Langdurig ziek met contract

Was je langdurig ziek en ga je terug aan de slag met een re-integratietraject? Lees dan hier even de stappen na.

Bij het begin van je ziekte krijg je gewaarborgd loon, daarna betaalt de mutualiteit een ziekte-uitkering.  Binnen de 2 maanden na aangifte van de ziekte bij de mutualiteit worden de eerste stappen tot re-integratie gezet. Je eerste contacten heb je met de adviserend arts.

Na een langdurige ziekte kan je geleidelijk je werk hervatten met een zogenaamd re-integratietraject.  Je moet hiervoor de 3 stappen volgen waarbij telkens verschillende artsen betrokken zijn:

Onder diverse omstandigheden kan het re-integratietraject stopgezet of herzien worden.  En wat als je definitief arbeidsongeschikt verklaard wordt?  

STAP 1. Beoordeling door de adviserend geneesheer

Ben je voor langere tijd arbeidsongeschikt, dan informeer je zowel je werkgever als mutualiteit (en dus de adviserende geneesheer) tijdig en op de correct manier.  Om je arbeidsongeschiktheid te bewijzen, zal je bijvoorbeeld een medisch attest van arbeidsongeschiktheid moeten voorleggen.

Inschatting

Binnen de 2 maanden na de aangifte van de start van je arbeidsongeschiktheid kan de adviserend geneesheer van je ziekenfonds een eerste keer inschatten of je terug aan het werk kan. En zo ja, in welke mate je het werk kan hervatten: voltijds, deeltijds, met werkaanpassing, ...

 • Vaak zal de inschatting gebeuren via een vragenlijst, waarmee de adviserend arts nagaat of je het zelf mogelijk vindt het werk te hervatten.  
 • De adviserend arts kan je uitnodigen voor een gesprek of een medisch onderzoek.
  • Dit is niet nieuw, de adviserend arts kon je ook voor 2017 al oproepen om je te beoordelen. Dit gebeurt om je recht op ziekte-uitkering vast te stellen. 
  • De oproep voor deze consultatie krijg je in de vorm van een uitnodigingsbrief. Je maakt een afspraak in een kabinet dicht bij je woonplaats. Je moet ingaan op deze oproep, of minstens contact opnemen bij eventuele problemen. Het niet ingaan op zo’n oproep, kan gevolgen hebben voor je ziekte-uitkering. 

Opgelet: wie spontaan en op eigen initiatief begonnen is met een re-integratietraject of een aanvraag heeft lopen, wordt in regel niet meer opgeroepen. Mocht je in dat geval toch worden opgeroepen, kan je best laten weten dat je reeds gestart bent met een traject.

Beslissingen adviserend geneesheer

Op basis van het medisch onderzoek, zal de adviserend geneesheer van het ziekenfonds je indelen in één van deze 4 groepen:

 1. Waarschijnlijk kan je je oorspronkelijk werk binnen de 6 maanden hervatten. Mocht na 6 maand arbeidsongeschiktheid blijken dat je je werk niet hervat hebt, dan volgt een nieuwe beoordeling. 
 2. Je kan omwille van medische redenen je oorspronkelijk werk niet hervatten. 
 3. Werkhervatting is nog niet aan de orde: er gaat prioriteit naar diagnose en behandeling. Als je bij deze groep hoort, dan wordt je medische situatie op gezette tijdstippen opnieuw geëvalueerd. 
 4. Werkhervatting is mogelijk, mits (tijdelijk of definitief) aangepast/ander werk of een herscholing/beroepsopleiding. Dit betekent dat je doorverwezen wordt naar je arbeidsgeneesheer voor re-integratie in je onderneming.

STAP 2. Op consultatie bij de arbeidsgeneesheer

Er zijn 3 mogelijke situaties waardoor je op consultatie kan of moet gaan bij de arbeidsgeneesheer in je onderneming:

 1. Indien de adviserend geneesheer je indeelde bij de groep D. De adviserend geneesheer stuurt je naar de arbeidsgeneesheer, met als doel re-integratie binnen je onderneming.
 2. Op eigen initiatief. Je hoeft niet te wachten op de beoordeling van de adviserend geneesheer. Je hebt het recht om tijdens je ziekte zelf contact op te nemen met de arbeidsgeneesheer voor een gratis consultatie. Je moet binnen de 10 werkdagen een consultatie krijgen.  Je kan dan met je arbeidsgeneesheer overleggen over je kansen om het werk te hervatten of aangepast werk aan te vragen. Als je dat wenst, is dit gesprek vertrouwelijk. In dat geval wordt er niets meegedeeld aan de werkgever. Als je wilt, kan formeel een re-integratieprocedure worden gestart. Ook je behandelend arts kan, na overleg met jou, de re-integratieprocedure opstarten.
 3. Na oproep door je werkgever. Het is mogelijk dat je werkgever je oproept voor een re-integratieprocedure. Dit kan vanaf het moment waarop je 4 maand arbeidsongeschikt bent.
Bijstand ACV

Vermoed je dat je werkgever je enkel oproept om je definitief ongeschikt te verklaren en je vervolgens te ontslaan wegen medische overmacht?  Dan wacht je best even met reageren en win je advies in bij je vakbondssecretaris of je plaatselijke ACV-dienstencentrum.

Rol arbeidsarts

Na ontvangst van een re-integratieverzoek nodigt de arbeidsarts je uit voor een re-integratiebeoordeling. Hij kan hiervoor steeds overleggen met de adviserend geneesheer die je doorverwees, de preventieadviseur, andere specialisten, … Met je behandelende arts kan hij enkel contact opnemen na je toestemming.

Naast een medische controle van jouw gezondheid, bekijkt de arbeidsgeneesheer ook je werkpost, je werkomgeving en arbeidsomstandigheden

Is het werk nog steeds haalbaar? Zo niet, zijn er aanpassingsmogelijkheden? Hiervoor baseert hij zich op zijn medische kennis, alsook de kennis over de werkpost, de gegevens die hij krijgt van de werkgever en de mogelijkheden die hij ziet in de onderneming. Vervolgens beslist hij over een voorstel.

Beslissingen arbeidsgeneesheer

De arbeidsgeneesheer probeert een zicht te krijgen op de mogelijkheden tot re-integratie. Hij kan 5 mogelijke beslissingen nemen. 

 1. Beslissing A: de arbeidsgeneesheer vindt dat je op termijn het overeengekomen werk kan hervatten, eventueel mits aanpassing van je werkpost. Je kan in tussentijd aangepast of ander werk uitvoeren.  De arbeidsgeneesheer legt hiervoor de wenselijke modaliteiten vast . Hij voorziet ook een datum vast om dit nadien opnieuw te evalueren. 
 2. Beslissing B: de arbeidsgeneesheer stelt dat je op termijn het overeengekomen werk kan hervatten, maar dat je in tussentijd niet in staat bent aangepast of ander werk uit te voeren.  Eventueel kan je bij werkhervatting wel een aangepaste werkpost nodig hebben. De arbeidsgeneesheer legt een datum vast om dit te evalueren.
 3. Beslissing C: de arbeidsgeneesheer acht je definitief ongeschikt voor het overeengekomen werk, maar vindt je wel in staat om bij je werkgever aangepast of ander werk uit te voeren.  De arbeidsgeneesheer legt de modaliteiten voor aangepast werk/aanpassingen aan de werkpost vast.
 4. Beslissing D: de arbeidsgeneesheer acht je definitief ongeschikt voor het overeengekomen werk én ook ongeschikt voor aangepast of ander werk bij je werkgever.  Is de beslissing defintief en ga je niet in beroep dan word je arbeidsongeschikt verklaard. Zodra  deze beslissing definitief eindigt daarmee de re-integratieprocedure zonder succes.    
 5. Beslissing E: De arbeidsgeneesheer acht het niet mogelijk om een re-integratieproject op te starten omwille van medische redenen.  Je bent bijvoorbeeld nog aan het revalideren. Deze beslissing wordt na 2 maand opnieuw geëvalueerd.

De arbeidsgeneesheer moet jou en je werkgever informeren over zijn beslissing. Dit moet gebeuren 40 dagen na de start van de procedure, via een formulier en een kopie in je gezondheidsdossier.

Daarnaast moet de arbeidsgeneesheer je adviserend geneesheer verwittigen als hij geen mogelijkheid ziet tot aangepast werk. Als je niet akkoord bent, kan je in beroep gaan bij beslissing 3 en 4 (definitieve ongeschiktheid voor het werk dat je voordien deed).

STAP 3. Re-integratieplan

Op basis van het voorstel van de arbeidsgeneesheer moet je werkgever nu een beslissing nemen over een re-integratieplan.  Zo'n re-integratieplan bevat:

 • de nodige aanpassingen van het werk (volume van het werk, uurrooster,..)
 • de opleiding die eventueel gevolgd moet worden
 • de duurtijd van het plan
 • de vermelding of er sprake is van progressieve werkhervatting. Dat is een regeling waarbij een zieke deels het werk hervat en verder ziekte-uitkeringen ontvangt
Inspraak en overleg

Jij hebt recht op inspraak in het re-integratieplan. Het is niet de werkgever en/of de arbeidsgeneesheer alleen die de beslissingen nemen.  Er moet overleg georganiseerd worden tussen werkgever, zieke en de arbeidsgeneesheer. Als zieke mag je je ook laten bijstaan door de vakbond in je onderneming. Een lid van het comité preventie en bescherming op het werk of een vakbondsafgevaardigde kan dit doen.

Formaliteiten

Een re-integratieplan moet opgesteld worden binnen de 55 dagen in geval van beslissing A (tijdelijke ongeschiktheid) of binnen het jaar in het geval van beslissing C (aangepast werk).

Eens je je definitief re-integratieplan kreeg van je werkgever, heb je 5 werkdagen om een ondertekend akkoord te bezorgen aan je werkgever. Ga je niet akkoord, dan kan je weigeren. Je moet dit doen aan de hand van een schriftelijke motivatie. Je akkoord of weigering wordt daarna door je werkgever doorgegeven aan de arbeidsgeneesheer, die dit dan bezorgt aan de adviserend geneesheer. 

Inroepen medische overmacht of weigering re-integratieplan

Indien je op onredelijke wijze aangepast werk weigert, en je eerder al definitief ongeschikt bent bevonden voor je oorspronkelijke job, kan je werkgever je onmiddellijk en zonder opzegvergoeding ontslaan omwille van medische overmacht.

Het is ook mogelijk dat een werkgever weigert om de beslissing van de arbeidsgeneesheer te volgen. In dat geval stelt hij geen re-integratieplan op, omdat hij vindt dat dit technisch of objectief onmogelijk of onredelijk is. De werkgever zal die weigering ook schriftelijk moeten motiveren.

Volgens Europese regels is de werkgever verplicht om zo nodig 'redelijke' aanpassingen te doen aan de werkpost, de taakverdeling, de gebouwen, het arbeidsritme om een zieke terug aan het werk te krijgen.  'Redelijk of onredelijk' is een feitenkwestie die een rechter bij betwistingen kan beoordelen..

Herziening of stopzetting re-integratie

De re-integratieprocedure resulteert enkel bij beslissing A en C in een re-integratieplan. Maar er zijn dus ook andere mogelijkheden.

Als de arbeidsgeneesheer je definitief ongeschikt acht voor het werk binnen de onderneming én de beroepsprocedure uitgeput is, dan wordt het re-integratietraject binnen de onderneming stopgezet. Op dat moment kan je adviserend geneesheer van de mutualiteit het initiatief nemen om zelf een re-integratietraject op te starten voor een andere job. VDAB, Actiris, het VAPH kunnen hierbij ondersteuning bieden.

Het traject wordt ook stopgezet: 

 • als je via schriftelijke motivatie het voorgestelde re-integratieplan weigert
 • als je werkgever via schriftelijke motivatie weigert een re-integratieplan op te stellen

Het re-integratieplan wordt herzien als je zelf van oordeel bent dat het niet meer aangepast is aan jouw medische noden en capaciteiten. In dat geval kan je op spontane raadpleging gaan bij de arbeidsgeneesheer en een herziening van het plan vragen.

Definitief arbeidsongeschikt? Wat nu?

Je kan beroep aantekenen 

Als je definitief ongeschikt verklaard wordt (beslissing 4), kan je beroep aantekenen. Dit moet wel snel gebeuren

 • Binnen de 7 werkdagen moet je een aangetekende brief sturen naar de arts “Toezicht Welzijn op het werk” (adressen: zie de website van de FOD Werkgelegenheid) en naar de werkgever. 
 • Na ontvangst van deze brief, zal je uitgenodigd worden door de Arts Toezicht Welzijn op het Werk, samen met je behandelend arts en je arbeidsarts. Dit moet binnen de 31 dagen gebeuren. Je zal de nodige papieren moeten meebrengen, alsook zal je eventueel medisch gecontroleerd worden door de Arts Welzijn Op het Werk. 
 • De beslissing gebeurt bij meerderheid van stemmen. Dus als twee van de drie artsen je wél arbeidsgeschikt verklaren, vervalt de beslissing van de arbeidsarts.

De beslissing die tijdens deze bijeenkomst genomen wordt, deelt men onmiddellijk mee aan je werkgever. De arbeidsarts zal dus eventueel zijn re-integratiebeoordeling moeten herzien. 

Deze beroepsprocedure is maar 1 keer mogelijk. Verklaart de arbeidsarts je opnieuw arbeidsongeschikt, dan kan je geen beroep meer aantekenen.  

Het re-integratietraject binnen de onderneming wordt dan stopgezet. Op dat moment kan je adviserend arts van de mutualiteit je uitnodigen om zelf een re-integratietraject op te starten voor een andere job. Hierbij kan er dan ondersteuning geboden worden door VDAB, Actiris, het VAPH, …   

Ontslag wegens medische overmacht

Als de beslissing van de arbeidsarts in beroep wordt bevestigd, of als je zelf geen beroep aantekent, dan staat vast dat je definitief ongeschikt bent voor het overeengekomen werk en ook niet voor aangepast werk. De re-integratieprocedure is dan beëindigd. 

De werkgever heeft dan  de mogelijkheid om je arbeidsovereenkomst omwille van medische overmacht te beëindigen. Dit kan van de ene dag op de andere, zonder opzeggingsvergoeding. 

More Info

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.