Coronavirus: akkoord voor 185.000 arbeiders en bedienden in de metaal.

Coronavirus: akkoord voor 185.000 arbeiders en bedienden in de metaal. Gezondheid werknemers primeert!

Het gemeenschappelijk vakbondsfront van arbeiders en bedienden uit de metaalsector heeft een akkoord bereikt met werkgeversfederatie Agoria over een aavulling op de Generieke Gids "Veilig aan het werk", die de verspreiding van het coronavirus moet voorkomen. Tevens bereikten beide partners een akkord over een aantal andere zaken, zoals verderzetting van de opbouw van het aanvullend pensioen tijdens tijdelijke werkloosheid Corona, een supplement bovenop de eindejaarspremie, en uitstel van betaling/afbetalingsplannen voor de bijdragen van bedrijven aan het Fonds voor Bestaanszekerkeid,...

Cruciale rol CPBW (Comité voor Preventie en Berscherming op het Werk), met een bijzondere aandacht voor kwetsbare personen en de psychosociale steun aan werknemers.

Bij het overleg over de maatregelen die zullen worden genomen op werkposten waar de sociale distancing niet kan worden gerealiseerd, speelt het CPBW een cruciale rol. Alles wordt in het werk gesteld om een consensus te bereiken in de schoote van dit CPBW. Bij gebrek aan een consensus kan beroep gedaan worden op de Inspectie.

Verder voorziet de sectorale aanvulling op de Generieke Gids dat werknemers met de meeste gezondheidsrisico's (bijvoorbeeld iemand die kanker heeft gehad of iemand met ademhalingsproblemen) kunnen vragen om het werk niet te hervatten, mits een medisch attest en na overleg tussen de arbeidsgeneesheer en hun behandelende arts.

Een werknemer, die vaststelt dat de minimale veiligheidsmaatregelen op zijn werkpost in het bedrijf of bij een klant niet worden nageleefd, heeft het recht om het werk tijdelijk te schorsen, zich in veiligheid te brengen en zijn werkgever te verwittigen en dit zonder risico op een sanctie.

De sectorale gids voorziet ook een bijzondereaandacht en inspanningen voor werknemers met een zorgverantwoordlijkheid voor kinderen en/of andere personen.

Andere maatregelen ter verlichting gevolgen Corona-crisis
Voor de bedrijven worden uitsel van betaling en afbetalingsplannen voorzien voor hun bijdragen eerste kwartaal 2020 aan het Fonds voor Bestaanszekerheid.
Wat de eindejaarspremie betreft wordt er, voor de werknemers in die provincies waar de CAO geen gelijkstelling vastlegt voor minstens 65 dagen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, een supplement voorzien van 7,5 EUR voor elke dag tijdelijke werkloosheid Corona, met een maximum van 65 dagen, en met aftrek van ondernemingssupplementen bovenop de sectorale 12,04 EUR. Dit supplement van 7,5 EUR geldt niet voor ondernemingen met een eigen eindejaarspremieregeling.

In het sectoraal aanvullend pensioenplan wordt de opbouw verdergezet bij tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

Absolute prioriteit gezondheid werknemers bevestigd !
Het gemeenschappelijk vakbondsfront is bijzonder tevreden dat de sociale dialoog werd hernomen door vakbonden en werkgevers en alsnog tot een akkord heeft geleid dat de absolute prioriteit van de sociaal overleg op ondernemingsvlak, dat in deze crisi andermaal zijn enorm nut heeft bewezen

Perscontacten
  • William Van Erdeghem Voorzitter ACV-CSC METEA
  • Hillal Sor Voorzitter MWB
  • Philippe Bervoets Sectorverantwoordelijke metaal ACV PULS
  • Georges De Batselier Voorzitter ABVV Metaal
  • Jean Marc Lepied Nationaal Secretaris CNE
  • Stephane Piron Federaal Secretaris BBTK
  • Geert Dumortier Nationaal Sectoraal Verantwoordelijke Metaal
  • Dory Cordy Federaal Secretaris BBTK
Klik hier voor het persbericht in pdf-formaat.

Klik hier voor de sectoraal akkoord Coronavirus metaal in pdf-formaat

Solidariteit aanvullend pensioen

Maatregelen fonds

Eindejaarspremie

Personalization