Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Onze diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Contacteer ons
7f7bdd4f-c079-401e-a1bf-da73e54f00c2
https://www.hetacv.be/contacteer-ons/contactpagina
true
Word nu lid

Hoe zit het met mijn eindejaarspremie?

Heb ik recht op een eindejaarspremie of dertiende maand? En hoeveel krijg ik?

Check je eindejaarspremie

Of je recht hebt op een eindejaarspremie of dertiende maand op hebt wordt bepaald in de sector of onderneming waar je werkt. Helaas krijgt niet elke werknemer dus die dertiende maand op het eind van het jaar. Weten hoe het zit in jouw sector? Vul hierna je sector in!

Lees hier ook verder om meer te weten te komen: hoe zit het met je eindejaarspremie als je ontslagen wordt? Of wat als je als interim werkt? 

Hoeveel bedraagt je eindejaarspremie?

Ook dat hangt af van de sector en/of het bedrijf waar je werkt. De beroepscentrales berekenen per sector hoeveel de eindejaarspremie bedraagt.   

  💡 Kies daarom nu je sector. De regeling voor de eindejaarspremie in jouw sector zal hieronder verschijnen. 👇

  PC 340 - Orthopedische technologieën

  Arbeiders

  Voorwaarden

  • Gedurende de referteperiode van 1 december van het voorgaande jaar tot 30 november van het lopende jaar prestatie hebben verricht;
  • Wanneer de arbeidsovereenkomst in de loop van het jaar wordt verbroken, dan geschiedt de betaling tegelijkertijd met de laatste uitbetaling van het loon.

  Gelijkstelling voor minimum gewaarborgd jaarbedrag (€ 247,8935)

  • Gedeeltelijke of toevallige onvrijwillige werkloosheid: de hele periode;
  • Ziekte of ongeval: twee maanden; vier maanden mits zes maanden anciënniteit in de onderneming;
  • Zwangerschap en bevalling met of zonder ziekte of ongeval: drie maanden; vier maanden mits zes maanden anciënniteit in de onderneming;
  • Dagen werkloosheid wegens economische redenen: de totaliteit.

  Wanneer wordt de eindejaarspremie uitbetaald?

  Tussen 15 en 31 december.

  Hoeveel bedraagt de eindejaarspremie?

  Het bedrag van de eindejaarspremie wordt berekend op basis van:

  • 8,33 % van het verdiende loon in de periode van 1 december tot 30 november;
  • Hierbij wordt met “verdiende loon” bedoeld: het brutoloon tijdens de referteperiode verdiend, de betaalde feestdagen, klein verlet, gewaarborgd loon en vergoedingen voor bestaanszekerheid.

  Inhoudingen

  • RSZ.
  • Bedrijfsvoorheffing.

  Bedienden

  Voorwaarden

  • Verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst voor bedienden, op het ogenblik van de betaling van de premie, behalve voor de hierna vermelde gevallen;
  • Een anciënniteit hebben van tenminste zes maanden op het ogenblik van de betaling van de premie;
  • In de onderneming in dienst zijn getreden ten laatste de eerste dag van het beschouwde werkjaar. Voor de bedienden die in de onderneming in dienst zijn getreden na de eerste dag van het beschouwde werkjaar en die een effectieve aanwezigheid hebben van ten minste zes maanden, verhoudt de premie zich tot het aantal maanden effectieve prestatie.

  Gelijkstellingen

  • Jaarlijkse vakantie;
  • Wettelijke feestdagen;
  • Kort verzuim;
  • Vaderschapsverlof;
  • Betaald educatief verlof;
  • Syndicaal verlof;
  • Beroepsziekte;
  • Arbeidsongeval;
  • Bevallingsrust;
  • 60 dagen ziekte of ongeval.

  Pro rata

  • Bij afwezigheden, buiten deze hierboven opgesomd
  • In de loop van het jaar, zelf ontslag hebben genomen en voor zover zij een anciënniteit in het bedrijf van minstens 5 jaar kunnen bewijzen
  • Aangeworven binnen het kader van een contract voor bepaalde duur of vóór een duidelijk omschreven werk van minstens zes maand en die de onderneming verlaten voor de betaling van de premie
  • De bedienden die de onderneming verlaten vóór de datum van betaling van de premie, voor zover zij een anciënniteit hebben van zes maanden op het ogenblik van hun vertrek:
   • Bedienden die, behalve om dwingende reden, door de werkgever in de loop van het jaar ontslagen werden;
   • De gepensioneerden;
   • De bedienden die in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag intreden;
   • De bediende van wie de arbeidsovereenkomst wegens definitieve medische overmacht is beëindigd.

  Het recht op de premie berekend naar rato van de prestaties van het lopende werkjaar wordt per volledig gepresteerde kalendermaand toegekend.

  Niet van toepassing op

  • De ondernemingen welke in de loop van het jaar een evenwaardig voordeel toekennen, welke ook haar benaming weze, hetzij onder de vorm van een conventionele premie, hetzij ten titel van gift
  • De ondernemingen welke op hun niveau bij overeenkomst de lonen en andere arbeidsvoorwaarden van hun bedienden regelen, voor zover de in deze overeenkomst toegekende voordelen samengenomen ten minste gelijk zijn aan de voordelen voorzien door deze collectieve arbeidsovereenkomst

  Wanneer wordt de eindejaarspremie uitbetaald?

  Ofwel bij het indienden van de maatschappelijke rekeningen, ofwel in december.

  Hoeveel bedraagt de eindejaarspremie?

  Een premie gelijk aan het maandloon.

  Inhoudingen

  • RSZ.
  • Bedrijfsvoorheffing.

  Het ACV gebruikt cookies voor de goede werking van zijn websites, om informatie op maat aan te bieden en je persoonlijke ervaring te verbeteren. Door te klikken op ‘Accepteer alle cookies’ geef je toestemming voor het plaatsen van analytische en advertentiecookies. Deze kunnen ook door onze partners gebruikt worden. Je kan de cookies zelf instellen via de knop ‘Beheer je voorkeuren’. Ga naar de pagina cookies en voor meer info of consulteer onze policy  privacybeleid.