Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Onze diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Word nu lid

Wie is wie in het re-integratieproces

©Shutterstock

Bij een re-integratieprocedure kom je met verschillende artsen in contact. Lees hier welke arts wat doet.

Wie is wie: 10 verschillende artsen

Tijdens een re-integratietraject kom je met verschillende artsen in contact.  Normaalgezien kom je met zo'n 4 artsen in aanraking, maar zijn er betwistingen of gaat het om arbeidsongeschiktheid na een ongeval dan zijn er nog andere artsen die zich over je dossier buigen.

In dat geval is het belangrijk dat je goed weet waarvoor deze artsen bevoegd zijn, wat deze artsen van jou verwachten en wat je rechten en plichten zijn.  Je leest hier meer over:

De behandelend arts

Dit is de arts die je zelf kiest. Dat kan je huisarts, maar ook een arts-specialist zijn. Deze arts heeft hoofzakelijk curatieve of verzorgende taken. Hij volgt je medische toestand nauwgezet op en geeft je, indien nodig, een attest voor arbeidsongeschiktheid.

De adviserend arts

Dit is de arts van de mutualiteit. De ziekenbond betaalt na je periode van gewaarborgd loon je ziekte-uitkering. De adviserend arts controleert daarom of je arbeidsongeschiktheid verantwoord is en of je recht blijft hebben op een ziekte-uitkering. Dit gebeurt op een consulatie bij de arts. De adviserend arts komt nooit bij jou thuis.

De arbeidsarts

Deze arts staat op je werk in voor adviezen rond veiligheid en gezondheid en kent in principe de werkposten en arbeidsomstandigheden. De arts wordt aangesteld door je werkgever, je kan hem dus niet vrij kiezen. De arbeidsarts moet onafhankelijk van zowel werkgevers als werknemers handelen. 

Afhankelijk van de risico’s verbonden aan je job, kom je veel of weinig in contact met de arbeidsarts. Wanneer je werkt met bijvoorbeeld gevaarlijke stoffen, ga je periodiek op consulatie. Wanneer je een kantoor job hebt, ga je in principe enkel op consulatie wanneer jij dit vraagt. Het is ook mogelijk dat je de arbeidsarts ziet voor een aanwervingsonderzoek.

De arbeidsarts is ook de persoon die beoordeelt of je na een periode van arbeidsongeschiktheid kan re-integreren op de werkvloer. 

Je arbeidsarts kan in jouw onderneming nooit als controlearts optreden. 

De controlearts

Deze dokter wordt door je werkgever aangesteld om te controleren of je werkelijk arbeidsongeschikt bent.

Dit kan vanaf je eerste dag arbeidsongeschiktheid. Een onderzoek van de controlearts kan je niet weigeren. Wanneer je dit toch doet, dan kan je loon verliezen voor de dagen van arbeidsongeschiktheid. Het onderzoek kan bij jou thuis plaatsvinden of op het medisch kabinet van de controlearts. In dit laatste geval betaalt de werkgever jouw verplaatsingskosten.

Op het einde van het onderzoek, overhandigt de controlearts jou zijn bevindingen. Ben je het niet eens met de controlearts, dan moet hij dit vermelden op de aangifte die hij aan de werkgever bezorgt. Daarna kan je een procedure opstarten bij de arts-scheidsrechter.

De arts-scheidsrechter

De arts-scheidsrechter treedt op in geval van een betwisting tussen jou en de controlearts.  Je vindt een overzicht van artsen-scheidsrechters terug op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO). Wil je werkgever een arts-scheidsrechter aanduiden die niet op de lijst staat, dan moet dit in onderlinge overeenstemming met jou gebeuren.

Je kan als werknemer een beroep doen op de arts-scheidsrechter binnen de 2 dagen na de afgifte van de opmerkingen van de controlearts. De arts-scheidsrechter brengt de behandelende arts en de controlearts op de hoogte van zijn beslissing. Ook jij en je werkgever worden op de hoogte gesteld. De kosten van deze procedure zijn ten laste van de verliezende partij. 

De raadsgeneesheer

De raadsgeneesheer is de arts van de ongevallenverzekeraar.

Wanneer je het slachtoffer wordt van een arbeidsongeval of van een ongeval op de weg van en naar het werk, moet de je werkgever die aangeven bij zijn arbeidsongevallenverzekeraar. De verzekeraar zal het tijdens je arbeidsongeschiktheid vergoeden. De arts van de verzekeraar controleert je behandeling en de ontwikkeling van je letsels. Hij grijpt ook in tijdens de verschillende fasen van de regeling van het ongeval. 

Het is mogelijk dat je werkgever geen arbeidsongevallenverzekering heeft of dat de arbeidsongevallenverzekering het ongeval niet aanvaardt. In dat geval wordt je arbeidsongeval behandelt door Fedris

De artsen van Fedris

Het Federaal Agentschap voor Beroepsrisico’s, kortweg Fedris, is een Belgische federale openbare instelling van sociale zekerheid die de sociale verzekering van werknemers tegen beroepsziekten en arbeidsongevallen beheert.

Je komt in contact met een arts van Fedris in geval van:

  • Beroepsziekte. Wanneer je arbeidsarts een beroepsziekte vermoedt of vaststelt, is hij verplicht dit te meldden aan de arts van Fedris en aan de arts-inspecteur van de FOD WASO. De arts van Fedris gaat na of je aandoening wel degelijk een beroepsziekte is en bepaalt ook de graad van ongeschiktheid. De wet op de beroepsziekten kent werknemers die arbeidsongeschikt zijn als gevolg van een beroepsziekte, een schadeloosstelling toe. Bovendien kunnen de betrokken werknemers rekenen op een tussenkomst in de kosten van medische verzorging als zij lijden aan een beroepsziekte.
  • Arbeidsongeval of ongeval op weg van en naar het werk. Als je hiervan slachtoffer bent, moet je werkgever aangifte opsturen naar zijn arbeidsongevallenverzekeraar.
    • Indien de verzekeraar het ongeval niet aanvaardt, kan Fedris een onderzoek instellen en vragen de verzekeraar zijn standpunt te herzien.
    • Indien de werkgever niet in orde is met zijn arbeidsongevallenverzekering, moet het ongeval bij Fedris worden aangegeven. Fedris betaalt dan een vergoeding en recupereert nadien de kosten bij de werkgever.
De arts van de RVA

Als een werknemer definitief arbeidsongeschikt is verklaard en werkloos is, moet hij op medisch onderzoek bij de arts van de RVA. Deze arts zal een ongeschiktheidpercentage bepalen. Dit percentage wordt aan de VDAB meegedeeld, die er in zijn werkaanbiedingen rekening mee zal houden.

De arts van de rechtbank

De arbeidsrechtbank stelt artsen aan om te beslissen over de arbeidsongeschiktheid van een werknemer.

De arts-inspecteur

De Algemene Directie Toezicht Welzijn op het Werk (TWW) van de FOD WASO heeft eigen artsen-inspecteurs. Zij zijn bevoegd voor alle ondernemingen die personeel tewerkstellen en hebben een adviserende, preventieve en repressieve opdracht. Ze voeren inspecties uit. Dit gaat van algemene inspecties tot inspecties op basis van klachten.

 

More Info

Het ACV gebruikt cookies voor de goede werking van zijn websites, om informatie op maat aan te bieden en je persoonlijke ervaring te verbeteren. Door te klikken op ‘Accepteer alle cookies’ geef je toestemming voor het plaatsen van analytische en advertentiecookies. Deze kunnen ook door onze partners gebruikt worden. Je kan de cookies zelf instellen via de knop ‘Beheer je voorkeuren’. Ga naar de pagina cookies en voor meer info of consulteer onze policy  privacybeleid.