Ouderschapsverlof flexibeler opnemen kan voortaan ook in de publieke sector

Op 22 juli werd het Koninklijk Besluit tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de thematische verloven in de publieke sector gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Concreet omvat het KB een aantal bepalingen die het flexibeler opnemen van de verschillende thematische verloven (ouderschapsverlof, palliatief verlof en verlof voor medische bijstand) mogelijk maken. Thematische verloven laten werknemers toe om een bepaalde periode in hun loopbaan niet of minder te werken.

Zo laat dit KB werknemers uit de overheidssector toe om ouderschapsverlof op te nemen in een 1/10 regime (mits akkoord van de werkgever). Dit betekent dat u ervoor kan kiezen om uw werk een halve dag per week, of één dag om de twee weken te onderbreken.

Het KB voorziet daarnaast, voor ouderschapsverlof en verlof voor medische bijstand, een opname in weken of een veelvoud ervan.
 
Tot slot regelt dit KB ook het bedrag van de onderbrekingsuitkeringen voor de gewijzigde opnamevormen.

Bovenstaande bepalingen moeten opgenomen worden in de personeelsstatuten of -reglementen van de verschillende overheidsdiensten alvorens ze op hen van toepassing zijn. Federale personeelsleden kunnen vanaf 01 augustus 2019 gebruik maken van de regeling, Vlaamse personeelsleden tot nog toe niet.

Voor de werknemers van de lokale en provinciale besturen en de diensten die er van af hangen, is het recht op ouderschapsverlof geregeld in een ander KB. Dit KB werd gewijzigd door het koninklijk besluit van 5 mei 2019 en trad reeds in werking op 1 juni 2019.

 

Personalization