Vaste benoeming

©Shutterstock

Werk- en inkomenszekerheid zijn belangrijk voor de aantrekkelijkheid van elk beroep. Meer dan ooit wil je in een beroepsloopbaan zekerheden verwerven.  Startende onderwijspersoneelsleden willen voluit in het leven stappen, maken plannen – zowel professioneel als privé. Daarom is het van het allergrootste belang dat ze kunnen rekenen op een stevige werk- en inkomenszekerheid.

Naast de tijdelijke aanstelling van doorlopende duur (TADD) is de vaste benoeming daarom ook cruciaal in je onderwijsloopbaan.

Door een vaste benoeming krijg je een juridische band met jouw schoolbestuur. Je wordt vastbenoemd ten aanzien van jouw schoolbestuur.  Bij vaste benoeming word je ‘geaffecteerd’ aan een bepaalde school van dat bepaalde schoolbestuur.

Vaste benoeming is een decretaal bepaalde toestand die aan een personeelslid een aantal rechten en plichten toekent. Een personeelslid dat vastbenoemd wordt, kan vanuit deze toestand genieten van zekerheid van werkgelegenheid en van verloning. Personeelsleden die vastbenoemd zijn, hebben door het principe van terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, reaffectatie en wedertewerkstelling steeds recht op tewerkstelling en de daarbij horende verloning. Met andere woorden: je bent steeds zeker van je job en je inkomen.  Een vaste benoeming geeft jou recht op een hele reeks verlofstelsels, op ziekteverlof, op pensioen,…

Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Voor een vaste benoeming gelden dezelfde algemene voorwaarden als voor een tijdelijke aanstelling. 

Zie ook tijdelijke aanstelling van bepaalde duur (TABD).

Basisvoorwaarden

Als basisvoorwaarden moet je :

 • Op 31 augustus voorafgaand aan de datum waarop de benoeming ingaat 690 dagen dienstanciënniteit hebben waarvan 360 dagen dienstanciënniteit in het ambt van benoeming.  Dit bij het schoolbestuur waar men kandideert of bij een ander schoolbestuur waarvan de scho(o)l(en) behoren tot dezelfde scholengemeenschap;
 • een TADD-aanstelling op de vooravond van benoeming op 31 december
 • je kandidaat hebben gesteld volgens de vorm en binnen de termijn die opgenomen zijn in de mededeling vacante betrekkingen;
 • als laatste evaluatie geen eindconclusie onvoldoende hebben gekregen

Bijkomende voorwaarde

Indien je werkt in een scholengemeenschap met meerdere schoolbesturen zitten, dan kan elk schoolbestuur een dienstanciënniteit van tenminste 360 dagen - waarvan 240 effectief gepresteerd - eisen binnen de scholen van het schoolbestuur.

Deze bijkomende voorwaarde is het voorwerp van onderhandeling in het lokaal onderhandelingscomité.

Vaststelling en mededeling vacante betrekkingen

Vaststelling vacante betrekkingen

Elk schoolbestuur stelt op 15 oktober vast welke vacante lestijden en -uren er zijn in de verschillende ambten in hun scho(o)l(en).   Als het op dat moment zeker is, dat er collega’s op 1 januari in TBS of op pensioen zullen gaan, kunnen ze deze lestijden en -uren dan ook vacant verklaren. 

Op 15 oktober 2020 worden eenmalig extra vacatures toegevoegd in de mededeling vacante betrekkingen van het schooljaar 2020-2021 voor vaste benoeming op 1 januari 2021. 

 • Bijkomende vacantverklaring van lestijden in een wervingsambt van het bestuurs-en onderwijzend personeel die een verlofstelsel genieten voor een volledig schooljaar.
 • Het niet gepresteerde volume wordt voor 100% vacant verklaard. 
 • Het gaat om de verlofstelsels : Verlof en Afwezigheid voor Verminderde Prestaties (VVP en AVP), Verlof wegens (bijzondere) opdracht, Verlof voor vakbondsopdrachten, Verlof om een ambt uit te oefenen in een ministrieel kabinet, Politiek Verlof. 

 

Mededeling vacante betrekkingen

Op het niveau van de scholengemeenschap maakt men een mededeling vacante betrekkingen op.  In deze vacantverklaring staan van alle scholen alle vacante lestijden en -uren in de verschillende ambten die de schoolbesturen hebben vastgesteld op 15 oktober.  

Daarnaast vermeldt de mededeling vacante betrekkingen :

 • De vorm waarin en de termijn waarbinnen een kandidaat moet kandideren.
 • Alle voorwaarden

Deze mededeling  vacante betrekkingen moet aan alle personeelsleden van alle scholen van de scholengemeenschap kenbaar gemaakt worden. Op welke manier dit gebeurt, wordt onderhandeld in het onderhandelingscomité.

Volgorde benoeming

Het schoolbestuur moet de volgende volgorde te respecteren voor de toekenning van een vaste benoeming:

 • Reeds vastbenoemd in een deeltijdse opdracht
 • Minstens  1 uur als TADD’er zijn aangesteld op de vooravond van benoeming
 • TADD’ers met minstens 960 dagen dienstanciënniteit.
 • TADD’ers met minstens 720 dagen dienstanciënniteit

! Deze anciënniteiten moeten bereikt zijn op 31 augustus voorafgaand aan de datum van vaste benoeming en dit voor alle ambten.

Indien er binnen een groep meerdere kandidaten zijn, heeft het schoolbestuur de keuze tussen de kandidaten om tot benoeming over te gaan.

Documenten bij vaste benoeming

De vaste benoeming of wijziging wordt schriftelijk vastgelegd.  In het Gesubsidieerd Vrij Onderwijs is dit in een overeenkomst.  In het Gesubsidieerd Officieel Onderwijs is dit in een besluit.

De overeenkomst of het besluit vermeldt ten minste :

 • De benaming en het adres van het schoolbestuur en de school waarin het personeel geaffecteerd wordt.
 • De identiteit van het personeelslid.
 • Het uit te oefenen ambt en de omvang van de opdracht.

De overeenkomst/het besluit wordt opgemaakt in ten minste twee exemplaren waarvan één bestemd is voor het personeelslid.

Bij de melding van benoeming aan het werkstation, moet een uittreksel uit het strafregister (596.2 – model bestemd voor contacten met minderjarigen, dat nog niet ouder is dan 12 maanden, mee opgestuurd worden.

More Info

Meer info voor militanten over Vaste benoeming (inloggen).

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.