Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Contacteer ons
7f7bdd4f-c079-401e-a1bf-da73e54f00c2
https://www.hetacv.be/contacteer-ons/contactpagina
true
Word nu lid

PC 100: het sectoraal akkoord 2023-2024 in detail

©Shutterstock

Indexering

Grote stap voorwaarts in de sector, voortaan bestaat er een indexeringssysteem voor de reële lonen.

Tot nu toe kenden enkel de minimumlonen (m.a.w. de lonen waaronder de werkgever niet mag gaan) een indexeringssysteem (de laatste indexering vond plaats op 1 november 2023).

Vanaf 1 januari 2024 worden de lonen van de arbeiders die een hoger loon krijgen dan het minimumloon en die niet genieten van een indexeringssysteem van hun werkgever, één keer per jaar geïndexeerd (elk jaar op 1 januari).

In de meeste sectoren bestaan er akkoorden om de lonen te koppelen aan de index. De lonen wordend dus regelmatig en automatisch aangepast aan de prijs van de producten en diensten die we kopen. Dankzij deze indexering kunnen we met ons huidige loon evenveel kopen als vorig jaar. We behouden dus onze koopkracht.

Opgelet!

 • indien andere voordelen werden toegekend (zoals een loonsverhoging), moet het bedrag van die andere voordelen in mindering gebracht worden!
 • het indexeringssysteem voor het minimumloon wordt behouden (dat betekent dat elke keer als de spilindex overschreden wordt, de lonen met 2% stijgen).

Koopkracht

 • Voor 2023 en 2024 zijn er geen loonsverhogingen mogelijk, vermits de regering de loonnorm heeft vastgelegd op nul procent (ter herinnering: de loonnorm bepaalt in welke mate de lonen mogen stijgen)

 • Nochtans wordt er een KOOPKRACHTPREMIE toegekend in de bedrijven die veel of heel veel winst gemaakt hebben in 2022.

  De manier om te bepalen of er veel of heel veel winst gemaakt werd, is te ingewikkeld om hier uit te leggen (de jaarrekeningen van de bedrijven dienen daarvoor als basis), maar het komt erop neer dat het bedrijf 125, 250 of 375 EUR moet betalen, afhankelijk van de resultaten.
  Normaal heeft je syndicale delegatie of je bedrijf ten laatste op 30 november laten weten of de premie al dan niet wordt toegekend. 
  Aarzel niet om contact op te nemen met je vakbondsafgevaardigde of -secretaris (adressen hier) om te weten wat de situatie is voor jouw bedrijf.

 • Wat ook nieuw is: als je aangenomen wordt in een bedrijf waar je net daarvoor als uitzendkracht werkte, dan telt de periode van UITZENDARBEID mee om te bepalen op welk loon je recht hebt. Opgelet, je moet wel een functie uitoefenen die gelijkaardig is aan je functie als uitzendkracht

 • Eveneens nieuw: TIJDELIJKE WERKLOOSHEID (maximum 20 dagen) zal GELIJKGESTELD worden om de JAARLIJKSE PREMIE te berekenen (premie die overeenkomt met 31 keer je loon volgens je uurrooster van december).

Fietsvergoeding

Sinds 1 juli 2020 heb je recht op een vergoeding indien je de afstand tussen je woonplaats en je werkplaats met de fiets aflegt. Die vergoeding bedraagt momenteel 0,20 EUR per afgelegde km.

Vanaf 1 januari 2024 zal de bijdrage verhoogd worden naar 0,27 EUR per km met een maximum van 10,80 EUR per gewerkte dag (maximum 40 km heen en terug).

Eindeloopbaan

Dankzij een eindeloopbaan kan de werknemer de arbeidstijd verminderen met 1/5e of tot een halftijdse betrekking vanaf 55 jaar tot de pensioenleeftijd en ook genieten van een uitkering van de RVA.

Het recht op een eindeloopbaan met uitkering van de RVA wordt behouden voor werknemers die

 • ofwel een lange loopbaan van 35 jaar hebben
 • ofwel een zwaar beroep uitgeoefend hebben
 • ofwel minstens 20 jaar nachtwerk hebben verricht.

Tijdskrediet

In bepaalde specifieke gevallen is het mogelijk om de loopbaan met 1/5e, halftijds of voltijds  te onderbreken tegen een uitkering van de RVA.

In het Paritair comité 100 kunnen werknemers hun loopbaan halftijds of voltijds onderbreken gedurende maximaal 24 maanden:

 • om een vorming te volgen,
 • om zorg te verlenen aan een kind tot de leeftijd van 8 jaar,
 • om palliatieve zorgen te verlenen,
 • om te zorgen voor een ernstig ziek familielid

Die 24 maanden worden opgetrokken naar 36 maanden voor vorming en naar 51 maanden voor andere motieven indien de werknemer minstens 8 jaar anciënniteit heeft in het bedrijf.

Tijdskrediet is een zeer brede en complexe materie geworden. Als je hier vragen over hebt, aarzel dan niet om de brochure van het ACV 'Tijdskrediet en thematische verloven in de privésector' te raadplegen. Of nog beter, neem contact op met je ACV-secretariaat. Onze medewerkers staan voor jou klaar.

Eindeloopbaan

Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag - SWT (voorheen brugpensioen)

Zoals je weet, wil de regering dat iedereen langer werkt en probeert ze de toegang tot SWT, het vroegere brugpensioen, te beperken. Op het niveau van het paritair comité zijn we er toch in geslaagd om bepaalde uitzonderingen die het ACV wist te bekomen, te verlengen.

60 jaar - zwaar beroep of nachtarbeid

Van kracht vanaf 1 juli 2023 tot 30 juni 2025

Voorwaarden:

 • 60 jaar
 • 33 jaar loopbaan
 • 20 jaar nachtarbeid of zwaar beroep

Onder zwaar beroep wordt het volgende verstaan: in ploegendienst, in onderbroken diensten of minstens 5 jaar nachtarbeid gedurende de laatste 10 jaar of minstens 7 jaar gedurende de laatste 15 jaar.

60 jaar - langdurige loopbaan

Van kracht vanaf 1 juli 2023 tot 30 juni 2025

Voorwaarden:

 • 60 jaar
 • 40 jaar loopbaan
 • 20 jaar nachtarbeid of zwaar beroep

OPGELET!

Vooraleer SWT aan te vragen, raden we je aan om je lokale dienstencentrum van het ACV te contacteren.

Zo kun je nagaan of je voldoet aan de voorwaarden omtrent leeftijd en beroepsverleden en kun je informatie verkrijgen over eventuele specifieke voorwaarden en over de berekening van jouw SWT.

Vorming

De regering moedigt de vorming van werknemers aan. Het bestaande akkoord werd verbeterd.

 • in bedrijven met 5 tot 10 werknemers: er moeten gemiddeld 2 dagen vorming per persoon aangeboden worden per periode van 2 jaar
 • in bedrijven met 10 tot 20 werknemers: elke werkgever heeft recht op 1 dag vorming per jaar en er moeten gemiddeld 2,5 dagen vorming per persoon aangeboden worden per periode van 2 jaar
 • in bedrijven met 20 werknemers of meer: elke werknemer heeft recht op
  • 2,5 dagen vorming per jaar vanaf 1 januari 2023
  • 3 dagen vorming per jaar vanaf 1 januari 2025
  • 3,5 dagen vorming per jaar vanaf 1 januari 2027
  • 4 dagen vorming per jaar vanaf 1 januari 2029
  • 4,5 dagen vorming per jaar vanaf 1 januari 2031
  • 5 dagen vorming per jaar vanaf 1 januari 2033

Vormingsfonds

Ter herinnering, vormingen worden sinds 2013 georganiseerd voor de werknemers van het PC 100, via een Vormingsfonds dat gefinancierd wordt door bijdragen van de bedrijven: OpFo100.  Het sectorakkoord dat in PC 100 gesloten werd, bevestigt de voortzetting van dit initiatief. Je vindt de volledige lijst van beschikbare vormingen op de website www.opfo100.be. 

Die vormingen zijn volledig gratis: enkel de vervoerskosten en het loon blijven ten laste van de werkgever.

Het akkoord bevestigt ook dat het Fonds een belangrijke rol speelt bij het uitrollen van een ambitieus vormingsbeleid voor de sector (bedrijven sensibiliseren voor het belang van vorming, werkbaar werk creëren, numerieke vaardigheden verwerven, een beleid voor diversiteit, inclusie en non-discriminatie uitwerken,...)

Syndicale delegatie

De vakbondsafgevaardigden beschikken voortaan over de tijd die nodig is om hun vakbondstaken te kunnen uitvoeren (vroeger mocht er maximum 2 uur per maand besteed worden aan vakbondswerk, maar die beperking is nu afgeschaft).