Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Onze diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Word nu lid

Re-integratie: veelgestelde vragen

©Shutterstock

Een re-integratieprocedure kan soms complex zijn. Je vindt hier overzicht van vaak gestelde vragen.

Vraag en antwoord over:

Mutualiteit

Ik heb een vragenlijst ontvangen van de mutualiteit.
Dit wil zeggen dat de mutualiteit jouw kansen op re-integratie wil aftoetsen. Vul de vragenlijst in en bezorg hem zo snel mogelijk terug aan de mutualiteit. 

Ik ben uitgenodigd door de adviserend arts van de mutualiteit.
Ga altijd in op een uitnodiging van de mutualiteit. Het is deze arts die beoordeelt of je recht hebt op een ziekte-uitkering. 

Wat beoordeelt de adviserend arts van de mutualiteit?
De adviserend arts beoordeelt je arbeidsgeschiktheid en je recht op een ziekte-uitkering. In de eerste zes maanden van ziekte wordt je arbeidsgeschiktheid voor je job beoordeeld, nadien je arbeidsgeschiktheid voor de ganse arbeidsmarkt.

De adviserend arts van de mutualiteit heeft me arbeidsgeschikt verklaard.
Dan verlies je je recht op uitkering en ga je in principe terug aan de slag. Mocht je nog niet aan de slag kunnen bij je werkgever, vraag dan aan je werkgever een formulier C3.2. Met dit formulier kan je een uitkering tijdelijke werkloosheid aanvragen in een ACV-dienstencentrum. Zo ben je verzekerd van inkomsten.

Ziek en geen arbeidsovereenkomst

Ben je ziek en werkzoekend, dan heb je recht hebt op een ziekte-uitkering. De adviserend arts van de mutualiteit kan je oproepen voor een consultatie. De arts kan beslissen dat je arbeidsgeschikt bent en een re-integratietraject opstarten. Er volgt dan een medisch sociaal onderzoek waar onder meer wordt bekeken welke jobs mogelijk zijn, of het nuttig is een opleiding te volgen, en of je voltijds of deeltijds kan werken. Zo'n 4 à 8 weken na dit medisch sociaal onderzoek wordt er een re-integratieplan opgemaakt. Dit plan wordt na 3 maanden opnieuw geëvalueerd. 

Zie: langdurig ziek en geen arbeidsovereenkomst.

Ziek met arbeidsovereenkomst

Zie:  langdurig ziek met arbeidsovereenkomst

Hoe kan ik de arbeidsarts contacteren?
De gegevens van je arbeidsarts vind je terug in het arbeidsreglement.

Ik ben arbeidsongeschikt, maar wil graag terug aan de slag
Maak een afspraak voor een bezoek voorafgaand aan de werkhervatting bij je arbeidsarts. De afspraak moet binnen de 10 werkdagen na je aanvraag plaatsvinden en is gratis voor jou. Wanneer je bij je aanvraag aangeeft dat je wenst dat je werkgever niet op de hoogte wordt gebracht van de afspraak, dan moet de arbeidsarts dit respecteren. 

Tijdens het bezoek voor je werkhervatting kan je de mogelijkheden bespreken. Wat kan en wil je doen, wil je deeltijds aan de slag, enzovoort.

Enkel met jouw toestemming kan de arbeidsarts voor de werkgever een advies schrijven op een formulier van gezondheidsbeoordeling. Dit advies bevat suggesties voor aanpassingen van het werk. Onthoud dat tijdens dit bezoek de arbeidsarts je nooit arbeidsongeschikt kan verklaren. Er kan dus ook geen ontslag wegens medische overmacht volgen.

Ik ben uitgenodigd door de arbeidsarts voor een re-integratiebeoordeling
Dit wil zeggen dat je werkgever of de arts van de mutualiteit een re-integratietraject heeft opgestart.

Vermoed je dat je werkgever je enkel oproept om je definitief ongeschikt te verklaren en je vervolgens te ontslaan wegen medische overmacht? Dan wacht je best even met reageren en win je advies in bij je vakbondssecretaris of een ACV-dienstencentrum. Lees op welke bijstand van het ACV je kan rekenen.

Worden mijn verplaatsingskosten vergoed?
Ja. Wanneer je in het kader van een re-integratietraject naar de arbeidsarts gaat, moet je werkgever de verplaatsingskosten betalen. Ook wanneer het gaat om een bezoek voor je werkhervatting, behalve wanneer je dit anoniem wenst te doen.

Wie kan een re-integratietraject opstarten?Alle betrokkenen kunnen een re-integratietraject opstarten, maar het tijdstip en de manier waarop verschilt:

 • Je kan dit zelf doen, op gelijk welk moment van je ziekte.
 • Je behandelend arts kan het ook doen, maar heeft dan wel je toestemming nodig.
 • Ook de adviserend arts van de mutualiteit kan dit doen, wanneer hij denkt dat je in aanmerking komt voor een re-integratie. Dit kan na twee maanden arbeidsongeschiktheid.
 • Tenslotte kan je werkgever een re-integratietraject opstarten na 4 maanden arbeidsongeschiktheid. 

Wat beoordeelt de arbeidsarts in tijdens een re-integratie?
De arbeidsarts beoordeelt of je tijdelijk of definitief arbeidsongeschikt bent voor het overeengekomen werk. Hij kan je:

 • Tijdelijk ongeschikt verklaren. Dan kan je op termijn opnieuw je werk uitvoeren. Eventueel doe je ondertussen aangepast of ander werk.
 • Definitief ongeschikt verklaren voor het overeengekomen werk. De arbeidsarts kan dan oordelen dat er aangepast of ander werk mogelijk is in je onderneming. Het is dan aan je werkgever om dit aangepast of ander werk te zoeken. Je werkgever is verplicht redelijke aanpassingen te doen. De arbeidsarts kan bij een definitieve ongeschiktheid ook oordelen dat er geen aangepast of ander werk mogelijk is in je onderneming.

Welke beslissingen kan de arbeidsarts nemen?
De arbeidsarts kan 5 verschillende beslissingen nemen:

 • A. Je bent tijdelijk ongeschikt voor het overeengekomen werk. De arbeidsarts vindt dat je op termijn het vroegere werk kan hervatten. Eventueel mits aanpassing van je werkpost. Je kan in tussentijd aangepast of ander werk uitvoeren.
 • B. Je bent tijdelijk ongeschikt voor het overeengekomen werk. De arbeidsarts vindt dat je op termijn het werk kan hervatten maar dat je in tussentijd niet in staat bent aangepast of ander werk uit te voeren.
 • C. Je bent definitief ongeschikt voor het overeengekomen werk. De arbeidsarts vindt je wel in staat om bij je werkgever aangepast of ander werk uit te voeren.
 • D. Je bent definitief ongeschikt voor het overeengekomen werk en ongeschikt voor aangepast of ander werk bij je werkgever.
 • E. De arbeidsgeneesheer acht het niet mogelijk om een re-integratieproject op te starten omwille van medische redenen.

De arbeidsarts zegt dat ik aangepast of ander werk kan doen. Wat gebeurt er nu?
Het is nu aan je werkgever om een re-integratieplan op te stellen. Dit doet hij niet alleen, maar organiseert hiervoor een overleg met jou en de arbeidsarts. Je kan je als werknemer laten bijstaan door een lid van het Comité PB of van de syndicale afvaardiging.

Het re-integratieplan bevat een omschrijving van de redelijke aanpassingen van de werkpost, het omschrijving van het aangepast of ander werk, eventueel de opleiding die moet gevolgd worden om dit aangepast of ander werk uit te voeren en de geldigheidsduur van het plan. Wanneer je aangepast werk gaat doen, wordt ook je arbeidsovereenkomst aangepast. Laat je hiervoor bijstaan door een ACV-vertegenwoordiger in je onderneming.

Aangepast werk, wat is dat?
Dit is een tijdelijke of definitieve aanpassing van je job bij je werkgever. Aanpassingen kunnen gaan over je takenpakket, je werkrooster en je arbeidsvoorwaarden tot je werkomgeving. Deze aanpassingen kunnen tijdelijk of definitief zijn. Mogelijk moet je om je aangepaste of nieuwe job uit voeren, een opleiding volgen. 

Wat is een progressieve werkhervatting?
Bij een progressieve werkhervatting ga je gedeeltelijk terug aan de slag, maar behoudt je een deel van je ziekte-uitkering. Het doel van een progressieve werkhervatting is je re-integratie op de werkvloer. Voor een progressieve werkhervatting heb je toestemming nodig van de adviserend arts van de mutualiteit. Afhankelijk van het volume van je werkhervatting zal je uitkering worden aangepast. Wil je hier meer informatie over, neem dan contact op met je mutualiteit.

Mijn werkgever zegt geen aangepast werk voor mij te hebben, wat nu?
Je werkgever is volgens Europese regels verplicht om zo nodig redelijke aanpassingen te doen aan de werkpost, de taakverdeling, de gebouwen, het arbeidsritme om een zieke terug aan het werk te krijgen. Wanneer je werkgever zegt geen aangepast werk te hebben, moet hij in een gemotiveerd verslag uitleggen waarom.

Redelijk of onredelijk is een feitenkwestie die een rechter bij betwistingen kan beoordelen. Ben je het niet eens met de beslissing van je werkgever? Neem dan contact op met het ACV.

Ik ben definitief ongeschikt verklaard door de arbeidsarts.
Dit wil zeggen dat je arbeidsarts oordeelt dat je je overeengekomen werk niet meer kan uitvoeren. Ben je het hier niet mee eens? Teken dan binnen de 7 werkdagen beroep aan bij Toezicht Welzijn op het Werk. In je lokale ACV-dienstencentrum kunnen ze je hier bij helpen.

Wat is medische overmacht?
Medische overmacht is de vaststelling dat omwille van medische redenen de arbeidsovereenkomst niet langer kan worden uitgevoerd. Je werkgever kan je ontslaan als de arbeidsarts beslist:

 • dat je definitief ongeschikt bent om het overeengekomen werk uit te voeren
 • er geen mogelijkheid is tot re-integratie

 Bij een ontslag wegens medische overmacht heb je geen recht op een opzegvergoeding.

Ik ben ontslagen wegens medische overmacht, wat nu?
Wanneer je voor de mutualiteit arbeidsongeschikt blijft, behoudt je je recht op ziekte-uitkering. Wanneer de mutualiteit oordeelt dat je arbeidsgeschikt bent, kan je een werkloosheidsuitkering aanvragen. Schrijf je dan ook in bij VDAB, Actiris of Forem.

Ben je het niet eens met dit ontslag? Neem dan contact op met het ACV.

Hoe kan het ACV me helpen?

Onze comitéleden PB of vakbondsafgevaardigden kunnen je bijstaan tijdens het overleg met je werkgever over je re-integratie. Zij zijn op de hoogte van de wetgeving en weten wat kan en niet kan. Daarnaast zijn ze ook bevoegd om overleg te plegen over een doeltreffend re-integratiebeleid in de onderneming. Heb je hierover suggesties, geef ze dan zeker door.

De medewerkers van je lokale ACV-dienstencentrum beantwoorden je vragen over re-integratie, de procedures, ziekte-uitkeringen, ... De juridische diensten staan klaar om te helpen in geval van het aantekenen van beroep tegen ontslag wegens medische overmacht.

More Info

Het ACV gebruikt cookies voor de goede werking van zijn websites, om informatie op maat aan te bieden en je persoonlijke ervaring te verbeteren. Door te klikken op ‘Accepteer alle cookies’ geef je toestemming voor het plaatsen van analytische en advertentiecookies. Deze kunnen ook door onze partners gebruikt worden. Je kan de cookies zelf instellen via de knop ‘Beheer je voorkeuren’. Ga naar de pagina cookies en voor meer info of consulteer onze policy  privacybeleid.