Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Contacteer ons
7f7bdd4f-c079-401e-a1bf-da73e54f00c2
https://www.hetacv.be/contacteer-ons/contactpagina
true
Word nu lid

Jouw rechten en plichten bij ziekte

Werk je in de openbare sector en ben je ziek? Dit zijn jouw rechten en plichten.

Algemene informatie over ziekte in de openbare sector

Als je als personeelslid van de openbare sector ziek wordt, heb je een aantal rechten en plichten. We helpen je op weg met wat algemene informatie.

Gaat je vraag over beroepsziekte? Check dan de informatie op deze pagina.

PC Bpost

Quotadagen

Op 1 januari van elk jaar worden quotadagen ziekte aan de statutaire personeelsleden (inclusief mandaathouders) toegekend.
De jaarlijks toegekende quotadagen die niet zijn opgebruikt, kunnen worden overgedragen naar het volgend jaar tot het maximum van 63 is bereikt. De quotadagen boven dit maximum komen in aanmerking voor de omzetting in dagen pensioenverlofsparen of voor uitbetaling in verhouding van 7 voor 1. 
Voor een voltijds tewerkgesteld statutair personeelslid bedraagt het maximum aantal toe te kennen quotadagen ziekte 21 per jaar.
Als alle quotadagen ziekte opgebruikt zijn, wordt het statutair personeelslid in disponibiliteit wegens ziekte geplaatst bij afwezigheid wegens ziekte.
Afwezigheden wegens ziekte

Bij afwezigheden wegens ziekte zal de vermindering voor een voltijds tewerkgesteld personeelslid gebeuren naar rato van één dag per periode van 21 dagen ziekte. Bij deeltijdse prestaties zal de vermindering worden aangepast volgens de coëfficiënt van het arbeidsstelsel.
Wanneer het aantal dagen na proportionele vermindering geen geheel getal vormt, wordt het afgerond naar de hogere eenheid.
 
Afwezigheden andere dan wegens ziekte
[(260 – a) x 21 x c] : 260
260:         Gemiddeld aantal werkdagen per jaar (5 werkdagen x 52 weken)
a:             Aantal dagen afwezigheid andere dan wegens ziekte, die leiden tot een proportionele vermindering
21:           Maximum aantal jaarlijks toe te kennen quotadagen ziekte
c:             Coëfficiënt van het arbeidsstelsel (voltijds = 1, halftijds = ½, vier vijfden = 4/5, drie vierden = 3/4)

Wanneer het aantal dagen na proportionele vermindering geen geheel getal vormt, wordt het afgerond naar de hogere eenheid.

Melding afwezigheid

Vóór het begin van je afwezigheid wegens ziekte meld je het telefonisch aan je onmiddellijke chef (lokale procedure) ofwel aan het HR Contact Center (centrale procedure – 0800 222 47).
Je vermeldt duidelijk je stamnummer, je naam en voornaam en je geboortedatum.
Zodra je de duur van je afwezigheid kent, zoals vermeld op het medisch getuigschrift, moet je deze telefonisch melden aan je onmiddellijke chef of aan het HRCC. Via een e-mail door eHR krijgt Medconsult hiervan kennis. 
Op het medisch getuigschrift kleef je een persoonlijk etiket (bij voorkeur in een lege zone op de voorzijde) en vermeld je je adres op de achterzijde. Je stuurt het op naar het HRCC met adresetiket (niet te frankeren).

Werk hervatten

Vóór het verstrijken van de ziektetermijn vermeld op het medisch getuigschrift moet je laten weten of je al dan niet je dienst hervat.
Voel je je geschikt om te hervatten, dan moet je je onmiddellijke chef of het HRCC hierover inlichten. 
In het andere geval meld je de verlenging van je ziekteafwezigheid en dien je een nieuw medisch getuigschrift in.
1. Niet onderworpen aan toezicht arbeidsgeneeskunde

Procedure ingeval van hervatten na een afwezigheid wegens ziekte als je niet onderworpen bent aan het toezicht van de Arbeidsgeneeskunde (Arista):

Als je minder dan 3 maanden ononderbroken afwezig was, informeer je uiterlijk de laatste werkdag vóór je diensthervatting je onmiddellijke chef (lokale procedure) of het HRCC (centrale procedure).
Was je 3 maanden of langer ononderbroken afwezig, kan je het werk pas hervatten na geschikt te zijn verklaard door Medconsult. Uiterlijk de voorlaatste werkdag van de voorziene afwezigheid meld je je intentie om het werk te hervatten aan je onmiddellijke chef of aan het HRCC. Deze vraagt een bezoek van Medconsult aan. Als het advies positief is, mag je hervatten; bij een negatief advies mag je niet hervatten. Een beroepsprocedure is mogelijk. 
2. Onderworpen aan toezicht arbeidsgeneeskunde

Procedure ingeval van hervatten na een afwezigheid wegens ziekte als je bent onderworpen aan het toezicht van de Arbeidsgeneeskunde (Arista):
bij een ononderbroken afwezigheid van minder dan 4 weken: je informeert je onmiddellijke chef of het HRCC de laatste werkdag vóór je werkhervatting;
bij een ononderbroken afwezigheid van 4 weken of meer maar minder dan 3 maanden: je informeert je onmiddellijke chef of het HRCC de laatste werkdag vóór je hervatting; na een medisch onderzoek bij Arista bezorg je aan je onmiddellijke chef het getuigschrift waarin Arista je geschikt verklaart om het werk te hervatten;
bij een ononderbroken afwezigheid van 3 maanden en meer: je kan het werk pas hervatten na daartoe geschikt verklaard te zijn door Medconsult en Arista;
- uiterlijk de voorlaatste werkdag vóór je diensthervatting informeer je de onmiddellijke chef of het HRCC van je intentie tot hervatting;
- je ondergaat een medisch onderzoek bij Medconsult dat een positief of negatief advies verstrekt; bij een negatief advies van Medconsult is een beroepsprocedure mogelijk;
- bij een positief advies van Medconsult wordt een bezoek aan Arista aangevraagd door de onmiddellijke chef als je onder de lokale procedure valt;
- het getuigschrift waarbij Arista je geschikt verklaart om te hervatten, bezorg je aan je onmiddellijke chef.

Medische controle

Indien het medische getuigschrift vermeldt dat je de woning mag verlaten, moet je de eerste 3 dagen aanwezig zijn op je woon- of verblijfplaats. In het andere geval mag je de hele periode de woon- of verblijfplaats niet verlaten. Dit om een eventueel bezoek van de controlegeneesheer mogelijk te maken.
Ben je zonder geldige reden afwezig bij een medische controle, wordt je een deelname in de controlekosten (12,77 euro) aangerekend die automatisch van je loon wordt afgehouden. 

Ziek tijdens en/of voor verlofperiode

Als je ziek wordt tijdens je verlofperiode, dan zijn die verlofdagen onherroepelijk verloren. Duurt je ziekte langer dan de verlofperiode, dan gaat de afwezigheid wegens ziekte in op de eerste kalenderdag ná de verlofperiode.
Word je ziek vóór het begin van je aangevraagde of goedgekeurde verlofperiode, dan ben je die verlofdagen niet kwijt (de verlofperiode wordt geannuleerd voor de duur van de afwezigheid wegens ziekte).
Eindigt de ziekteperiode vóór het einde van de aangevraagde of goedgekeurde verlofperiode, dan ben je van ambtswege met verlof onmiddellijk aansluitend op de afwezigheid wegens ziekte.

Het begrip 'ziekte' omvat ook het ongeval buiten dienst zonder aansprakelijke derde.
Een arbeidsongeval, een ongeval op weg van of naar het werk en een ongeval buiten dienst met aansprakelijke derde worden dus niet als ziekte beschouwd in deze context.

Hospitalisatie

Enkel een verblijf van minstens 1 nacht in het ziekenhuis gedurende een periode van afwezigheid wegens ziekte wordt als hospitalisatie beschouwd.
Je kan niet worden gecontroleerd door Medconsult gedurende je verblijf in het ziekenhuis.
De statutaire personeelsleden hebben bij een hospitalisatie gedurende een periode van disponibiliteit recht op een wachtgeld van 100% van de volledige wedde. De periode van hospitalisatie komt voor hen niet in aanmerking voor de vacantverklaring van de betrekking ten gevolge van meer dan 6 maanden ziekte.
De behandelende arts of het ziekenhuis levert het schriftelijk bewijs van de periode van hospitalisatie.