Adoptie en pleegvoogdij

©Shutterstock

Wat is het?

Bij adoptie en pleegvoogdij bestaat er voor onderwijspersoneel een verlofvorm om voor een bepaalde periode afwezig te zijn op school. 

 

  • Bij pleegvoogdij neem je als voogd een kind onder je hoede of je neemt het financieel ten laste. Het kind blijft onder de ouderlijke macht. Dit mag je niet verwarren met pleegzorg. Bij pleegzorg wordt een kind of een jongere (tijdelijk) opgenomen in een ander gezin wanneer de ouders onvoldoende in staat zijn om zelf de nodige zorg te bieden. Voor pleegzorg is geen opvangverlof voorzien.
  • Bij adoptie wordt de natuurlijke afstamming tenietgedaan. Het kind komt onder de ouderlijke macht van de adoptieouders. Een intra-familiale adoptie is een adoptie van een kind dat tot in de 4de graad verwant is met de adoptant, zijn echtgenoot of de persoon met wie hij samenwoont.

 

Voorwaarden

Als vast benoemd of tijdelijk personeelslid heb je recht op het opvangverlof wanneer je een kind jonger dan tien jaar wilt opnemen in je gezin met de bedoeling het te adopteren of om er de pleegvoogdij over uit te oefenen. Tijdelijke personeelsleden kunnen het verlof voor de opvang met het oog op adoptie en pleegvoogdij enkel opnemen tijdens de periode van hun aanstelling.

 

Enkel wanneer je het kind effectief adopteert of de pleegvoogdij uitoefent kan je het opvangverlof verkrijgen. Dit geldt eveneens voor je partner.

 

Wanneer de procedure tot (intra-familiale) adoptie niet leidt tot een effectieve adoptie, dan wordt de periode van afwezigheid omgezet in een Afwezigheid Verminderde Prestaties (AVP). Dat kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer je een kind uit het buitenland wilt adopteren maar er, bij de terugkeer naar België, uiteindelijk geen adoptie gebeurde. Hierbij kan de periode van AVP overschreden worden.

 

Periode

Je hebt recht op:

  • maximum zes ononderbroken weken als het kind nog geen drie jaar is bij de aanvang van het opvangverlof ,

 Of:

  • maximum vier ononderbroken weken als het kind drie jaar is of ouder.

 

Deze maximumduur wordt verdubbeld als het opgenomen kind mindervalide is en aan de voorwaarden voldoet om van een verhoogde kinderbijslag te genieten. Als je twee kinderen gelijktijdig adopteert, heb je maar recht op één periode. 

Het opvangverlof wordt ook verminderd met tien werkdagen als je al omstandigheidsverlof naar aanleiding van de bevalling hebt genomen.

 

Aanvang

Het verlof voor de opvang met het oog op adoptie en pleegvoogdij moet aanvangen binnen de vier maanden volgend op de datum waarop je kind effectief wordt opgenomen in je gezin. Het bewijs van dat tijdstip blijkt uit een getuigschrift van domiciliëring, uitgereikt door de gemeente waar je woont.

 Bij adoptie wordt soms geëist dat het kind persoonlijk wordt opgehaald in het buitenland. De afreisdatum kan dan als ingangsdatum van het adoptieverlof aangenomen worden, op voorwaarde dat de adoptie bij terugkeer een feit is.

 Als het gaat over intra-familiale adoptie, dan moet je het bewijs leveren dat het verzoekschrift tot adoptie is ingediend. Als deze procedure niet geleid heeft tot een effectieve adoptie, dan wordt ook hier de periode omgezet in AVP.

 

Voorbereidingsprogramma voor adoptie

Wanneer je het verplichte voorbereidingsprogramma in het kader van adoptie volgt, heb je recht om afwezig te zijn op school. Deze dienstvrijstelling geldt voor zolang het programma duurt. Achteraf staaf je je aanwezigheid met een bewijs van deelname bij het schoolbestuur.

 

Betaling

Je hebt gedurende dit verlof en de vrijstelling recht op salaris.

 Het opvangverlof wordt gelijkgesteld met een periode van dienstactiviteit. Het komt in aanmerking voor het bepalen van ambts-, dienst-, geldelijke en sociale anciënniteit en komt volledig in aanmerking voor de vaststelling van het rustpensioen.

 

More Info

Meer info voor leden over adoptie en pleegvoogdij.

Meer info voor militanten over adoptie en pleegvoogdij.

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.