ACV-kern in de kijker: Ikea

Hoe ga je als vakbond om met herstructureringen? Aan het woord is ACV-kern Ikea in Hognoul.

In november kondigde het management van Ikea een wereldwijd herstructureringsplan groep aan. Ook voor België heeft het herstructureringsplan impact. Er komen 120 ontslagen, voornamelijk in het hoofdkantoor en de HR-afdelingen. Tegelijk komen er 106 nieuwe functies, zonder dat werd gespecificeerd waar die nieuwe functies zouden komen.

Hoe ga je als vakbond om met zulke veranderingen? We vroegen het aan de CNE-kern van de Ikea-vestiging in Hognoul. Aan het woord zijn Elodie Ghaye, Elodie van Damme, Nathalie Bernard en hun secretaris Anne-Marie Dierkx.

Zat deze herstructurering er aan te komen?

ACV-kern Ikea Hognoul: “Deze herstructurering is alleszins in lijn met de transformatiestrategie van de groep als antwoord op de ontwikkeling van e-commerce en veranderingen in het aankoopgedrag van de consument. In 2018 zijn al grote investeringen gedaan in logistiek en digitalisering en voor de komende jaren zijn er nog andere gepland.

We hebben ons schrap gezet voor een zo ambitieus mogelijk sociaal plan. Van een onderneming als Ikea die aanzienlijke winsten maakt, mag je verwachten dat ze bekommerd is over de toekomst van haar werknemers.  Het zijn immers de werknemers die een belangrijke bijdrage leveren aan het succesverhaal van Ikea!”

Wat waren de belangrijkste syndicale eisen? 

ACV-kern: “Na de aankondiging van het voornemen tot collectief ontslag is meteen de procedure voor de informatie en raadpleging van de werknemers in gang gezet.

In de nationale ondernemingsraad heeft het management van Ikea België zo informatie verstrekt over het wereldwijde reorganisatie- en standaardisatieproject. Daarnaast kregen we ook informatie over twee testprojecten:  online bestellen met snelle levering en de opening van kleinere stadswinkels.

Op nationaal niveau zijn gelijktijdig met de informatie- en raadplegingsprocedure onderhandelingen op gang gebracht. Mede door omstandigheden was het niet gemakkelijk.  Toch wilden we correcte vertrekvoorwaarden garanderen voor iedereen die Ikea zou moeten verlaten. Werknemers die in dienst blijven, moesten goede mobiliteitsvoorwaarden krijgen.  Van essentieel belang ook waren opleidingsmogelijkheden

Wat staat er in het sociaal plan voor de 120 getroffen werknemers?

ACV-kern: “De onderhandelingen resulteerden in de ondertekening van een cao over het sociaal plan op 6 mei. Personen die getroffen zijn door de eerste golf van ontslagen konden vanaf vanaf 1 juli 2019 vertrekken met een extralegale vertrekpremie die varieert van 4 tot 6 maanden salaris, afhankelijk van hun anciënniteit.

De betrokken werknemers konden ook solliciteren voor nieuwe openstaande functies met een maximum van 4 functies. Deze mensen worden ondersteund door een team dat hen helpt en ondersteunt bij hun reklassering.

Daarnaast ontvangen de werknemers die een andere functie hebben opgenomen in een andere vestiging een eenmalige mobiliteitsvergoeding van 5.000 euro bruto.

Ten slotte zal de ondernemingsraad bestuderen hoe telewerk kan worden opgezet en georganiseerd. Vandaag is al voorzien dat je twee dagen per week telewerk kan doen in de winkel dichtst bij je woonplaats.” 

Wat zijn de prioriteiten van CNE-team voor de komende jaren?

ACV-kern: “We blijven een collectief project verdedigen.

  • Op lokaal niveau – in onze vestiging – luisteren we altijd nauwgezet naar onze collega's en doen we er alles aan om hen een zo goed mogelijk antwoord te bezorgen op hun vragen. Dat zijn over het algemeen vragen over hun werktijden, over de opeenvolging van contracten, over de mogelijkheden van tijdskrediet, over het verbeteren van het evenwicht tussen werk en privéleven, etc.
  • De meeste werkgerelateerde problemen zijn gemeenschappelijk voor alle werknemers of een groep van werknemers en we gaan dan ook op zoek naar collectieve antwoorden.
  • We zijn bijzonder waakzaam als het gaat over de toepassing van de wetgeving inzake de prioritaire toegang tot overuren voor deeltijdwerkers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die hierom verzoeken. En we zorgen ervoor dat we de contracten waarbij de berekening van de arbeidstijd op jaarbasis gebeurt beperken. Die contracten bieden immers niet de mogelijkheid van overwerk en extra loon.
  • We willen ook opleidingsinitiatieven blijven stimuleren, zoals we hebben gedaan voor de werknemers van Ikea Food, waar mensen die zich willen bekwamen daartoe de kans krijgen en dus in aanmerking komen voor een hogere categorie.
  • Wat het welzijn op het werk betreft, hechten we veel belang aan de risicoanalyse die jaarlijks door de bedrijfsarts wordt uitgevoerd, omdat deze ons in staat stelt om de maatregelen te identificeren die moeten worden genomen om het lawaai te verminderen, de luchtkwaliteit te verbeteren, de ergonomie van de werkplekken en de apparatuur te verbeteren,...
  • We moeten ons ook goed voorbereiden op toekomstige veranderingen in het Ikea-bedrijfsmodel en de nieuwe golf van herstructureringen die er de volgende maanden zit aan te komen. We moeten met sociaal aanvaardbare oplossingen komen. We zullen er ook voor moeten zorgen dat de huidige en toekomstige automatisering onder de best mogelijke omstandigheden wordt uitgevoerd.
  • Na het ontslag van veel managers in het kader van de herstructurering is de druk op de overblijvende managers toegenomen: zij moeten meerdere afdelingen volgen en steeds hogere doelstellingen bereiken. Ook naar deze collega’s zullen we dus goed moeten luisteren.

De uitdagingen voor de toekomst, in termen van werkgelegenheid en kwaliteit van het werk, zijn dus immens. We moeten als werknemersafgevaardigden dan ook waakzaam en op onze qui-vive zijn. We blijven vooral luisteren naar de bekommernissen en verwachtingen van de personeelsleden en proberen hen zo goed mogelijk te informeren via de valven, via ons vakbondskrantje, via onze Facebook-pagina en via personeelsvergaderingen.

En om ons te helpen deze uitdagingen aan te gaan, hopen we enthousiaste nieuwe collega's te overtuigen om zich kandidaat te stellen op de CNE-lijsten voor de komende sociale verkiezingen in mei 2020. We zijn een hecht team. We zullen de nieuwelingen goed begeleiden. We hebben ook een secretaris die hier dertig jaar vakbondsafgevaardigde is geweest en het reilen en zeilen van de onderneming dus goed kent.”

Personalization