Wat te doen bij ziekte?

©Shutterstock

Kan je niet werken door ziekte, dan moet je een attest voorleggen. Je werkgever mag arbeidsongeschiktheid laten nagaan door een controlearts.

Ziek, wat nu?

Bekijk ons filmpje of lees hierna verder!

Om deze video te kunnen bekijken, moet je de marketingcookies aanvaarden.

Of klik meteen door naar:

 

Werkgever informeren

Ben je ziek, dan moet je je werkgever meteen inlichten via de voor jou beschikbare kanalen: telefoon, mail, fax, bericht via een collega of een gezinslid, ...

Medisch attest

In de meeste bedrijven is een medisch attest of getuigschrift arbeidsongeschiktheid vereist. De afspraken staan dan bepaald in het arbeidsreglement of een collectieve arbeidsovereenkomst (cao).

Zo zal er een termijn voorgeschreven staan waarbinnen je het attest moet versturen. Zijn er geen richtlijnen voorzien, dan moet je het attest binnen de 2 werkdagen na het begin van de ziekte versturen.

Verstuur je het attest niet binnen de voorgeschreven termijn, dan kan de werkgever het gewaarborgd loon voor niet-gedekte dagen weigeren. Onder bepaalde omstandigheden kan de arbeidsrechtbank het niet-naleven van de verplichtingen als een reden tot ontslag inroepen. 

Beroepsgeheim

Het getuigschrift mag enkel volgende preciseringen bevatten:

  • de geschatte duur van de arbeidsongeschiktheid  
  • de toelating of het verbod om de woning te verlaten
  • indien de ziekte korte tijd na een vorige ziekte optreedt: of het gaat om een herval of om een nieuwe ziekte

Alle andere vermeldingen, zoals een diagnose of voorgeschreven behandeling, vallen onder het beroepsgeheim

 

Controle door de werkgever

De werkgever heeft het recht je arbeidsongeschiktheid te laten controleren door een controlearts. De werkgever stelt de controlearts aan en moet ook de kosten van de controle betalen.

Wanneer de controlearts zich bij je aanmeldt, mag je niet weigeren je te laten onderzoeken. Nodigt de controlearts je uit om je in zijn spreekkamer aan te melden, dan moet je daar gevolg aan geven. Tenzij je behandelend arts oordeelt dat je niet in staat bent je te verplaatsen. Eventuele verplaatsingskosten zijn ten laste van de werkgever.

Rol controlearts

De controlearts kan enkel nagaan of je arbeidsongeschiktheid bent. Hij mag in geen geval oordelen over de behandeling van je eigen arts. Ook de controlearts is gebonden door het beroepsgeheim. Hij mag bijvoorbeeld geen medische diagnose communiceren aan de werkgever.

Meent de controlearts dat je arbeidsgeschikt bent, ga dan meteen naar je eigen behandelende arts. Hij kan elementen aanbrengen die de controlearts ervan overtuigt zijn houding te veranderen. 

Indien deze poging mislukt, dan voorziet de wet in een rechterlijke procedure. Als lid kan je hiervoor terecht bij het ACV.

Controle is niet onbegrensd

Het arbeidsreglement of een cao kan bepalen dat je een periode van maximaal 4 aaneengesloten uren per dag beschikbaar moet blijven van de controlearts. Zelfs als het medische attest van je behandelende arts aangeeft dat je de woning mag verlaten, kan je daartoe verplicht worden.

In dit geval moet je elke wijziging van verblijfplaats voorafgaandelijk melden aan je werkgever. Een dergelijke controle via medische whereabouts kan evenwel niet onbegrensd worden toegepast. 

Zo kies je nog altijd zelf je behandelend arts die de arbeidsongeschiktheid vaststelt. Daarnaast zijn er regels die medisch beroepsgeheim en het recht op privacy waarborgen.

Is er betwisting, bijvoorbeeld wanneer je de indruk hebt slachtoffer te zijn van een misbruik of niet terecht optreden van de controlearts, dan kan je als lid terecht bij het ACV. Aarzel in dat geval niet om contact op te nemen met je vakbondsafgevaardigde of met de rechtskundige dienst van je ACV-verbond.

Wist je dat...

  • ACV-militanten zich dag in dag uit inzetten voor jouw gezondheid en veiligheid op het werk?
  • Het ACV ijvert voor goede afspraken en wetgeving rond veiligheid en welzijn?
  • Het ACV zich inzet voor wie langdurig afwezig was en terug aan de slag gaat?  Meer over re-integratie op het werk.

ACV-lidmaatschap, jouw bescherming in alle solidariteit.  Ontdek nu alle ledenvoordelen.

More Info

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.