Opleidingskrediet

Je kan tijdskrediet opnemen om een opleiding te volgen. Je krijgt een vergoeding van de RVA en bijkomend een Vlaamse aanmoedigingspremie.

Wanneer je als werknemer de keuze maakt om een volwaardige opleiding te volgen, is het niet evident om dit te combineren met je job. Je kan gebruik maken van betaald educatief verlof, maar wat als het voorziene aantal uren niet volstaat? 

Als je je grondig herschoolt en bereid bent om tijdelijk wat minder te verdienen, dan kan tijdskrediet met het motief opleiding een alternatief zijn. 

Je leest hier meer over:

Wat is tijdskrediet met motief opleiding?

Via de formule van tijdskrediet beschik je als werknemer over de mogelijkheid om tijdelijk een gedeeltelijke of volledige pauze in te bouwen in je loopbaan.  Eén van die motieven is het volgen van een opleiding. Je kunt er dus voor kiezen om jouw recht op 36 maanden tijdskrediet te benutten om een studie te volgen.

Heb je je recht op 36 maanden tijdskrediet met motief reeds opgebruikt voor bijvoorbeeld de verzorging van je kinderen, dan kun je het niet meer gebruiken om er een opleiding mee te volgen.

Wanneer heb je recht op tijdskrediet met motief?

 • Je werkt in de privésector. Een aantal openbare besturen komen ook in aanmerking.
 • Je werkt in een onderneming met meer dan 10 werknemers of je hebt de goedkeuring van je werkgever.
 • Je hebt minstens 2 jaar anciënniteit bij je huidige werkgever. Sluit je aanvraag aan op de periode van de volledige opname van je recht op ouderschapsverlof van al je kinderen, dan geldt deze voorwaarde niet.
 • Er is een cao in je sector of onderneming die mogelijkheid voorziet om voltijds of halftijds tijdskrediet met motief op te nemen. Deze regeling is niet vereist om 1/5 tijdskrediet op te nemen.
 • Je verricht geen activiteit als loontrekkende of als zelfstandige die niet cumuleerbaar is met onderbrekingsuitkeringen. Uitzonderingen zijn mogelijk voor het gewone voltijdse tijdskrediet zonder motief.

Vergoeding RVA

Je krijgt een vergoeding van de RVA.  De uitkering hangt af je anciënniteit:  ben je minder dan 5 jaar aan de slag, dan krijgt een lager bedrag dan wie langer dan 5 jaar werkt.

Voor alle info en de nodige formulieren, kan je terecht op de website van de RVA

Vlaamse aanmoedigingspremie

Bijkomend aan de vergoeding vanuit de RVA kun je gedurende 2 jaar recht hebben op de Vlaamse aanmoedigingspremie. De bedragen verschillen naargelang je vol- of deeltijds werkt en de vorm van tijdskrediet die je opneemt (voltijds, halftijds, 1/5).

Je kan de aanmoedigingspremie langer dan 2 jaar krijgen:

 • als je al 20 jaar beroepsactief bent.  In dat geval kan je de premie een half jaar langer krijgen (2,5 jaar in plaats van 2 jaar)
 • als je een tweedekans- of knelpuntopleiding volgt. In dat geval krijg je premie gedurende de volledige periode van je opleiding
Tweedekansopleiding

Onder tweedekansopleiding verstaat men:

 • een opleiding om een diploma of getuigschrift van algemeen, beroeps- of technisch secundair te halen dat hoger is dat het reeds behaalde
 • een opleiding van een centrum voor basiseducatie
 • een basisopleiding informatica
 • een basisopleiding Nederlands voor anderstaligen
 • een opleiding van een centrum voor volwassenenonderwijs (CVO)
Knelpuntopleiding

Onder knelpuntopleiding verstaat men een opleiding gericht op een diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot een knelpuntberoep. Wat een knelpuntopleiding is, wordt vastgesteld op basis van de lijst:

 • knelpuntberoepen van de VDAB (jaarlijkse vacatureanalyse)
 • studies van de RVA voor werklozen die met behoud van uitkering terugkeren naar het onderwijs

Voorwaarden Vlaamse aanmoedigingspremie

Om tegelijk van de RVA-uitkering en de Vlaamse aanmoedigingspremie te kunnen genieten, moet je:

 • Recht hebben op tijdskrediet met motief.
 • In de privésector werken. Voor de Vlaamse openbare sector geldt een specifieke stelsel van aanmoedigingspremies.
 • In het Vlaams gewest werken.
 • Onderneming gedekt zijn door een akkoord met de werkgever(s) over de aanmoedigingspremies of erkend zijn als bedrijf in moeilijkheden of in herstructurering. Als je werkt in een onderneming die niet gedekt is door een sectorakkoord, kun je voor zeer specifieke redenen toch een premie genieten (bijvoorbeeld als je tweedekansonderwijs volgt).
 • Een erkende opleiding volgen:
  • een beroepsopleiding van of erkend door de VDAB, echter met uitsluiting van de opleidingen binnen bedrijven die worden gefinancierd door de VDAB
  • een opleiding georganiseerd, gesubsidieerd of erkend door een paritair beheerde sectorale instelling
  • een andere opleiding die georganiseerd, gesubsidieerd of erkend wordt door de Vlaamse overheid en waarvan het programma minstens 120 uren op jaarbasis bevat (of het equivalent van 9 studiepunten contactonderwijs)

Voltijds, halftijds, 1/5?

Het volledig en halftijds tijdskrediet kan je aanvragen voor een minimumperiode van 3 maanden, het 1/5 tijdskrediet voor minimaal 6 maanden. Om je recht op uitkeringen te behouden, moet je de minimumtermijnen respecteren.

Hou ook rekening met volgende voorwaarden:

 • Als je voltijds tijdskrediet wil nemen, speelt het arbeidsregime waarin je werkt (voltijds, deeltijds) geen enkele rol.
 • Wanneer je halftijds tijdskrediet neemt, moet je in de 12 maanden voorafgaand aan je aanvraag effectief ten minste driekwart van een voltijdse betrekking gewerkt hebben.
 • Wil je 1/5 tijdskrediet nemen, dan moet je in de 12 maanden voorafgaand aan je aanvraag effectief gewerkt hebben in een voltijdse arbeidsregeling.

Hoe aanvragen?

Je vindt alle informatie over tijdskrediet met motief en de nodige formulieren op de website van het RVA.  Lid van het ACV?  Dan kan je terecht bij je plaatselijke ACV-dienstencentrum.

More Info

Personalization