ACV United Freelancers in het nieuws!

Zoals elke vakbond komen we op voor de rechten van werknemers. In dit geval:  freelancers en zelfstandigen zonder personeel.  Naast individuele dienstverlening , zetten we ons ook in om de belangen van deze grote en verscheiden groep werknemers collectief te verdedigen.

Zo onderhandelen we beter werkvoorwaarden rechtstreeks bij de werkgevers, platformen én lobbyen we bij de overheid voor meer bescherming en regelgeving. Ontdek hier onze meest recente acties! 👇

Arbeidsongeschikt? Als zelfstandige geniet je voortaan sneller een uitkering

Afschaffing van de carenzperiode voor arbeidsongeschiktheid van meer dan 7 dagen vanaf 1 juli 2019

Op 22 mei 2019 nam de Kamer van volksvertegenwoordigers een wet aan tot wijziging van het koninklijk besluit houdende instelling van een moederschaps- en uitkeringsverzekering voor zelfstandigen.

Daardoor krijgen zelfstandige werknemers die langer dan 7 dagen arbeidsongeschikt zijn wegens ziekte, vanaf de eerste ziektedag een uitkering van hun ziekenfonds. De carenzperiode of de periode die het ziekenfonds niet vergoedt, zal dus niet meer gelden als arbeidsongeschiktheid meer dan 7 dagen bedraagt.

Vroeger werden zelfstandigen pas vergoed vanaf de 15de ziektedag.

Verbetering sociaal statuut

Deze verandering maakt deel uit van de wens om het sociale statuut van zelfstandigen te verbeteren, waar United Freelancers volledig achter staat.

We mogen niet vergeten dat nog niet zo lang geleden zelfstandigen pas na 30 dagen ziekte een uitkering kregen. Als gevolg hiervan werden ze vaak gedwongen om te werken, zelfs als ze ziek of gewond waren. Het is dus niet omdat je als freelancer aan de slag bent, dat je je gezondheid in gevaar moet brengen of moet afzien tijdens je werk.

Elke evolutie die de verschillen in sociale uitkeringen tussen werknemers (of je nu als freelancer, bediende of in een ander statuut aan het werk bent) wegneemt, is een stap in de goede richting. Daarnaast moeten we blijven streven naar een eerlijker financiering die de solidariteit tussen alle werknemers garandeert

Goed om te weten

  • de arbeidsongeschiktheid moet worden aangetoond met een medisch attest
  • het attest moet per aangetekend schrijven naar de adviserend geneesheer van het ziekenfonds worden verstuurd. Het kan ook persoonlijk worden overhandigd tegen ontvangstbewijs
  • eventuele ziektedagen voorafgaand aan de datum van ondertekening van het medisch attest geven je geen recht op een ziekte-uitkering. Daarom moet je je arts zo snel mogelijk raadplegen!
 

Hulp of advies nodig? 

Neem contact op met de UF Helpdesk! 

✉️ unitedfreelancers@acv-csc.be 
📞 02 244 31 00 (op maandag- en woensdagvoormiddag, dinsdag en dondernamiddag bereikbaar)

Goed om weten: ook als nog geen lid bent, kan je terecht bij United Freelancers.  We bekijken je situatie en regelen samen je lidmaatschap.

Personalization