Bijkomende coronamaatregelen in onderwijs

Vanaf maandag 29 november 2021 verstrengen de coronamaatregelen in onderwijs opnieuw. Een overzicht van de belangrijkste beslissingen lees je hieronder.

Er komt geen algemeen opgelegd afstandsonderwijs, maar zoals altijd gaat het hier om minimummaatregelen. Schoolbesturen en directies kunnen wel, op basis van een inschatting van de eigen situatie en noden, voltijds of deeltijds afstandsonderwijs organiseren en dat voor een gedeelte van de school, de hele school of een deel van de leerlingen. Dat afstandsonderwijs kan digitaal verlopen maar ook op een andere wijze. Het schoolbestuur of de directie beslist wat er gebeurt op basis van het advies van de preventieadviseur. 

Klasgroepen en examens

Scholen moeten het mengen van klasgroepen in gemeenschappelijke binnenruimten (studie, refter, indoor speelruimtes ...) maximaal vermijden. En de leerlingen moeten overal, zowel in het klaslokaal als in de refter, de studiezaal … een vaste plaats krijgen.

De kerstexamens kunnen verlopen zoals vorig schooljaar. In grotere lokalen kunnen meerdere klasgroepen samen een examen afleggen, maar ook daar moeten de klasgroepen zo veel mogelijk gescheiden worden. Bij het afleggen van het examen mogen de leerlingen hun mondmasker afzetten wanneer ze stilzitten en er voldoende ventilatie is. Leerlingen dragen wel altijd een mondmasker als ze het examenlokaal betreden en verlaten.

Extra-murosactiviteiten

Extra-murosactiviteiten met overnachting kunnen minstens tot de kerstvakantie niet meer plaatsvinden. En voor eendaagse uitstappen moeten scholen de regels van de brede samenleving volgen, zoals bijvoorbeeld het voorleggen van het Covid Safe Ticket wanneer dat vereist is.

Lerarenkamer

In de lerarenkamer moet volgens de nieuwe richtlijnen prioritair een CO2-meter komen. De leraarskamer zou ook enkel nog als werkplek fungeren, niet meer als vergader- of pauzeplek. Dat is voor COC een rare verwoording, alsof bijvoorbeeld vergaderen niet werken is. Wellicht wordt daarmee ‘individueel werken’ bedoeld, met respect voor afstand en met voldoende ventilatie en niet bijvoorbeeld ‘fysiek vergaderen’.

Activiteiten op school

Scholen mogen enkel nog die activiteiten organiseren die nodig zijn om de leerplandoelstellingen te bereiken. Sinterklaas- en andere feesten kunnen alleen doorgaan zonder externen.

De aanwezigheid van derden op school wordt strikt beperkt. Ze kunnen nog enkel toegelaten worden op school als ze nodig zijn om de leerplandoelstellingen te bereiken. Derden dragen ook altijd verplicht een mondmasker.

Vergaderingen met personeelsleden, maar ook de schoolraad, de ouderraad, bijscholingen ... moeten digitaal plaatsvinden. Ook de oudercontacten moeten digitaal plaatsvinden, maar voor de meest kwetsbare groepen wordt uitzonderlijk een fysiek oudercontact toegelaten.

Testing en tracing

De CLB’s blijven inzetten op het uitvoeren van het huidige contactonderzoek. Bij een besmetting in een klasgroep treedt voortaan al vanaf drie besmettingen binnen een periode van zeven dagen de noodremprocedure in werking. De CLB-arts oordeelt dan of het al dan niet over een clusterbesmetting gaat en plaatst indien nodig de hele klas in quarantaine.

Minister Weyts voorziet ook 6,5 miljoen euro aan extra middelen voor de aankoop van zelftesten voor de personeelsleden van het onderwijs. COC raadt aan om die zelftesten te gebruiken. Ze zijn een goede indicator en gemakkelijk in gebruik. 

Schoolsluitingen en examens

Bij een besmetting, quarantaine of tijdelijke sluiting kan de school de regeling toepassen die ze voorziet wanneer leerlingen door overmacht of gewettigd verlet een examen niet kunnen afleggen. De leerlingen kunnen hun examen bijvoorbeeld op een ander moment of onder een andere vorm afleggen. Wanneer een school die overmachtsregeling inroept, moet ze daarover zo snel mogelijk communiceren naar personeel, ouders en leerlingen, zodat de nieuwe afspraken voor iedereen duidelijk zijn. Voor ziekte in een examenperiode is een medisch attest vereist. Bij quarantaine is een quarantaineattest voldoende voor de wettiging van afwezigheid. Scholen die toch geheel of gedeeltelijk zouden moeten sluiten, moeten een procedure volgen.

Vaccinatie

Tijdens het overleg van vrijdag 26 november 2021 maakte minister Weyts zich ook sterk dat het personeel van de basisscholen prioritair de boosterprik zou kunnen krijgen. Dat werd vrijdagavond ook al aangekondigd in de media. Op zaterdagochtend bleek dan plots dat de ministers van Volksgezondheid gezamenlijk beslisten om die prioriteit niet te geven. Federaal minister van Volksgezondheid, Frank Vandenbroucke, stelde dat een boosterprik een goed effect heeft twee maanden na het Johnson & Johnson-vaccin, vier maanden na AstraZeneca en zes maanden na Pfizer en Moderna. Het is voor hem heel belangrijk om dat schema te volgen. Het onderwijs kan volgens hem, net als andere sectoren, wel zelf de boostercampagne opzetten, maar het voorziene schema moet gevolgd worden.

COC vindt dat al het onderwijspersoneel, zowel in het basisonderwijs als in alle andere onderwijssectoren, prioritair extra bescherming moet krijgen omdat ze zich begeven tussen grote groepen kinderen en jongeren terwijl het virus rondraast in de scholen. COC stelde op het overleg aan de minister ook de vraag waarom enkel het basisonderwijs en de kinderopvang volgens hem een prioritaire boosterprik zouden moeten krijgen. Onze collega’s van het deeltijds kunstonderwijs werken immers met dezelfde doelgroep.


Personalization