Welkom bij PC306 - verzekeringen!

Scrol naar beneden om de volgende sectorinformatie terug te vinden:

  • Laatste nieuws (actualiteit in de sector)
  • Specifieke regelgeving (over oa lonen, vakantiedagen, premies en meer)
  • ACV Puls-aanwezigheid (jouw vertegenwoordigers en contactpersonen)
  • ACV Puls-publicaties (brochures met nuttige informatie en nieuwsbrieven)
  • ACV Puls-prioriteiten (waar wij als vakbond het verschil maken)
  • Algemene sectorinformatie (weetjes over de geschiedenis en stand van zaken)

Laatste nieuws

ACV Puls-aanwezigheid

ACV Puls is als leidende vakbond in de verzekeringssector goed vertegenwoordigd. Onze vakbondsafgevaardigden zijn actief in bijna alle verzekeringsmaatschappijen en worden op zowel sector- als ondernemingsvlak ondersteund door vakbondssecretarissen:


PC306 cover

ACV Puls-publicaties

Sectorbrochure PC306

Voor werknemers uit PC306 vatte ACV Puls de belangrijkste loon- en arbeidsvoorwaarden samen in een handige brochure.
Sectorbrochure PC306 (editie 2021):

Digitale nieuwsbrief - Ontvang de meest recente sectorinfo in je mailbox!

Ben jij ACV Puls-lid, maar ontving je nog geen sectornieuwsbrief voor bedienden in de verzekeringssector?
Schrijf je dan in via Mijn ACV, zodat we je steeds op de hoogte kunnen houden van nieuwtjes uit de sector!

Kadernieuwsbrief

Ben je aangesloten bij ACV puls en werk je in een kaderfunctie, als leidinggevende of als professional? Dan ben je vast ook geïnteresseerd in wat we specifiek voor die werknemersgroep te bieden hebben. We houden je hierover graag op de hoogte via de specifieke Kadernieuwsbrief.

ACV Puls-prioriteiten

Om de twee jaar zijn er onderhandelingen in de sector, die resulteren in een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) met afspraken inzake loon- en arbeidsvoorwaarden. Hieronder onze prioriteiten.

Werkzekerheid

Werkzekerheid is binnen de sector uitgeroepen tot onze prioriteit nummer één.
Dat betekent dat er, behalve in specifieke omstandigheden, niet tot ontslag kan worden overgegaan in een aantal omstandigheden zoals:

  • bij overnames en fusies;
  • om economische redenen;
  • om technische redenen m.b.t. de arbeidsorganisatie.

Een overtreding van dit ontslagverbod wordt bestraft met een boete van respectievelijk 3 of 6 maanden opzegvergoeding al naargelang de werknemer minder of meer dan vijf dienstjaren telt.

Arbeidsduurverkorting

De sector heeft eveneens baanbrekend werk verricht op het terrein van de arbeidsduurverkorting. De gemiddelde wekelijkse arbeidsduur bedraagt 35 uur.

Het verschil tussen de effectieve arbeidsduur in een onderneming en de conventionele arbeidsduur (35 uur) wordt gecompenseerd door verlofdagen volgens de gelijkwaardigheidsformule waarbij 10 minuten meerprestatie gelijkgesteld wordt met 1 compenserende verlofdag (bv. wanneer de arbeidsduur 36u10 bedraagt, zal deze aangevuld worden met 7 verlofdagen).
Het bestrijden van stress, overdreven werkdruk en overuren vormt eveneens een belangrijk werkpunt van onze afgevaardigden.

Arbeidsorganisatie

Tot slot ligt voor ACV Puls ook een grote prioriteit in het proactief aanpakken en begeleiden van aanpassingen van de arbeidsorganisatie in sommige maatschappijen ten gevolge van o.a. de digitalisering in onze sector. Bijvoorbeeld op het vlak van bijhorende opleidingstrajecten.

Algemene sectorinformatie

Vervrouwelijking

In de verzekeringssector (PC 306) zijn ongeveer 21.900 mensen werkzaam. Er werken sinds enkele jaren steeds meer vrouwen die ook vaker als kaderleden zijn tewerkgesteld (in 2019 waren bijvoorbeeld ongeveer 46% van de kaderleden een vrouw). Deze vervrouwelijking van de sector lijkt voornamelijk het gevolg van het feit dat meer mannen dan vrouwen de afgelopen jaren de sector verlaten hebben én er sinds 2017 ook meer vrouwen dan mannen werden aangenomen.

Hoogopgeleid

Het is opvallend dat een groot deel van het personeel in de verzekeringssector hoog is opgeleid en dat zeker ook de meest recent aangeworven werknemers een hoog opgeleid profiel hebben. Zo hadden van de in 2020 aangeworven werknemers bijna de helft een universitaire opleiding genoten en iets meer dan een derde een hogeschool opleiding.

Het aandeel van de hooggeschoolde werknemers is op die manier de voorbije jaren alleen maar toegenomen zodat in 2020 iets meer dan 3 op de 4 werknemers hooggeschoold was (ter vergelijking: in 2001 was dat nog niet iets meer dan de helft). Van de werknemers jonger dan 50 jaar was in 2020 maar liefst 84,0 % houder van een bachelor- of masterdiploma.

Vergrijzing

De sector kenmerkt zich verder in vergelijking met de rest van de privésector wat de leeftijdspiramide betreft, vooral door een groot aandeel van 50-plussers (37,7% in 2020). Er is ook sprake van een relatief hoge gemiddelde leeftijd van 45,2 jaar, die sinds 2008 met uitzondering van 2018 continu stijgend is (cijfer van 2020). Klik hier voor meer cijfers over de sector.

Schaalvergroting

De sector is de afgelopen jaren onderhevig geweest aan een groeiende schaalvergroting en branchevervaging. Verzekeringsbankieren of bankverzekeringen zijn doorgebroken. Er vorm(d)en zich meer en meer grote internationale financiële groepen. Vandaag en zeker ook in de toekomst zal ook de digitalisering en het hierdoor veranderende klantengedrag een impact hebben op de tewerkstelling in de sector. De ACV Puls-afgevaardigden zijn er om, zeker ook in periodes van fusies, overnames en herstructureringen omwille van deze veranderingen, de belangen van de werknemers te verdedigen.

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.