Verplichte vaccinatie in de zorgsectoren? Belangrijke voorwaarden om mee rekening te houden!

Door de verplichte vaccinatie tegen het SARS-COV-2 virus die elders in Europa (denk aan Frankrijk en Griekenland) zal worden doorgevoerd in de zorgsectoren, is de discussie daarover ook in België opnieuw sterk opgelaaid. Het ACV vindt dat het hoog tijd is voor een ernstig debat over de verplichte vaccinatie in de zorgsectoren, maar benadrukt dat sensibiliseren en informeren ook cruciaal blijft.

Sensibilisering en informeren blijft cruciaal

Het ACV benadrukt dat we prioritair moeten blijven inzetten op het sensibiliseren en informeren van het personeel in de zorgsectoren over het belang van vaccinatie. Dat kan door gebruik te maken van de nieuwste wetenschappelijke inzichten over vaccinatie, maar zeker ook door met het personeel in de zorgsectoren in dialoog te gaan over mogelijke twijfels en angsten inzake vaccinatie. Daarbij kunnen ook experten van de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk en eventueel zelfs al gevaccineerd personeel betrokken worden.

Doelgerichte sensibiliseringscampagnes in zorginstellingen waar de vaccinatiegraad achterblijft, krijgen de steun van het ACV. Dit moet wel gebeuren in overleg met de overlegorganen in deze zorginstellingen (dit zijn de Comités PB (of bij afwezig de vakbondsafvaardigingen) in de privésector en de overlegcomités in de publieke sector), alsook met de betrokkenheid van de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk. Bij deze campagnes is het cruciaal om te alle tijde te waken over de privacy van het zorgpersoneel. We moeten in ieder geval vermijden dat het zorgpersoneel door deze campagnes als boeman wordt voorgesteld, zeker nu uit de laatste cijfers blijkt dat reeds een zeer groot deel onder hen wel degelijk gevaccineerd is. En we moeten vermijden om niet-gevaccineerd personeel te culpabiliseren, laat staan te discrimineren.

Advies nodig om te komen tot gedragen beslissing voor heel België

Het ACV vraagt dat het debat over de verplichte vaccinatie in de zorgsectoren zeker gevoerd wordt binnen de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk (en voor de publieke sector binnen het Comité A). De Hoge Raad is samengesteld uit vertegenwoordigers van werknemers en werkgevers, maar ook uit medische en juridische experten en vertegenwoordigers van de federale overheid en is daardoor goed geplaatst om advies uit te brengen over een mogelijke verplichte vaccinatie tegen SARS-COV-2 in de zorgsectoren in België. De Hoge Raad zal daarbij ook de sectorale sociale partners moeten consulteren.

In het advies van de Hoge Raad zal zeker ingegaan moeten worden op de volgende elementen:

 • De zinvolheid van een verplichte vaccinatie van het zorgpersoneel en eventuele afwijkingen op zo’n verplichting. De Hoge Raad kan zich daarvoor laten bijstaan door de wetenschappelijke experten ter zake.
 • De manier waarop een verplichte vaccinatie tegen SARS-COV-2 wettelijk kan worden verankerd. Moet dat gebeuren binnen de wet Welzijn op het Werk of zijn er andere, meer aangewezen wegen?
 • De scope van een mogelijke verplichte vaccinatie:
  • Welke sectoren?
  • Welke personen die werken in de zorg? Naast zorgpersoneel is er immers ook onderhoudspersoneel, administratief en omkaderend personeel, of personeel dat via onderaanneming werkt.
  • Moeten naast werknemers ook alle zelfstandigen in de zorgsectoren (bv. in de thuisverpleging) verplicht gevaccineerd worden?
 • De praktische en arbeidsrechtelijke gevolgen voor de werknemers die toch niet gevaccineerd (kunnen/mogen) worden.
 • De timing van zo’n verplichte vaccinatiecampagne.
 • De noodzakelijke betrokkenheid van de overlegorganen in de zorginstellingen en de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk, alsook de mogelijke rol van de sectorale sociale partners in de verdere concretisering een verplichte vaccinatie.

Het ACV wil dat een advies van de Hoge Raad Preventie en Bescherming op het Werk (en het Comité A voor de publieke sector) bijdraagt aan een gedragen beslissing over de verplichte vaccinatie tegen SARS-COV-2 in de zorgsectoren in België. Een beslissing die uniform is voor het hele land.

 

Standpunt van het ACV en haar centrales actief in de zorgsectoren (ACV Puls, CNE, ACV-CSC Openbare Diensten, ACV-CSC Voeding & Diensten)

Personalization