TERUGBETALING KOSTEN KINDEROPVANG VOOR GARAGES, KOETSWERK EN METAALHANDEL

Terugbetaling kosten kinderopvang

Het Sociaal Fonds betaalt de kosten voor kinderopvang die in 2019 en 2020 plaatsvond terug, op voorwaarde dat de arbeid(st)er op het moment van de aanvraag van de terugbetaling ressorteert onder de bevoegdheid van het paritair (sub)comité voor Garages/Koetswerk/Metaalhandel.

Tussenkomst voor wie?

Voor kinderen tot de leeftijd van 3 jaar in een gezins-of groepsopvang die wordt erkend door Kind & Gezin of l’Office de la Naissance et l’Enfance.

Hoe hoog is de tussenkomst?

€ 3 (bruto) per dag/per kind, met een maximum van € 300 (bruto) per jaar/per kind.

De tussenkomst van het sociaal fonds in de kosten voor kinderopvang (gemaakt in 2019 en 2020) is vrijgesteld van RSZ. Fiscaal worden de kosten voor de opvang van kinderen als eigen kosten van de arbeider beschouwd. De tussenkomst van het sociaal fonds is dus een belastbare bezoldiging. De premie kinderopvang is met andere woorden niet vrijgesteld van bedrijfsvoorheffing en moet aangegeven worden in de belastingaangifte. Het sociaal fonds stuurt een fiscale fiche met het aan te geven bedrag in het jaar volgend op het jaar van de betaling. Zo dient bijvoorbeeld de premie die betaald wordt in 2020 (voor de opvangdagen van 2019) aangegeven te worden in 2021 aan de hand van de fiscale fiche 281.10 verzonden door het sociaal fonds in 2020.

Hoe aanvragen?

De arbeid(st)er moet een formulier F14 invullen en bezorgen aan het Sociaal Fonds.

De terugbetaling moet worden aangevraagd vóór 31 december 2021..

Fiscaal attest verplicht!

De terugbetaling gebeurt op basis van het fiscaal attest met de uitgaven voor de kinderopvang waarop de dagen opvang worden vermeld voor het jaar voorafgaand aan het jaar waarin het attest werd uitgereikt.

(In maart 2020 wordt een fiscaal attest uitgereikt, met daarop het aantal dagen opvang voor 2019; In maart 2021 wordt een fiscaal attest uitgereikt, met daarop het aantal dagen opvang voor 2020).

Indien de naam van de aanvrager niet wordt vermeld op het fiscaal attest, kan men ook een uittreksel van de geboorteakte van het kind toevoegen, of elk ander document dat de afstammingsband bewijst.

Indien er geen afstemmingsband kan aangetoond worden, dan kan men ook een attest van gezinssamenstelling toevoegen.

Voor buitenlandse werknemers/grensarbeiders wordt een attest dat dezelfde gegevens bevat dan de fiscale fiche/het attest inzake uitgaven voor kinderopvang, ook aanvaard.

Waar vindt men aanvraagformulier F14?

Personalization