Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Contacteer ons
7f7bdd4f-c079-401e-a1bf-da73e54f00c2
https://www.hetacv.be/contacteer-ons/contactpagina
true
Word nu lid

402.02 - Openbare zorgsector

Opleidingen

In de openbare zorg- en welzijnssector kan je verschillende opleidingen volgen. Sommige van die opleidingen zijn kwalificerende trajecten. Het gaat dan om opleidingen waarbij je competenties of een diploma verwerft om een beroep uit te oefenen. Daarnaast zijn er ook korte opleidingen, allerhande permanente vormingen … 

Federale openbare zorgsector en geregionaliseerde federale zorgsectoren

(ziekenhuizen, woonzorgcentra, diensten voor thuisverpleging ...)

Opleiding tot verpleegkundige met behoud van loon

Een van de belangrijkste kwalificerende opleidingen binnen de publieke zorgsector is het project “Vorming 600” dat de kans geeft aan werknemers om met behoud van loon een opleiding te volgen tot bachelor in de verpleegkunde (A1) of gegradueerde verpleegkundige (A2).

Elk jaar, in de loop van februari/maart, beslist het beheerscomité van de sociale Maribel van de openbare sector over het aantal voltijdse equivalenten (VTE) die met de opleiding kunnen starten. De oproep wordt gelanceerd op de website van de RSZ.

Ben je geïnteresseerd, dan moet je voor een bepaalde datum (meestal uiterlijk begin mei) een aanvraag indienen. Ook de werkgever moet een attest invullen. De werkgever kan, als je voldoet aan de voorwaarden, niet weigeren om het attest te ondertekenen. 

Wie komt in aanmerking?

Je moet op 31 augustus voldoen aan alle voorwaarden:

 • Je werkt in de openbare zorgsector, en meer specifiek in een ziekenhuis, woonzorgcentrum, psychiatrisch verzorgingstehuis, dienst voor thuisverpleging, initiatief voor beschut wonen, dagverzorgingscentrum, wijkgezondheidscentrum of revalidatiecentrum
 • Je werkt tenminste halftijds als statutair of met een overeenkomst van onbepaalde duur. Als je een arbeidsovereenkomst hebt voor bepaalde duur dan moet de werkgever de garantie geven dat, als je geselecteerd bent voor de opleiding, je verder in dienst wordt gehouden voor de duur van de opleiding.
 • Je hebt minimaal drie jaar ervaring in één of meerdere instellingen die behoren tot de federale gezondheidssector (privé of openbaar)
 • Je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden van het onderwijs dat je wilt volgen (bachelor of HBO5)
 • Je hebt geen brevet, graduaat of diploma van bachelor in de verpleegkunde
 • Je hebt bij het begin van de opleiding nog een voorziene loopbaan van vijf jaar per studiejaar
 • Je wilt je verbinden om na het slagen van je opleiding minstens vijf jaar te werken als verpleegkundige binnen een van de instellingen en diensten die hierboven worden opgesomd

Wanneer en hoe indienen? 

Je moet de formulieren samen met het medisch attest vóór een bepaalde datum (de uiterste datum van inschrijving wordt jaarlijks vastgelegd) per post opsturen naar de RSZ, AD 7 / Sociale Maribel, Victor Hortaplein 11, 1060 Brussel.

Wat gebeurt er daarna?

Eerst wordt er nagegaan of je aanvraag volledig is en je aan alle voorwaarden voldoet. Iedereen die voldoet aan de voorwaarden komt in aanmerking voor de selectie. De selectie gebeurt op basis van objectieve criteria.

Na de selectie krijg je van de RSZ een bericht of je al dan niet geselecteerd bent.

Als je geselecteerd bent, krijg je een reglement ‘Vorming 600’ waarmee je je moet akkoord verklaren. Ook je werkgever moet zijn akkoord geven. In principe kan de werkgever niet weigeren. De werkgever kan enkel weigeren als er verschillende geselecteerde kandidaten zijn in dezelfde instelling en een goede werking van de zorg niet meer gegarandeerd kan worden.

Hoeveel verdien je tijdens je opleiding?

Je blijft tijdens je opleiding werknemer van je huidige werkgever en je ontvangt:

 • je geïndexeerd brutoloon, rekening houdend met de haard- en standplaatstoelage en loonschaalverhogingen
 • je eindejaarspremie
 • je attractiviteitspremie
 • je vakantiegeld
 • alle sociale voordelen toegekend door je werkgever aan het personeel (zoals maaltijdcheques, tweede pensioenpijler, hospitalisatieverzekering …)
 • Je hebt geen recht op een vergoeding voor onregelmatige prestaties en avondprestaties of op andere vergoedingen voor zaterdagwerk, zondagwerk, werk op feestdagen ...

Andere info

De opleiding kan invloed hebben op je jaarlijkse vakantie, vergoeding voor verplaatsingen, vergoeding schoolkosten, arbeidsprestaties tijdens de vakantie … Alle regelingen kan je terugvinden op de website van de RSZ.

Andere opleidingen

ACV Openbare Diensten heeft een aanvraag ingediend bij het beheerscomité van de sociale Maribel van de overheidssector om de kwalificerende opleidingen uit te breiden. Zo zouden we graag het niet-zorgpersoneel van ziekenhuizen en woonzorgcentra de kans geven om tijdens de werkuren een opleiding te volgen tot zorgkundige. Ook voor het organiseren van een kaderopleiding voor verpleegkundigen tijdens de werkuren is ACV Openbare Diensten vragende partij. De voorstellen zijn momenteel in onderzoek. 

Vlaamse openbare welzijnssectoren (thuiszorg, gezinszorg, kinderopvang, poetsdiensten)

Personeelsleden van de diensten thuiszorg, gezinszorg of diensten voor (buitenschoolse) kinderopvang kunnen een opleiding volgen tot verzorgende, zorgkundige of kindbegeleider buitenschoolse opvang. De opleidingen worden gevolgd in het deeltijds volwassenenonderwijs. Je behoudt je loon en je werkgever krijgt middelen je tijdens je opleiding te vervangen.

Er wordt twee keer per jaar een oproep gedaan. 

De opleidingen worden georganiseerd of gecoördineerd door Diverscity, een samenwerkingsverband tussen ACV Openbare Diensten, ACOD, VSOA en de VVSG.

Meer info: