Stress en kwaliteit van het werk

Al te flexibele arbeidstijden, onredelijk hoge eisen, nepcontracten, taakverarming… Heel wat werknemers voelen zich steeds minder goed in hun vel. Het beste medicijn? Werkbaar werk, zonder overdreven flexibiliteit en zonder te veel stress #socialeverkiezingen2020

Daarom gaat het ACV voluit voor een betere arbeidsverdeling en werkorganisatie.  En voor een personeelsbeleid dat met aangepast werk en werkbare jobs iedereen kansen biedt!

Een interessante en werkbare job 

De inhoud van je job bepaalt sterk of je je goed voelt op je werk.

De ACV-afgevaardigden binden in hun onderneming daarom de strijd aan met te hoge eisen die leiden tot stress en gaan voor zoveel mogelijk afwisseling in het opdrachtenpakket. Als omwille van leeftijd of omwille van gezondheidsreden een takenpakket onhaalbaar wordt, zal het ACV aandringen op aangepast werk. Het ACV gaat ook voor een maximale erkenning van ervaring en capaciteiten bij het toewijzen van een opdrachtenpakket. 

Goede combinatie van arbeid en gezin

Werknemers slagen er hoe langer hoe minder in werk en privé-/gezinsleven doeltreffend te combineren. Voor gezinnen met kinderen is 2020 een uitdagend jaar geweest.

Het ACV wil dat meer aandacht wordt besteedt aan de combinatie van het werk met het gezin. De ACV-afgevaardigden willen de balans arbeid- gezin in evenwicht brengen door aan te dringen op:

  • minder overwerk
  • makkelijk toestaan van tijdskrediet, ouderschaps- en zorgverlof voor iedereen
  • meer aandacht voor de noden van (jonge) ouder
  • ... 

Goede omkadering van het werk

Iedereen besteedt heel wat tijd op het werk. Daarom is het heel belangrijk dat er een goede en collegiale werksfeer heerst, dat er voldoende en goede voorzieningen zoals toiletten, parking en cafetaria zijn. Je ACV-afgevaardigden zullen daar werk van maken.

Digitalisering en automatisering

Telkens nieuwe technologieën in je bedrijf worden ingevoerd, zullen de ACV-afgevaardigden de risico's voor veiligheid, gezondheid, tewerkstelling en over het algemeen de kwaliteit van het werk aankaarten. 

De afgevaardigden zullen er ook voor zorgen dat het bedrijf de nodige opleidingen voor die nieuwe technologieën organiseert. Tot slot zullen de ACV-afgevaardigden ervoor zorgen dat de werknemers worden beschermd tegen te sterke controle op het werk.

Evaluatie, controle en promotie

De ACV-ploeg wil dat evaluatie en controle van de werknemers in een onderneming of organisatie voor iedereen volgens dezelfde spelregels verlopen. De resultaten van deze procedures moeten helpen om een lange termijnvisie voor iedere werknemer op te bouwen. Bijsturing van het takenpakket, (bijkomende) vorming, ...  moeten ervoor zorgen dat alle werknemers zich goed in hun vel (blijven) voelen en eventueel kunnen doorgroeien naar een andere functie.

Personalization