Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Contacteer ons
7f7bdd4f-c079-401e-a1bf-da73e54f00c2
https://www.hetacv.be/contacteer-ons/contactpagina
true
Word nu lid

Hoe zit het met mijn eindejaarspremie?

Heb ik recht op een eindejaarspremie of 13e maand? Hoe wordt de premie berekend en hoeveel krijg ik?

Check je eindejaarspremie

Of je recht hebt op een eindejaarspremie of 13e maand en hoe de premie berekend wordt, hangt af van de sector of onderneming waar je werkt. Helaas krijgt niet elke werknemer dus die 13e maand salaris op het eind van het jaar. En is er dus ook een verschil tussen de premies voor arbeiders en bedienden.

💡 Je vindt hier eerst de meer algemene regels, de info voor je sector vind je helemaal onderaan.

🔎 Tools loonwijzer

Gebruik onze bruto-nettocalculator en check of jij correct uitbetaald wordt!

Laat je door de belangrijkste onderdelen van je loon gidsen en doe de loontest

Hoeveel bedraagt je eindejaarspremie?

Dat hangt af van de sector en/of het bedrijf waar je werkt. 

  💡 Kies daarom nu je sector. De regeling voor de eindejaarspremie in jouw sector zal hieronder verschijnen. 👇 Of check het overzicht eindejaarspremies per sector.

  PC 100-Aanvullend voor arbeiders

  In het pc 100 hebben de werknemers recht op een jaarlijkse premie. De bedragen hieronder zijn een minimum. Het is mogelijk dat er in jouw bedrijf hogere premies zijn.

  HOEVEEL BEDRAAGT DEZE EINDEJAARSPREMIE ?

  31 x het uurloon dat in voege is op 1 december 2023 (op basis van een wekelijkse arbeidsduur van 38u)

  WANNEER WORDT DEZE PREMIE UITBETAALD ?

  Elk jaar in december (met de betaling van het loon van december).

  WAT ZIJN DE TOEKENNINGSVOORWAARDEN VOOR DEZE EINDEJAARSPREMIE ?

  • Op het moment dat de premie uitbetaald wordt:
   • moet je een arbeidscontract als arbeider hebben.
   • moet je minstens 6 maanden anciënniteit hebben  in de onderneming; deze anciënniteit moet ononderbroken zijn.
    Voor de berekening van de anciënniteit:
    • Een onderbreking van minder dan 7 dagen van het contract (bijvoorbeeld in geval van economische werkloosheid) wordt niet beschouwd als een onderbreking van de anciënniteit.
    • De periode van tewerkstelling als interim werknemer wordt meegeteld, op voorwaarde 1° dat de aanwerving volgt op de periode van interimarbeid en 2° dat de functie die wordt uitgeoefend door de arbeider gelijkaardig is aan de functie uitgeoefend als interim werknemer. Elke inactiviteitsperiode van zeven dagen of minder wordt beschouwd als een periode van tewerkstelling als interim werknemer.
  • Een deeltijdse arbeider heeft recht op de premie naar evenredigheid van zijn arbeidsduur (wie halftijds werkt, heeft recht op de helft van de premie).

  WAT GEBEURT ER ALS IK NIET HET HELE JAAR GEWERKT HEB?

  • De volledige premie wordt toegekend aan iedereen die in dienst was tussen 1 januari en 31 december 2023. Een arbeider die in dienst getreden is op 1 september zou dus bijvoorbeeld recht hebben op 1/3 van de premie.
  • Een heel aantal niet gewerkte periodes worden gelijkgesteld: jaarlijkse vakantie, wettelijke feestdagen, klein verlet, vaderschapsverlof, moederschapsverlof, arbeidsongeval, beroepsziekte, dagen arbeidsduurvermindering, 60 dagen ziekte of ongeval, een maximum van 20 dagen tijdelijke werkloosheid (ongeacht het stelsel) per kalenderjaar (= nieuw!).

  WAT GEBEURT ER ALS IK DE ONDERNEMING VERLAAT VOOR DE DATUM VAN BETALING VAN DE PREMIE?

  Het recht op de premie evenredig aan de effectieve prestaties tijdens het lopende kalenderjaar blijft behouden, voor zover de voorwaarde van ten minste 6 maanden anciënniteit op het ogenblik van vertrek gerespecteerd wordt als het gaat om:

  • arbeiders die ontslagen werden, in de loop van het kalenderjaar, tenzij om dringende reden
  • gepensioneerden
  • SWT zoals voorzien in cao nr. 17
  • definitieve medische overmacht
  • overlijden
  • arbeiders met een arbeidscontract van bepaalde duur van ten minste 6 maanden of een arbeidscontract voor een bepaald werk van ten minste 6 maanden

  Arbeiders die ontslag nemen in de loop van het kalenderjaar hebben recht op de premie evenredig aan hun effectieve prestaties in het lopende kalenderjaar, voor zover ze een anciënniteit tellen van ten minste 5 jaar in de onderneming.

  Voor de arbeiders van wie het contract afloopt voor de betaaldatum in december wordt het evenredige bedrag van de jaarlijkse premie uitbetaald op het moment van vertrek.