Coronamaatregelen aan het einde van het schooljaar

De maatregelen om het einde van het schooljaar veilig te organiseren zijn bekend. We overlopen ze hieronder, samen met enkele andere coronabeslissingen voor onderwijs. 

Protocol einde schooljaar

In de periode van 9 juni 2021 tot en met 30 juni 2021 moeten de onderwijsinstellingen van het leerplichtonderwijs, het deeltijds kunstonderwijs, het volwassenenonderwijs en de basiseducatie volgende uitgangspunten in acht nemen bij de organisatie van activiteiten in het kader van het einde van het schooljaar:

  • Veiligheid blijft voorop staan: onderwijsinstellingen moeten dus prioriteiten stellen en keuzes maken in de activiteiten die ze willen organiseren.
  • De activiteiten moeten zo laat mogelijk in het schooljaar georganiseerd worden en bij voorkeur in openlucht. Bij slecht weer kan een overkapping een oplossing zijn, op voorwaarde dat de buitenlucht vrij kan circuleren en de overkapping minstens aan één zijde open is.
  • Voor elke activiteit wordt een risicoanalyse opgemaakt die voorgelegd wordt aan het bevoegde lokaal onderhandelingscomité.
  • De voorzorgsmaatregelen blijven ook nu verder van kracht: ventilatie, afstand, handhygiëne en mondmaskers.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen volgende activiteiten:

  • Proclamaties of eindejaarsrituelen met derden
  • Groepsactiviteiten zonder derden, gerelateerd aan eindejaarsrituelen
  • Personeelsvergaderingen en deliberaties
  • Individuele contacten met ouders en derden

Proclamaties of eindejaarsrituelen waarop derden uitgenodigd zijn en die plaatsvinden op de school gebeuren bij voorkeur in openlucht. Wanneer ze buiten georganiseerd worden, kunnen er maximaal 400 personen aanwezig zijn. Er moet daarbij rekening gehouden worden met de afstandsregels. Er wordt best gewerkt met ‘structuurelementen’, zoals cirkels of tafels. Een crowdmanagementplan, een circulatieplan en een registratiesysteem zijn verplicht. Bij animatie door externen moeten onveilige contacten met leerlingen, personeel en ouders vermeden worden. Er mogen maximaal vier mensen aan een tafel (of het aantal van de gezinsbubbel), exclusief kinderen van de lagere school. Tussen de tafels moet er minimaal anderhalve meter afstand zijn. Eten en drinken kan alleen in gezinsbubbels die zich op anderhalve meter afstand van elkaar bevinden en zonder bediening. Wanneer de activiteiten binnen georganiseerd worden, kunnen er maximaal 50 personen aanwezig zijn. De regels i.v.m. tafels of cirkels bijvoorbeeld, blijven dezelfde. Een onderwijsinstelling kan er ook voor kiezen om meer dan 50 genodigden binnen te ontvangen (maximaal 200), maar dan moet er wel aan alle voorwaarden voor de organisatie van evenementen (CERM) voldaan zijn, inclusief de toelating van het lokale bestuur.

Schoolfeesten en fysieke opendeurdagen zijn niet toegestaan.

Groepsactiviteiten zonder derden (bijvoorbeeld ouders), gerelateerd aan eindejaarsrituelen, worden het best digitaal georganiseerd. Wanneer dat niet zou lukken, kunnen ze ook in openlucht plaatsvinden met maximaal 400 personen. Binnen kan dat uitzonderlijk met maximaal 50 personen en vanaf 25 juni 2021 met maximaal 100 personen. Deze aantallen t.a.v. proclamaties zijn te verklaren door de afwezigheid van derden. Hogere aantallen zijn toegelaten (van 50 naar 200 vanaf 9 juni 2021) of van 100 naar 200 (vanaf 25 juni 2021), maar dan moet aan alle voorwaarden voor de organisatie van evenementen (CERM) voldaan zijn, inclusief de toelating van het lokale bestuur. Personeelsbijeenkomsten moeten in principe altijd in openlucht plaatshebben. De organisatie binnen blijft uitzonderlijk. Er kunnen maximaal 50 personen samenkomen en vanaf 25 juni 2021 maximaal 100 personen.

Personeelsvergaderingen en deliberaties verlopen in principe, zoals de klassenraden in de loop van het schooljaar, ook nu digitaal. Uitzonderlijk kunnen personeelsvergaderingen op school plaatsvinden, maar dan bij voorkeur in openlucht. Indien ze uitzonderlijk toch binnen zouden moeten gebeuren, kunnen er vanaf 9 juni 2021 maximaal 50 personen toegelaten worden, op voorwaarde dat de gekende voorzorgsmaatregelen worden nageleefd.  Vanaf 25 juni 2021 kan het voor maximaal 100 personen. Telethuiswerk is bovendien nog altijd verplicht voor alle personeelsleden, tenzij dat onmogelijk is door de aard van de functie of de continuïteit van de activiteiten of de dienstverlening. 

Individuele activiteiten met derden zoals oudercontacten, inschrijvingen, rondleidingen (inclusief in de internaten) verlopen eveneens bij voorkeur digitaal. Onderwijsinstellingen kunnen ouders en (kandidaat-)leerlingen, (-)studenten en (-)cursisten echter ook op afspraak ontvangen voor een rondleiding of het formaliseren van de inschrijving (handtekenen, welkomstgesprek …). Die contacten zijn uitzonderlijk en bedoeld voor wie weinig toegang heeft tot digitale alternatieven. De ontvangst is enkel mogelijk wanneer er geen leerlingen, studenten en cursisten aanwezig zijn. Er kunnen maximaal drie personen ontvangen worden na afspraak en volgens de veiligheidsvoorschriften. Meer informatie en de omzendbrieven over de belastingvrijstelling voor bijkomende vrijwillige overuren in kritieke of cruciale sectoren kunnen die collega’s raadplegen op de website van de FOD Financiën.

Teststrategie

Vanaf 15 mei 2021 is het niet meer mogelijk voor onderwijspersoneelsleden om zich preventief te laten testen in de testcentra. Er werd blijkbaar heel weinig gebruik gemaakt van die mogelijkheid. Een andere en misschien de belangrijkste reden is dat de vrijwilligers van het Rode Kruis zich niet meer beschikbaar stelden.

Ondertussen is de eerste lading zelftesten eindelijk beschikbaar. De eerste 90.000 zelftesten zijn vorige week al verdeeld over de scholen en er werd ook al een tweede levering, van 580.000 testen, binnen genomen door de overheid. Ook al gaat het hier om zelftests, toch zijn ook daar strikte regels aan verbonden. Hier lees je meer over het gebruik van die zelftests.

Evenmin als personeelsleden kunnen volwassen studenten of cursisten in het deeltijds kunstonderwijs, volwassenenonderwijs en de basiseducatie (maar evenmin leerlingen in het leerplichtonderwijs) tot een (snel)test of het voorleggen van een vaccinatieattest of negatief testverslag verplicht worden. Preventieve screening kan niet als voorwaarde gesteld worden om toegang te krijgen tot de onderwijsinstelling. Er is daarentegen momenteel nog geen duidelijkheid over in welke situaties het coronapaspoort kan en mag worden gebruikt.

Personeelsaangelegenheden

Een personeelslid heeft recht op een dienstvrijstelling wanneer hij/zij een afspraak heeft bij het vaccinatiecentrum. De verplaatsing van de onderwijsinstelling naar het vaccinatiecentrum wordt niet als een dienstverplaatsing beschouwd. 

In bepaalde gevallen heeft het meester-, vak- en dienstpersoneel en de contractuele bedienden recht op fiscale vrijstelling op het loon voor gepresteerde overuren. Het gaat dan concreet om die collega’s die vallen onder de paritaire comités voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs, 152.01 en 152.02, en de collega’s van de paritaire comités voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs, 225.01 en 225.02. De fiscale vrijstelling heeft betrekking op bezoldigingen met betrekking tot het tweede kwartaal van 2020 (1 april tot 30 juni) en het vierde kwartaal van 2020 (1 oktober tot 31 december) én met betrekking tot een bijkomend gepresteerd contingent van maximum 120 vrijwillige overuren (bovenop het geldende maximum van 100 uren per kalenderjaar). 

Varia

In het basisonderwijs is de mondmaskerplicht voor leerlingen buiten de gebouwen vorige week versoepeld. Leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar kunnen voortaan hun mondmaskers buiten afzetten als ze intense fysieke contacten vermijden. Hier vind je de meer informatie.

Minister Weyts moedigt ventileren, verluchten en het gebruik van CO2-meters in de onderwijsinstellingen sterk aan. De Vlaamse regering trok 23 miljoen euro uit zodat scholen CO2-meters kunnen aankopen.

In de loop van augustus 2021 zal de epidemiologische situatie geëvalueerd worden. Op basis daarvan zal de coronaorganisatie van het nieuwe schooljaar 2021-2022 gebeuren. We houden je vanzelfsprekend op de hoogte van elke ontwikkeling!Personalization