Sectorale onderhandelingen in de horeca: Eindelijk een akkoord!

Op woensdag 30 oktober 2019, hebben vakbonden en werkgeversfederaties van de Horeca een sectoraal akkoord ondertekend voor de periode 2019-2020. Na maandenlange onderhandelingen zijn we eindelijk tot een akkoord gekomen waar iedereen zich in kan vinden. Maar wat staat er precies in?

Eerst en vooral werd de koopkracht verhoogd. Minimumlonen en effectieve brutolonen werden op 1 oktober 2019 verhoogd met 0,93%!

Voor de werknemers die aan het einde van hun loopbaan gekomen zijn, hadden de sociale partners een tweede sectorale pensioenpijler opgericht. Wanneer de werknemer op pensioen gaat, ontvangt hij dus een bepaalde som, opgebouwd via de bijdragen die de werkgevers betaald hebben. Vanaf 1 januari 2020 stijgt deze bijdrage met 0,1%. De werkgevers zullen dus een bijdrage storten van 1,1% van de lonen voor het aanvullend pensioen van de werknemers in de Horeca.

Maar dat is nog niet alles. Tot eind 2018 konden oudere werknemers aanspraak maken op het systeem van brugpensioen (SWT), om vroeger te stoppen met werken. Om hier nog recht op te hebben, moest dit systeem verlengd worden. Hetgeen dus ook gebeurd is! Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk om op 58 jaar (medische redenen), 59 jaar (nachtarbeid of lange loopbaan) of 62 jaar op brugpensioen te gaan.

Voor de werknemers die geen toegang hebben tot dit systeem, bestaan er eindeloopbaanregelingen die het werk lichter maken. Het betreft het tijdskrediet eindeloopbaan: hetzij op 55 jaar (4/5), hetzij op 57 jaar (halftijds).

Wat vorming betreft, werd het aantal vormingsdagen opgetrokken naar 2 dagen per jaar per voltijdse werknemer. Vorming is enorm belangrijk voor de werknemers, aangezien ze op die manier hun vaardigheden versterken, hun arbeidsvoorwaarden verbeteren of hun carrière een nieuwe wending te geven.

Verschillende werkgroepen zullen dieper ingaan op thema’s waar wij veel belang aan hechten. Denken we maar aan de functieclassificatie (update) en de  et la problématique de la pénibilité au travail et notre volonté d’alléger le travail.

Op aandringen van de werkgevers hebben wij ermee ingestemd om 2 voor de werkgevers belangrijke onderwerpen te bespreken : de controle van zieken en de overuren.

Het aantal vrijwillige overuren wordt opgetrokken van 120 naar 360 uur. Deze uren moeten individueel onderhandeld worden tussen werkgever en werknemer, aangezien ze gepresteerd worden op vrijwillige basis!

Werknemers die gedurende minstens 5 werkdagen ziek zijn, moeten zich gedurende de eerste 3 dagen van hun ziekte in hun woonplaats ter beschikking houden van de controle-arts. De praktische modaliteiten moeten nog op papier worden gezet, maar wij zullen sowieso alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat dit voor de werknemers in de beste omstandigheden verloopt.

Er wordt eerstdaags een Info Flash gestuurd met meer details betreffende het akkoord.

Personalization