Berekening van het rustpensioen

©Shutterstock

Hoe wordt mijn rustpensioen berekend? Het bedrag is gelijk aan een bepaald percentage van je gemiddelde loon over je hele beroepsloopbaan.

Berekening

Het bedrag van je rustpensioen of ouderdomspensioen wordt bepaald via een ingewikkelde berekening. De Federale Pensioendienst (FPD) doet deze berekening. 

  • Voor elk kalenderjaar van je beroepsloopbaan wordt het brutoloon vermenigvuldigd met een herwaarderingscoëfficiënt. Voor de periode 1955-1974 wordt een welzijnscoëfficiënt in rekening gebracht. De coëfficiënten zijn wettelijk bepaald. 
  • Een aantal periodes van inactiviteit tellen ook mee, d.w.z. ze worden gelijkgesteld met werk. Die periodes worden 'sociale risico's' genoemd. Het gaat om periodes van ziekte, arbeidsongeval, werkloosheid, ... 
  • Dit jaarlijkse loon wordt gedeeld door 45 of door het aantal jaren in een volledige loopbaan. Dat getal wordt tenslotte vermenigvuldigd met 0,6 (60%) voor een alleenstaandenpensioen en met 0,75 (75%) voor een gezinspensioen. 

'Gezinstarief en 'alleenstaandentarief'

Zowel mannen als vrouwen kunnen van een pensioen tegen gezinstarief genieten. Voorwaarde is wel dat je gehuwd bent of wettelijk samenwoont en je partner: 

  • Niet werkt of werkt binnen de grenzen die aan gepensioneerden zijn toegestaan.
  • Geen pensioen of een vervangingsinkomen ontvangt dat groter is dan het verschil tussen het 'gezinstarief' en het 'alleenstaandentarief'. Is dat wél het geval? Dan wordt je pensioen verminderd met het voordeel dat je partner geniet.

In alle andere gevallen wordt het pensioen berekend tegen het 'alleenstaandentarief'.

Vakantiegeld

Als gepensioneerde krijg je ook vakantiegeld. Dat wordt samen met je pensioen in mei uitbetaald.  

Uitbetaling van je pensioen

De pensioenen krijg je maandelijks betaald via overschrijving op je bankrekening. Je moet de FPD ieder jaar een 'levensbewijs' bezorgen. Dat kan je bij je gemeente opvragen. 

Voor een precieze berekening of informatie over je pensioenbetalingen ga je naar mypension.be. Dat is het online pensioenportaal waar je alle gepersonaliseerde informatie vindt over wettelijke en aanvullende pensioenen.

More Info

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.