Overmacht

 

Als je onverwacht geconfronteerd met een ziekte of ongeval overkomen aan een gezins- of familielid kan je verlof wegens overmacht nemen. Zowel vastbenoemde als tijdelijke personeelsleden hebben dit recht.

Je kan dit verlof krijgen als je omwille van overmacht aanwezig moet zijn. Dat is niet alleen thuis maar ook bijvoorbeeld tijdens ziekenvervoer of in het ziekenhuis. In cao XII is opgenomen dat je het verlof wegens overmacht ook kan nemen voor personen die niet onder hetzelfde dak wonen als jij. Het gaat om ziekte of ongeval van:  
■ je echtgenoot/echtgenote
■ je samenwonende partner
■ een bloed- of aanverwant (ongeacht de graad) van jou of van je samenwonende partner
■ een persoon, opgenomen met het oog op zijn adoptie of de uitoefening van een pleegvoogdij

 

 

Bewijsstukken

Dit verlof is bedoeld om uitzonderlijke situaties op te lossen. Voor de aanvang van het verlof verwittig je je directeur. De arts maakt een medisch attest op waaruit moet blijken dat jouw aanwezigheid bij deze persoon nodig is. Dat attest wordt bewaard in je dossier op school. Het wordt niet bezorgd aan AgODi.

 

Duur en periode

Je mag het verlof met halve of volledige dagen opnemen. Per burgerlijk jaar heb je maximaal recht op vier dagen, of omgerekend acht halve dagen.

 

Bijkomend recht op dienstvrijstelling

In het lokaal onderhandelingscomité kan er afgesproken worden welke gebeurtenissen bijkomend recht geven op een dienstvrijstelling. De gemaakte afspraken vind je terug in het vastgelegde afsprakenkader. Ook in deze gevallen zal het schoolbestuur bewijs van deze gebeurtenis kunnen opvragen.

Bezoldiging

Tijdens het omstandigheidsverlof hebben zowel tijdelijke als vastbenoemde personeelsleden recht op bezoldiging.  Het verlof wordt gelijkgesteld met dienstactiviteit. Enkel bij omstandigheidsverlof naar aanleiding van de bevalling van je partner ontvang je vanaf de 11de werkdag 82 % van je brutosalaris op jaarbasis (met een plafond van 26 230 € brutosalaris aan 100 %). Gans deze periode van het verlof ben je in dienstactiviteit. Het opnemen van deze dagen heeft geen invloed op je pensioen.

Meer informatie

Meer info voor militanten over verlof wegens overmacht (klik en login voor het werkschema)

 

More Info

Meer info voor militanten over omstandigheidsverlof.

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.