Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Contacteer ons
7f7bdd4f-c079-401e-a1bf-da73e54f00c2
https://www.hetacv.be/contacteer-ons/contactpagina
true
Word nu lid

Welke pensioenen en uitkeringen zijn er?

Naast het gewone pensioen zijn er nog de aanvullende pensioenen (tweede en derde pijler), het overlevingspensioen, minimumpensioen en IGO.

Aanvullende pensioenen

De 1ste pensioenpijler bevat de wettelijke pensioenen.  Afhankelijk van je werksituatie en je eigen vermogen kan je ook nog aanspraak maken op een aanvullend pensioen. Dit zijn de zogenaamde 2e en 3e pijlers, of aanvullende pensioenen. 

💡 Je vindt hier eerst de meer algemene regels, de info voor je sector vind je helemaal onderaan.

Welke pensioenen en uitkeringen bestaan nog?

Naast 1ste pensioenpijler of de wettelijke pensioenen en aanvullende pensioenen, zijn nog specifieke uitkeringen voorzien. Lees hier alle info na over het minimumpensioen en inkomensgarantie bij ouderen (IGO).

Je pensioen beter begrijpen om het beter te verdedigen

Het ACV strijdt voor een waardig pensioenstelsel.  Dat zorgt ervoor dat: 

 • gepensioneerden hun levensstandaard kunnen behouden
 • gepensioneerden beschermd zijn tegen armoede

Door hervormingsrondes voldoet ons wettelijk pensioen niet volledig aan dit dubbel doel. Ontdek hoe het zover is kunnen komen en vooral wat we eraan kunnen doen

Wat je nog moet weten over pensioenen

More Info

 • De Federale Pensioendienst (FPD) onderzoekt de pensioenaanvragen van werknemers in loondienst en betaalt ze uit. De dienst betaalt ook de Inkomensgarantie voor ouderen (IGO) uit.
 • Wegwijzer Sociale Wetgeving voor een volledig overzicht van de wetgeving arbeidsrecht en sociale zekerheid.  Bestel de Wegwijzer

💡 Veel van de regels hangen af van de sector waarin je werkt.  Kies daarom nu je sector om meteen informatie op maat te krijgen. 👇

PC 140.05 - Verhuizing

Tweede pensioenpijler in de sector van de verhuisondernemingen

Sinds 1 januari 2011 ben je als werknemer in de verhuissector (ongeacht de aard van je arbeidsovereenkomst) automatisch aangesloten bij een sectorale pensioenregeling. Enkel studentenarbeiders en leerlingen komen niet in aanmerking.  Kort en bondig uitgelegd komt dit pensioenplan (afgesloten met de verzekeringsmaatschappij “de Integrale”) er op neer dat de werkgevers van verhuisondernemingen jaarlijks via een bijkomende RSZ-bijdrage een bepaalde som voor hun werknemers opzij zetten zodat deze, wanneer ze met pensioen gaan, een aanvullende vergoeding kunnen ontvangen naast het wettelijk maandelijks pensioenbedrag.  Voor alle duidelijkheid wordt dit wel degelijk door je werkgever betaald en wordt dit dus niet afgehouden van je loon.  De bijdrage wordt bepaald op basis van je RSZ-loon. Jaarlijks zal je een pensioenfiche ontvangen waarop het opgespaarde bedrag vermeld zal staan.

Vrijstelling

Werkgevers die voor 6 mei 2009 al een eigen, gelijkwaardig 2de pijlerpensioenstelsel toepasten konden nog een vrijstelling krijgen en deze behouden zolang dit eigen pensioenstelsel in voege is en evenwaardig blijft aan het sectoraal pensioenplan. Zij blijven wel verplicht om een bijdrage te betalen voor de sociale voordelen die in het solidariteitsreglement (bijlage bij de cao betreffende de oprichting van de 2de pensioenpijler)  worden opgesomd (aanvullende uitkering ziekte, uitkering bij overlijden, …) .

Bijdrage van de werkgever per kwartaal

 • 0,60 % voor de pensioentoezegging
 • 0,03 % voor het sociale luik 

=Totaal van 0,63% van het RSZ-loon aan 108%

Kapitaalopbouw

Het kapitaal bij uitkering wordt als volgt opgebouwd:
 • de som van de betaalde bijdragen
 • de gewaarborgde intrestopbrengsten
 • verminderd met de tariefopslagen voor het beheer van het pensioenplan.
Van zodra je in de sector tewerkgesteld wordt, zal je werkgever beginnen met het betalen van de bijdragen. Indien je echter minder dan 4 opeenvolgende kwartalen in de sector werkzaam bent, kan je geen aanspraak maken op het tot dan opgebouwde kapitaal.
Je werkgever zal ophouden met de betaling van de bijdragen wanneer je :

 • niet meer in dienst bent
 • met wettelijk of vervroegd pensioen gaat
 • geniet van het SWT 
 • komt te overlijden
De normale einddatum valt op de eerste dag van de maand volgend op je normale pensioenleeftijd  (tot op heden 65 jaar). Indien je op vervroegd pensioen of met brugpensioen gaat, kan je wel uitdrukkelijk vragen je verworven reserves reeds uitbetaald te krijgen vanaf de eerste dag van de maand volgend op de dag waaropje de leeftijd van 60 jaar hebt bereikt. 
De pensioenleeftijd wordt verdaagd zolang je in dienst blijft van je werkgever na je pensioenleeftijd (zonder je wettelijk pensioen op te nemen) of zolang je je verworven reserves in het sectoraal pensioenstelsel laat en uiterlijk tot de opname van het wettelijk pensioen.

Mocht je de sector verlaten en er gedurende meer dan 4 maanden niet meer werken, zal je schriftelijk op de hoogte worden gebracht van het bedrag van de verworven reserves. Je kan dan kiezen om dit bedrag bij de Integrale te laten staan of over te dragen naar een andere pensioeninstelling of naar het pensioenfonds van je nieuwe werkgever.

Solidariteitsreglement 

In bijlage aan de cao betreffende de invoering van het sectoraal pensioenplan verzekert een solidariteitsreglement de volgende prestaties :
 • Een aanvullende uitkering in rente voor je begunstigde(n) indien je vroegtijdig komt te overlijden 
 • In geval van tijdelijke werkloosheid en arbeidsongeschiktheid ten gevolge van een arbeidsongeval of beroepsziekte (tijdens de vergoede periodes), worden de werkgeversbijdragen aan het pensioenplan voortgezet op basis van een fictief dagloon (in functie van het bruto uurloon voor een “drager beginneling”) 
 • Het spijzen van een levensverzekeringscontract indien je werkgever niet is aangesloten bij het sectorale pensioenplan maar een evenwaardige tweede pensioenpijler voorziet.

De vertrekpremie bij pensionering

Bedrag 

€ 24,79/dienstjaar - maximum 16 dienstjaren

Toekenningsvoorwaarden

 1. de firma verlaten hebben op wettelijke pensioen- of SWT-leeftijd; 
 2. gedurende de laatste vijf jaren ononderbroken en fulltime tewerkgesteld geweest zijn in de sector. 

Wat moet je als werknemer doen ?

 1. het vak voor de werknemer bestemd op het formulier F4 (te verkrijgen via je werkgever of  bij gebreke via je ACV-Transcom secretariaat) invullen en ondertekenen; 
 2. het formulier overhandigen aan je werkgever bij ontvangst van de premie. 

Wat doet de werkgever ?

 1. Hij overhandigt aan de werknemer een formulier F4.
 2. Bij teruggave van de werknemer van het nauwkeurig ingevuld formulier, betaalt hij de vertrekpremie waarop deze recht heeft; 
 3. Vult op zijn beurt het formulier F4 in en zendt het terug aan het Sociaal Fonds om de terugbetaling te verkrijgen van de premie ten laste van het Sociaal Fonds.