Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Contacteer ons
7f7bdd4f-c079-401e-a1bf-da73e54f00c2
https://www.hetacv.be/contacteer-ons/contactpagina
true
Word nu lid

Welke pensioenen en uitkeringen zijn er?

Naast het rustpensioen zijn er nog het overlevingspensioen en aanvullende pensioenen. Daarbij is het goed om weten dat er een minimumpensioen en IGO is.

Aanvullende pensioenen

De 1ste pensioenpijler bevat de wettelijke pensioenen.  Afhankelijk van je werksituatie en je eigen vermogen kan je ook nog aanspraak maken op een aanvullend pensioen. Dit zijn de zogenaamde 2e en 3e pijlers, of aanvullende pensioenen. 

💡 Veel van de regels hangen af van de sector waarin je werkt.  Kies daarom nu je sector om meteen informatie op maat te krijgen. 👇

Welke pensioenen en uitkeringen bestaan nog?

Naast 1ste pensioenpijler of de wettelijke pensioenen en aanvullende pensioenen, zijn nog specifieke uitkeringen voorzien. Lees hier alle info na over het minimumpensioen en inkomensgarantie bij ouderen (IGO).

Word lid en ontdek hoe het ACV je bijstaat met je pensioen!

Je pensioen beter begrijpen om het beter te verdedigen

Het ACV strijdt voor een waardig pensioenstelsel.  Dat zorgt ervoor dat: 

 • gepensioneerden hun levensstandaard kunnen behouden
 • gepensioneerden beschermd zijn tegen armoede

Door hervormingsrondes voldoet ons wettelijk pensioen niet volledig aan dit dubbel doel. Ontdek hoe het zover is kunnen komen en vooral wat we eraan kunnen doen

Wat je nog moet weten over pensioenen

More Info

 • De Federale Pensioendienst (FPD) onderzoekt de pensioenaanvragen van werknemers in loondienst en betaalt ze uit. De dienst betaalt ook de Inkomensgarantie voor ouderen (IGO) uit.
 • Wegwijzer Sociale Wetgeving voor een volledig overzicht van de wetgeving arbeidsrecht en sociale zekerheid.  Bestel de Wegwijzer

PC 140.03 - wegvervoer en logistiek voor rekening van derden

Tweede pensioenpijler transport en logistiek

Na lange jaren van onderhandelen,  konden we op 15 september 2011 eindelijk onze handtekening zetten onder de cao die voor alle arbeiders van de sector goederenvervoer en goederenbehandeling een aanvullend pensioenplan invoert. Dit pensioenplan wordt ingericht door het Sociaal Fonds Transport en Logistiek, dat instaat voor de financiering ervan, maar wordt uitgevoerd en beheerd door een eigen opgericht Organisme voor de financiering van pensioenen (een zogenaamd OFP) dat het Pensioenfonds Transport en Logistiek wordt genoemd, afgekort tot Pensio TL.

Het pensioenplan wordt volledig gefinancierd door een minimum gegarandeerde patronale bijdrage van 80 euro,  die rechtstreeks geïnd wordt door de RSZ (pro rata voor deeltijdsen of arbeiders die nog geen volledig kwartaal gewerkt hebben). 

Hoe wordt je 2de pijlerpensioen opgebouwd ? 

De bijdragen voor het pensioenplan worden per kwartaal gestort op een speciaal voor jou opgerichte individuele rekening en zullen een uiteindelijk – bij wet bepaald – minimumrendement kennen van momenteel 1,75 %. Je kan ten vroegste op de leeftijd van 60 jaar en op het moment dat je met pensioen of SWT gaat, aanspraak maken op het voor jou opgespaarde pensioenkapitaal. Dit onder de vorm van een éénmalige storting of onder de vorm van een rente. Je kan tevens ten vroegste aanspraak maken op je opgebouwde pensioenrechten als je al minstens 1 jaar in de sector werkt.

Wat gebeurt er bij vroegtijdig overlijden ?

Mocht je overlijden vóór je pensionering of brugpensionering, wordt aan je begunstigde(n) een overlijdenskapitaal uitgekeerd. Dit kunnen je partner, kinderen, kleinkinderen, testamentair begunstigden of wettelijke erfgenamen zijn (met uitsluiting van de Staat) of andere begunstigde(n) die je schriftelijk hebt meegedeeld. Indien er geen begunstigden zijn, blijven de verworven reserves in Pensio TL. Ook het overlijdenskapitaal kan uitgekeerd worden in een éénmalig kapitaal of onder de vorm van een rente.

Wat gebeurt er als je niet meer in de sector werkt ?

Wanneer je de sector verlaat en je niet opnieuw binnen de twee daaropvolgende kwartalen in dienst komt van een werkgever uit de transport- of logistieke sector, zijn er een aantal mogelijkheden :
 • je kan je verworven reserves (indien nodig aangevuld tot het wettelijk gewaarborgd bedrag, cfr 3,25%) overdragen naar de pensioeninstelling van je nieuwe werkgever
 • je kan ze ook overdragen naar de onthaalstructuur van het sectoraal pensioenstelsel bij Integrale (daar geven we hierna meer uitleg over)
 • je kan ze overdragen naar een pensioeninstelling van je keuze 
 • of je kan ze in Pensio TL laten. Dit gebeurt automatisch tenzij je één van de voorafgaande keuzes schriftelijk hebt meegedeeld !

De onthaalstructuur bij Integrale

Wanneer je de sector verlaat, kan je aanspraak blijven maken op je opgebouwde pensioenrechten (natuurlijk pas bij (vervroegde) pensionering of SWT en ten vroegste vanaf je 60 jaar) indien je minstens een jaar in de sector tewerkgesteld was. De syndicale en patronale organisaties binnen het Sociaal Fonds van de sector transport en logistiek hebben met de “Integrale” een verzekeringsovereenkomst afgesloten om desgewenst, indien je de sector verlaat of binnenkomt, een aantal taken over te nemen inzake de correcte uitvoering en het beheer van de voor jou verworven reserves. Dit namelijk in de volgende gevallen :
 • als je het beheer van de reserves die je opbouwde bij een werkgever of meerdere werkgevers uit een andere sector, wenst over te dragen naar Pensio TL
 • als je de sector verlaat en je bij uittreding of erna, je verworven reserves wenst over te dragen naar de onthaalstructuur zelf
 • voor het beheer van de uitkering in rente als je hiervoor kiest en het pensioen- of overlijdenskapitaal dus niet in één keer wenst op te nemen
 • voor het beheer van een eventuele individuele voortzetting van de aanvullende pensioenopbouw indien je de sector verlaat (en er voor jou dus geen patronale inning vanuit de sector meer gebeurt)

Opting out

Werkgevers die op het niveau van hun onderneming voor al hun arbeiders reeds een eigen pensioenplan organiseerden dat minstens evenwaardig is aan het sectoraal aanvullend pensioenstelsel, konden dit eigen pensioenstelsel verderzetten. Om van deze vrijstelling te kunnen (blijven) genieten, moeten zij wel jaarlijks de (blijvende) gelijkwaardigheid van hun ondernemingsplan bewijzen aan de hand van een zogenaamd “actuarisattest”. 

Enkele formaliteiten

Als je met wettelijk pensioen gaat
Van zodra Pensio TL via de kruispuntbank van de sociale zekerheid melding krijgt van je   pensioendatum, en ten laatste in de loop van de maand voorafgaand aan jouw 65ste verjaardag, ontvang je automatisch een brief van Pensio TL met uitleg en een berekening van het huidig beschikbare bedrag van je aanvullend pensioenkapitaal (rekening houdend met de inhouding van bijdragen aan Riziv, solidariteit en bedrijfsvoorheffing). Je moet dan enkel het ingesloten formulier "vereffening uitkering kapitaal bij pensioen" volledig ingevuld en met de nodige bijvoegsels terugsturen naar PRO PENSIO.

Als je werkloos wordt met bedrijfstoeslag (SWT)
Als je ontslagen wordt met het oog op het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag gaat, moet je  dit zelf melden aan Pensio TL  via het formulier "aanmelding SWT".

Als je overlijdt vóór de pensioenleeftijd 
Zodra Pensio TL via de kruispuntbank van sociale zekerheid melding van het overlijden ontvangt, stuurt Pensio TL automatisch een schrijven aan de begunstigden van de overledene met uitleg en een antwoordformulier. Dit formulier moet volledig ingevuld en samen met een kopie van de akte van bekendheid of de erfrechtverklaring teruggestuurd worden naar PRO PENSIO.

Jaarlijks tijdens de maand november/december informeert het pensioenfonds Pensio TL je over de stand van zaken van je aanvullend pensioen. Op die manier kan je de opbouw van je aanvullend pensioen nauwlettend opvolgen.

Het ACV gebruikt cookies voor de goede werking van zijn websites, om informatie op maat aan te bieden en je persoonlijke ervaring te verbeteren. Door te klikken op ‘Accepteer alle cookies’ geef je toestemming voor het plaatsen van analytische en advertentiecookies. Deze kunnen ook door onze partners gebruikt worden. Je kan de cookies zelf instellen via de knop ‘Beheer je voorkeuren’. Ga naar de pagina cookies en voor meer info of consulteer onze policy  privacybeleid.