Verlof Tijdelijk Andere Opdracht (TAO)

Op het moment dat je je “vlakke loopbaan” wil doorbreken stel je de vraag of er geen andere uitdaging weggelegd is in het onderwijs. Via verlof tijdelijk andere opdracht (TAO) kan je een nieuwe opdracht opnemen in je eigen school, in één van de scholen van de scholengemeenschap, in een school buiten je scholengemeenschap.

 

Wat is een verlof tijdelijke andere opdracht?

 

Met verlof tijdelijk andere opdracht (TAO) kan je, als vastbenoemd personeelslid tijdelijk een andere gesubsidieerde of gefinancierde opdracht in het onderwijs uitoefenen, in dezelfde of in een andere school. De tijdelijke opdracht kan in hetzelfde ambt van vaste benoeming of in een ander ambt worden uitgevoerd.

 

Tijdelijke personeelsleden die in een andere school wensen te werken, kunnen geen beroep doen op TAO.

 

Aanvraag

Je dient je aanvraag in bij je schoolbestuur. Verlof TAO kan verleend worden voor de volledige opdracht van vaste benoeming of voor een gedeelte ervan. Dit verlof kan over de onderwijsnetten heen opgenomen worden, van vrij onderwijs naar gemeentelijk of gemeenschapsonderwijs en omgekeerd. Het volume van het verlof TAO is altijd gelijk aan het volume van de andere opdracht.

 

Verlof TAO is een gunst toegestaan door het schoolbestuur. Het schoolbestuur kan een vast benoemd personeelslid niet verplichten om een verlof wegens tijdelijk belast met een andere opdracht te nemen.

 

Aanvang en einde

Op elk ogenblik van het schooljaar kan (verlof) TAO worden toegestaan. De begindatum van het verlof ligt gelijk met de tijdelijke opdracht. De tijdelijke opdracht eindigt automatisch op het einde van het schooljaar. Bij beëindiging van de tijdelijke aanstelling, eindigt het verlof TAO en keert het personeelslid terug naar de school van vaste benoeming.

 

Duur

Er is geen minimum- of maximumduur. Het verlofstelsel kan steeds verlengd worden.

 

Inkomen

Gedurende het verlof behoud je de voordelen van de vaste benoeming, waaronder de bezoldiging. Betreft het een ander ambt met een hogere salarisschaal, dan wordt het verschil in salaris tussen de twee ambten in de vorm van een toelage bijbetaald. Bij de overstap naar een ander ambt met een lagere salarisschaal, wordt de lagere schaal gehanteerd.

 

Gevolgen voor pensioen

Het verlof komt volledig in aanmerking voor het rustpensioen want je werkt verder in het onderwijs.

Opgelet! Als je TAO neemt naar een ambt waaraan een lager salaris is verbonden, en de periode van TAO valt in de periode die gebruikt wordt om de gemiddelde bezoldiging vast te stellen waarop het pensioenbedrag wordt berekend, dan wordt voor de gemiddelde bezoldiging rekening gehouden met dat lagere salaris.

 

Bijkomende bepalingen

Je bevindt je in dienstactiviteit. Tijdens de periode dat je tijdelijk belast wordt met een andere opdracht, word je verder beschouwd als vastbenoemd personeelslid voor:

 - het bevallingsverlof

 - het verlof wegens ziekte of gebrekkigheid, arbeidsongevallen, ongevallen op de weg van en naar het werk en beroepsziekten

 - de anciënniteit voor het bepalen van het recht op verlof wegens ziekte of gebrekkigheid

 - het toekennen van een vergoeding wegens begrafeniskosten

 

Het schoolbestuur dat de tijdelijke aanstelling toekent, moet eerst het voorrangsrecht van de tijdelijke personeelsleden respecteren.

More Info

Meer info voor militanten over TAO (inloggen).

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.