Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Contacteer ons
7f7bdd4f-c079-401e-a1bf-da73e54f00c2
https://www.hetacv.be/contacteer-ons/contactpagina
true
Word nu lid

Federaal regeerakkoord: dit is van belang als je in de openbare sector werkt

Witte rook! Ons land heeft eindelijk een federale regering, en die zette met een gloednieuw regeerakkoord meteen de toon voor de komende jaren. Uiteraard zijn er nog maar weinig concrete invullingen bekend, maar toch zetten we graag op een rijtje wat de openbare sector de komende jaren kan verwachten.

Pensioenen

Op het gebied van de pensioenen wil de regering opnieuw uitpakken met een pensioenhervorming. De klemtoon ligt deze keer niet meer op de eerste plaats op langer werken, maar de pensioenen zelf. De regering kondigt een pensioenhervorming aan die de kosten van de vergrijzing moet beheersen. De pensioenberekening van ambtenaren, werknemers en zelfstandigen zou meer naar elkaar toe moeten groeien. Die hervorming moet er komen met respect voor verworven rechten, na overleg met de sociale partners en zou al op 1 september 2021 voorgelegd moeten worden.

Daarnaast is er voor elk wat wils op vlak van pensioenen. Op het menu staan onder meer:

  • Halftijds pensioen, met waarborgen voor de landingsbanen
  • Een geleidelijke en voorwaardelijke verhoging van de minimumpensioenen tot 1500 euro.
  • De herinvoering van een pensioenbonus
  • Een aanvullend pensioen voor elke werknemer met een bijdrage van 3 % van het brutoloon
  • Een hervorming van het ziektepensioen voor ambtenaren

Overigens stellen we met verbazing vast dat het regeerakkoord De Croo met geen woord rept over zware beroepen. Anderzijds houdt men wel vast aan de verhoging van de pensioenleeftijd. Een regeling voor de zware beroepen blijft daarmee noodzakelijk. 

Dat verworven rechten gewaarborgd worden, is uiteraard een noodzaak. Maar een degelijk pensioen moet ook het perspectief blijven voor de toekomst. Het zullen immers die ambtenaren, werknemers en zelfstandigen zijn die de vergrijzing zullen betalen.

Federaal overheidspersoneel

We zijn altijd wat achterdochtig wanneer we een nieuw regeerakkoord onder ogen krijgen. Wat staat erin, wat niet, en wat zal de regering uiteindelijk doen? In het vorige regeerakkoord werd met geen woord gerept werd over de afschaffing van het federaal ambtenarenstatuut, maar we hebben ons tot de laatste dag dat de N-VA in de regering zat, moeten verzetten om dat dwaas idee te verwerpen.

Het nut van telewerken heeft de laatste maanden de grootste twijfelaar overtuigd. Daarom is het goed dat de regering die regeling wil institutionaliseren. Het zou alleszins correct geweest zijn, mocht er meteen een billijke vergoeding aan gekoppeld worden. Want er zijn wel degelijk extra kosten voor de telewerker. Getuige daarvan de opdracht die de Regie der Gebouwen krijgt om de grootte van de kantoren aan te passen aan het aantal telewerkers.

Wat ons zorgen baart, is het feit dat tegen eind 2021 onderzocht zal worden hoe de socialezekerheidsstelsels van werknemers, zelfstandigen en ambtenaren op mekaar zal afgestemd kunnen worden. Dikwijls betekent dat nivelleren naar het laagste niveau.

En wat de herinschakeling van langdurig zieken op de arbeidsmarkt betreft, maken we ons geen illusies. We hebben tot nu toe geen enkel voorbeeld gezien van hoe dat structureel kan lukken. Wel zien we in de praktijk dat dit vooral richting armoede leidt.

Maar we willen dit regeerakkoord vooral niet te negatief voorstellen. In tegenstelling tot het recente verleden straalt dat akkoord een positieve vibe uit, wekt het vertrouwen en geloof op dat een warme samenleving in de maak is.

Trouwens, we hoeven nu niet te oordelen. The proof of the pudding is in the eating, en we wensen deze regering alle succes.

Zorg

In het federaal regeerakkoord gaat terecht zeer veel aandacht naar de gezondheidszorg. De klemtoon wordt gelegd op een solidaire samenleving waarbij er op zal toegezien worden dat de gezondheidszorg voldoende en solidair wordt gefinancierd én waarbij de doelmatigheid en de kwaliteit worden verhoogd. Uitgangspunten waar we zeker kunnen achterstaan.

Maar het is vooral ook belangrijk dat het federaal regeerakkoord een aantal maatregelen heeft verankerd:

  • Het zorgpersoneelsfonds dat voorziet in een jaarlijks bedrag van 402 miljoen waardoor het mogelijk wordt om in de ziekenhuizen en andere federale gezondheidsinstellingen bijkomende jobs te creëren. Het zorgpersoneelsfonds zorgt er ook voor dat er meer mogelijkheden worden gecreëerd om bijkomende opleidingen in de zorg te voorzien die de zij-instroom verhogen.
  • Het sociaal zorgakkoord dat begin juli werd afgesloten en dat voorziet in een jaarlijks bijkomend budget van 600 miljoen euro voor de verhoging van de lonen, verbetering van de werkomstandigheden en verlaging van de werkdruk.
  • Een jaarlijkse bijkomende enveloppe van 200 miljoen voor de geestelijke gezondheidszorg.
  • Het vastleggen van een wettelijke groeinorm voor de gezondheidszorg vanaf 2022 van 2,5 % bovenop de index.

Ook de hervorming van het ziekenhuislandschap, die onder de vorige minister van Volksgezondheid werd opgestart, zal worden verdergezet. Het zal daarbij zeer belangrijk zijn dat de verdere hervormingen gebeuren in overleg met de sociale partners. De focus moet sterk gelegd worden op “het sociaal luik” om voldoende draagvlak te creëren bij het personeel.

Verder vinden we in het regeerakkoord ook nog de hervorming van de gezondheidszorgberoepen terug, aandacht voor zij-instromers, behoud van de leerladder in de zorg, verhogen van de aantrekkelijkheid van een beroep in de zorg …

Al deze beleidsverklaringen kunnen leiden tot mooie resultaten, op korte en op langere termijn. Er is echter één belangrijke basisvoorwaarde: alle hervormingen moeten gebeuren in voortdurend overleg met werknemers en werkgevers. Enkel een volwaardig sociaal overleg kan leiden tot een sterk draagvlak. 

Wij roepen de nieuwe minister van Volksgezondheid dan ook op om zo vlug mogelijk de sociale partners van de federale zorgsectoren bijeen te brengen. De verdere uitwerking van het sociaal zorgakkoord van begin juli en het operationeel maken van het zorgpersoneelsfonds zijn vanzelfsprekend voor ons absolute prioriteiten. 

Bijzondere korpsen (Defensie, politie, civiele veiligheid)

De nieuwe regering zet volop in op veiligheid, dat blijkt duidelijk uit het regeerakkoord. Al jaren brengen we een aantal pijnpunten onder de aandacht en eindelijk kunnen we vaststellen dat die zullen aangepakt worden.

Na jaren van structurele onderbezetting kijken we alvast uit naar de doelstelling van de regering om minstens 1600 agenten per jaar aan te werven, mankracht die meer dan nodig is om de slagkracht inzake veiligheid te versterken met bijzondere aandacht voor de functie van de wijkinspecteur.

We verwachten ook veel van de ingeschreven maatregelen om geweld tegen politie en hulpverleners te bestrijden met de nadruk op nultolerantie. Het zal tot het verleden behoren om feiten van ernstig fysiek geweld ten aanzien van politie en hulpverleners gewoonweg te seponeren omwille opportuniteitsredenen.

We komen in het hoofdstuk veiligheid verder begrippen tegen als integriteit, preventieve aanpak, samenwerken en ja, ook digitale innovatie. We zijn benieuwd hoe dat alles concreet zal worden omgezet.

Over de civiele veiligheid is het regeerakkoord kort. We lezen de nood aan een modern personeelsbeleid, passende omkadering en een kwaliteitsvolle opleiding , in het bijzonder voor de brandweervrijwilligers. Dat kan natuurlijk alle richtingen uitgaan. In ieder geval is voor ons elk personeelslid van belang en is ieder van hen bijzonder. 

Het wordt meer dan tijd dat de militaire aanwezigheid op straat wordt afgebouwd. Het liefst vinken we dat gedeelte dan ook snel af. We begrijpen dat de regering zal inzetten op een herkapitalisatie in het domein van het personeel om het militair beroep aantrekkelijker te maken. Meer dan eens lieten we al weten dat voor ons betere lonen betekent. Daarnaast kunnen we de aandacht voor het welzijn van de militair en infrastructuur en uitrusting alleen maar toejuichen.

Hoopvol maar voorzichtig dus, we zien immers liever goede daden dan mooie woorden.

Je centrale op sociale netwerken