Opnieuw voltijds contactonderwijs vanaf 10 mei

Vanaf 10 mei 2021 zullen alle leerlingen uit het leerplichtonderwijs opnieuw voltijds naar school mogen gaan. Dat besliste minister van Onderwijs Weyts (N-VA) na overleg met de sociale partners. Het Nationaal Overlegcomité keurde de beslissing ondertussen ook goed. 

Leerplichtonderwijs

Ook de leerlingen van de tweede en de derde graad secundair onderwijs zullen vanaf maandag 10 mei 2021 100% contactonderwijs kunnen volgen. Dat is echter geen verplichting voor de individuele scholen. De beslissing tot versoepeling moet lokaal genomen worden na een grondige risicoanalyse, gunstig advies van de preventieadviseur en lokaal sociaal overleg. COC raadt aan bij dat overleg zeker ook aandacht te hebben voor collega’s en leerlingen die risicopatiënt zijn en nog niet gevaccineerd zijn.

Meerdaagse binnenlandse uitstappen zijn mogelijk vanaf 1 juni 2021. Meerdaagse uitstappen naar het buitenland kunnen dit schooljaar niet meer georganiseerd worden.

Voor alle duidelijkheid: de kleurencodes voor het leerplichtonderwijs zoals die in het verleden van toepassing waren, zijn ondertussen opgeheven. Alle informatie over de maatregelen die in het leerplichtonderwijs (en de andere onderwijssectoren) moeten toegepast worden, vind je voortaan via deze link.

Deeltijds kunstonderwijs, volwassenenonderwijs en basiseducatie

De academies voor deeltijds kunstonderwijs en de centra voor volwassenenonderwijs blijven in code rood. Dat houdt in dat de maatregelen van de draaiboeken voor code rood in de academies en centra voorlopig verder van toepassing blijven. Een werkgroep zal zich de komende dagen buigen over de draaiboeken om te bekijken of er hier en daar toch versoepelingen mogelijk zijn.

Hoger onderwijs

Minister Weyts wil ook in het hoger onderwijs nog voor de examens extra contactonderwijs organiseren. Op dit ogenblik is het contactonderwijs in het hoger onderwijs beperkt tot een hele of twee halve dagen per week. Wat minister Weyts betreft, zouden de studenten voor de aanvang van de examens toch nog een moment moeten kunnen hebben waarop ze in fysiek contact kunnen komen met hun professoren om vragen te stellen …

Test- en vaccinatiestrategie

Minister Weyts beloofde 400.000 zelftesten per week voor het leerplichtonderwijs. Die waren eerder in het vooruitzicht gesteld vanaf begin mei, maar die levering wordt nu pas ten vroegste half mei verwacht. Ondertussen kunnen 38 scholen toch al proefdraaien met zelftesten die zij volgende week ter beschikking krijgen. Het gaat om 14 basisscholen en 24 secundaire scholen. Personeelsleden van de deelnemende scholen kunnen zo twee keer per week zelf een test afnemen. Het gaat om de zelftests die ook in de apotheken verkrijgbaar zijn.

Voor de andere sectoren (deeltijds kunstonderwijs, volwassenenonderwijs, basiseducatie en hoger onderwijs) worden 200.000 tests aangekocht. In afwachting van de levering van de zelftesten kan het onderwijspersoneel met voorrang terecht in de 45 testcentra die de Vlaamse regering heeft opgezet.

Ook de resterende sneltesten worden prioritair ingezet in het onderwijs. Het gaat om ongeveer 600.000 testen. De afname van die sneltest moet wel gebeuren door medisch geschoold personeel. Daarvoor kan een beroep gedaan worden op de medische expertise in het onderwijs (vb. verpleegkundigen in de scholen, CLB …), op de externe dienst  en op de bestaande samenwerking met het Rode Kruis.

Op de uitdrukkelijke vraag van COC om het onderwijspersoneel prioritair te vaccineren, wordt niet ingegaan. De Hoge Gezondheidsraad adviseert om de strategie van leeftijdsgroepen zoals toegepast in de brede maatschappij, ook te handhaven voor het onderwijspersoneel. Ondanks de precaire toestand en de risicovolle beslissing om het leerplichtonderwijs voor de rest van het schooljaar toch volledig te openen, is de Vlaamse regering blijkbaar niet bereid de nodige bescherming te bieden aan de mensen die dat in het veld moeten waarmaken. COC betreurt die beslissing.

Personeelsaangelegenheden

De dienstonderbreking ‘DO 046 – heirkracht’ kan tot en met 31 augustus 2021 toegekend worden. Dat is belangrijk voor personeelsleden die ook in juli en augustus nog arbeidsprestaties zouden moeten leveren en bijvoorbeeld risicopatiënt zijn.

Minister Weyts heeft toegezegd dat ook in juni 2021, zoals vorig jaar, ‘reguliere’ vervangingen van meer dan tien werkdagen toch mogelijk zijn. Er zal eerstdaags een Besluit van de Vlaamse regering in die zin genomen worden.

Ook wie al gevaccineerd is, moet zich in de onderwijsinstelling nog aan de veiligheidsmaatregelen houden: mondmasker, handhygiëne, afstand houden …! En ook buiten de schoolpoort blijft voorzichtigheid sterk aangewezen.

En verder nog dit ...

Minister Weyts roept leerlingen, studenten en cursisten op om de risico’s op besmetting te beperken door zoveel mogelijk gebruik te maken van eigen vervoer (en dus niet het openbaar vervoer te nemen). Daarnaast herhaalt hij een eerdere oproep om zich in de vrije tijd te beperken tot één hobby buitenshuis.

De onderwijsinspectie zal dit schooljaar niet meer afstappen in de onderwijsinstellingen voor een doorlichting of controle, behalve in die instellingen die een definitieve erkenning moeten krijgen na hun aanvraag tot oprichting van een nieuwe instelling.

De Vlaamse regering maakt opnieuw extra budget vrij zodat de onderwijsinstellingen kunnen investeren in CO2-meters, ventilatiesystemen of andere infrastructuurmaatregelen die de veiligheid verhogen.

Ook in de onderwijsinstellingen blijft thuiswerk de norm. Van die algemene regel kan in onderwijs niet afgeweken worden. De federale overheid voerde een registratieplicht voor telewerk in voor werkgevers uit de private en openbare sector. Onderwijsinstellingen zijn echter vrijgesteld van de verplichting tot aangifte van de ‘niet telewerkbare functies’ in het kader van administratieve planlastvermindering.

Personalization