Sectorakkoord voor begrafenisondernemingen

©Shutterstock

Op 9 oktober werd door vakbonden en werkgevers een sectoraal akkoord bereikt voor de periode 2019-2020 voor de werknemers van het Paritair Comité 320 voor de begrafenisondernemingen. Binnen het strakke kader van het interprofessioneel akkoord hebben we na soms moeizame onderhandelingen toch een resultaat kunnen bereiken.

Koopkrachtverhoging

Vanaf 1 oktober 2019 stijgen de barema’s en de reële brutolonen met 0,9%. Per 1 april 2020 worden de barema’s en de lonen nogmaals verhoogd met 0,2%, tenzij er dan een akkoord zou bestaan over de 2e pensioenpijler binnen de sector. Dan wordt de 0,2% daar aan besteed.
Ook de jobstudentenlonen worden verhoogd. Werknemers die tewerkgesteld worden met een jobstudentenovereenkomst hebben nu recht op minimum 90% ipv 80 % van het functieloon cat. II.

Tijdskrediet en landingsbanen

De rechten op tijdskrediet en landingsbanen worden door het akkoord verlengd en gemaximaliseerd. Dat betekent concreet een recht op : 

  • Voltijds en halftijds tijdskrediet met motief zorg (51 maanden) en motief opleiding (36 maanden)
  • Landingsbaan 4/5 met uitkeringen vanaf 55 jaar voor 20 jaar nachtarbeid, zwaar beroep en lange loopbaan
  • Landingsbanen tot halftijdse tewerkstelling vanaf 57 jaar voor zware beroepen, nachtarbeid en lange loopbaan
  • Onbetaalde landingsbaan vanaf 50 jaar na 28 jaar loopbaan

Bestaande afspraken over o.a. de Vlaamse aanmoedigingspremies bij tijdskrediet en de specifieke regels over de berekening van de opzeggingsvergoeding bij ontslag worden verlengd.

Eindeloopbaan SWT (stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag)

Door het akkoord zullen volgende systemen van SWT in de sector mogelijk zijn:

  • SWT 20 jaar nachtarbeid en zwaar beroep op 59 jaar tot 30 juni 2021, 60 jaar vanaf 1 juli 2021
  • SWT lange loopbaan 40 jaar op 59 jaar tot 30 juni 2021, 60 jaar vanaf 1 juli 2021

Ook de specifieke regel over de berekening van de aanvullende SWT-vergoeding na tijdskrediet (op basis van oorspronkelijk arbeidsregime) wordt verlengd.

Mobiliteit
  • 100 % terugbetaling van alle vormen van openbaar vervoer
  • Fietsvergoeding van 0.24€/km die mee zal evolueren met maximaal fiscaal toegelaten bedrag
Opleiding

Er wordt een minimumrecht van 2 dagen vorming voor vaste werknemers geïnstalleerd. Bovendien zullen de mogelijkheden onderzocht worden en de nodige stappen ondernomen worden om een sectorconsulent aan te stellen die in overleg met de sociale partners en het Fonds de mogelijkheden op het vlak van vorming in de sector verder zal uitwerken.

Arbeidsorganisatie / flexibiliteit

Werken tijdens de nacht en op zon- en feestdagen wordt toegelaten voor het specifieke statuut van gelegenheidswerknemers. Alle uren gepresteerd tijdens de nacht en op zon- en feestdagen worden vergoed aan 150%.

Bovendien wordt het verbod op werken tijdens de nacht en op zon- en feestdagen opgeheven voor kleine ondernemingen (maximum tewerkstelling van 2 VTE met arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur). In die ondernemingen kunnen enkel werknemers met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur met maximum halftijdse tewerkstelling, gedurende maximum 5 maal per jaar arbeid verrichten gedurende de nacht of op zon- en feestdagen. De werknemer is vrij om al dan niet op deze vraag in te gaan en ontvangt hiervoor 1 extra uurloon per prestatie. De effectieve prestatie wordt vergoed zoals een prestatie tijdens wachtdienst.

2e pijler

De sociale partners engageren zich om dit dossier tegen uiterlijk april 2020 te finaliseren.

Personalization