € 50,70
 • Na 10 jaar dienstanciënniteit: € 99,46
 • Na 20 jaar dienstanciënniteit: € 152,19
 • Na 25 jaar dienstanciënniteit: € 202,91

Voorwaarden
Je moet voldoende dienstanciënniteit hebben. Vóór het bereiken van de vereiste dienstanciënniteit wordt het bedrag berekend in verhouding tot het aantal resterende maanden.

Als je uit dienst gaat, wordt voor de berekening van de premie dezelfde regels gebruikt als voor de toekenning van de eindejaartoelage.

Als je tewerkstellingspercentage verandert in de loop van het jaar, dan is de premie in verhouding met hoeveel je werkt.

Je moet een gunstige beoordeling gekregen hebben om de premie te ontvangen. Je moet bovendien bereid zijn om de nodige opleidingen te volgen.

Loopbaantoelage

Weddetrekkenden hebben recht op een loopbaantoelage (1/3e, 2/3e) bij respectievelijk 6 jaar en 16 jaar dienst. 

Vrij-verkeerkaarten

Alle personeelsleden (ook gepensioneerden) en hun gezinsleden genieten van een gratis vrij-verkeerkaart op de netten van VVM, MIVB en TEC

Eretekens

Arbeidseretekens (Commissariaat-generaal van de arbeid)

Voorwaarden:

 • Arbeidsereteken 2e klasse: 25 jaar arbeid of gelijkgesteld
 • Arbeidsereteken 1e klasse: 30 jaar arbeid of gelijkgesteld
 • Gouden medaille der kroonorde: 35 jaar arbeid of gelijkgesteld
 • Gouden palmen der kroonorde: 45 jaar arbeid of gelijkgesteld of 40 jaar en op rust gesteld
Volledig gepresteerd in dienst van de maatschappij Gedeeltelijk gepresteerd in dienst van de maatschappij
Arbeidsereteken 2e klasse € 1750 € 1250
Arbeidsereteken 1e klasse € 2750 € 2150
Gouden medaille der kroonorde € 8750 € 7000
Gouden palmen der kroonorde € 12 500 € 10 000

Nationale orden 
De nationale orden worden toegekend volgens de bepalingen die gelden voor het overheidspersoneel op basis van graad, anciënniteit en leeftijd. Er worden geen vergoedingen toegekend.

Laureaten  van  de  arbeid  (Commissariaat-generaal  van  de  arbeid)  
Toekenning van de eretekens laureaat of cadet van de arbeid na de proeven. Er
worden geen vergoedingen toegekend.

Dienstvrijstelling ter gelegenheid van de uitreiking van de eretekens
Ieder  personeelslid  krijgt  op  de  dag  van  de  uitreiking  van  de  eretekens dienstvrijstelling. 

Meer weten?

button-contactformulier
button-contacteer-ons