Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Onze diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Word nu lid

Langdurig ziek met arbeidsovereenkomst

©Shutterstock

Was je langdurig ziek en ga je terug aan de slag met een re-integratietraject? Lees dan hier even de stappen na.

Je leest hier meer over:

Je bent arbeidsongeschikt: wat nu?

 • Verwittig je werkgever
  Hoe je dat moet doen staat niet in de wet, maar wordt geregeld in het arbeidsreglement van het bedrijf waar je werkt. 
 • Bewijs je arbeidsongeschiktheid
  In het arbeidsreglement wordt vaak voorzien dat je een attest van je behandelend arts moet bezorgen. Staat hierover niets in het arbeidsreglement, dan voorziet de wet je je medisch attest binnen de twee werkdagen vanaf je arbeidsongeschiktheid aan je werkgever moet bezorgen.
 • Verwittig het ziekenfonds
  Wanneer je behandelend arts je een attest van arbeidsongeschikt geeft voor de periode die het gewaarborgd loon overschrijdt, breng je best ook meteen de mutualiteit op de hoogte. De periode voor gewaarborgd loon is bij arbeiders 14 kalenderdagen en bij bedienden 30 kalenderdagen. 
 • Controle van je arbeidsongeschiktheid 
  Vanaf je eerste dag ongeschiktheid is het mogelijk dat je werkgever een controlearts stuurt om je arbeidsongeschiktheid te controleren. 

Terug aan de slag: het re-integratietraject

Wie kan een re-integratietraject opstarten?

De werknemer

Als arbeidsongeschikte werknemer kan je tijdens je ziekte op eigen initiatief contact opnemen met de arbeidsarts. Je kan twee verschillende onderzoeken vragen: een bezoek voorafgaand aan de werkhervatting of een re-integratietraject. 

Tijdens een bezoek voorafgaand aan de werkhervatting kan je met je arbeidsarts informeel overleggen over je kansen om het werk te hervatten, al dan niet met aangepast werk. Op jouw verzoek blijft alles vertrouwelijk en wordt er niets meegedeeld aan je werkgever over dit overleg. Wanneer je een bezoek voorafgaand aan de werkhervatting aanvraagt, moet je binnen de 10 werkdagen een afspraak krijgen. 

Je kan er ook voor kiezen om formeel een re-integratietraject op te starten bij je arbeidsarts. Ook je behandelend arts kan dit doen. Wanneer jij of je behandelend arts dit doen, worden je werkgever en de adviserend arts van de mutualiteit hierover verwittigd.

De werkgever

Ook je werkgever kan het initiatief nemen voor een re-integratietraject. Hij kan de arbeidsarts vragen om een zieke op te roepen voor een re-integratietraject. Dat kan na 4 maanden arbeidsongeschiktheid. 

Vermoed je dat je werkgever je enkel oproept om je definitief ongeschikt te verklaren en je vervolgens te ontslaan wegen medische overmacht? Dan wacht je best even met reageren en win je advies in bij je vakbondssecretaris of een ACV-dienstencentrum. Lees op welke bijstand van het ACV je kan rekenen.

De adviserend arts van de mutualiteit

Binnen de 2 maanden na de aangifte van de start van je arbeidsongeschiktheid, is het mogelijk dat de adviserend arts van het mutualiteit een inschatting doet of je terug aan het werk zou kunnen. Dit kan via een vragenlijst of een medisch onderzoek. Reageer altijd op vragen of uitnodigingen van de adviserend arts.

 • Inschatting: via vragenlijst

De adviserend arts probeert in te schatten of je terug aan het werk kan. Dit zal vaak gebeuren via een vragenlijst, die nagaat of je het zelf mogelijk vindt het werk te hervatten.

 • Gesprek of medisch onderzoek 

De adviserend arts kan je ook uitnodigen voor een gesprek of een medisch onderzoek. 

Op basis van het medisch onderzoek brengt de adviserend arts van het ziekenfonds je onder in één van deze 4 groepen:

 • A. Waarschijnlijk kan je je oorspronkelijk werk binnen de zes maanden hervatten.
  Mocht nadien toch blijken dat je na zes maanden arbeidsongeschiktheid je werk niet hervat hebt, dan volgt een nieuwe beoordeling.  
 • B. Je kan omwille van medische redenen je oorspronkelijk werk niet hervatten.  
 • C. Werkhervatting is nog niet aan de orde: er gaat prioriteit naar diagnose en behandeling. 
  Als je bij deze groep hoort, dan wordt je medische situatie op gezette tijdstippen opnieuw geëvalueerd.
 • D. Werkhervatting is mogelijk, mits (tijdelijk of definitief) aangepast/ander werk of een herscholing/beroepsopleiding.  
  Dit betekent dat je zal doorverwezen worden naar je arbeidsarts voor re-integratie in je onderneming. 
Het re-integratietraject: rol arbeidsarts

Op consultatie bij de arbeidsarts

De arbeidsarts nodigt je, na ontvangst van een re-integratieverzoek (van jezelf, je werkgever en/of je adviserend geneesheer) uit voor een re-integratiebeoordeling. Naast een beoordeling van jouw gezondheid, bekijkt de arbeidsarts ook je werkpost, je werkomgeving en arbeidsomstandigheden.

Is het werk nog steeds haalbaar? Zo niet, zijn er aanpassingsmogelijkheden?  Hiervoor baseert de arbeidsarts zich op zijn medische kennis, alsook de kennis over de werkpost, de gegevens die hij daarover krijgt van je werkgever en de mogelijkheden die hij ziet in de onderneming. De arbeidsarts kan steeds overleggen met de adviserend arts, de preventieadviseur in je onderneming,…

Met jouw toestemming kan hij ook contact opnemen met je behandelend arts. De arbeidsarts moet jou en je werkgever binnen de 40 dagen na het opstarten van de procedure informeren over zijn beslissing. 

Welke beslissing kan de arbeidsarts nemen?

 • Beslissing A: De arbeidsarts vindt dat je op termijn het overeengekomen werk kan hervatten
  Eventueel mits aanpassing van je werkpost. Je kan in de tussentijd aangepast of ander werk uitvoeren. De arbeidsarts legt hiervoor de wenselijke modaliteiten vast en legt een evaluatiemoment vast. Het is nu aan je werkgever om een re-integratieplan  op te maken. Hiervoor heeft hij 55 dagen de tijd.
 • Beslissing B: De arbeidsarts vindt dat je op termijn het overeengekomen werk kan hervatten maar dat je in tussentijd niet in staat bent aangepast of ander werk uit te voeren.
  Eventueel kan je bij werkhervatting wel een aangepaste werkpost nodig hebben. De arbeidsarts legt een datum vast om dit te evalueren. 
 • Beslissing C: De arbeidsarts acht je definitief ongeschikt voor het overeengekomen werk, maar vindt je wel in staat om bij je werkgever aangepast of ander werk uit te voeren
  De arbeidsarts legt hiervoor de wenselijke modaliteiten vast en legt een evaluatiemoment vast. Het is nu aan je werkgever om een re-integratieplan  op te maken. Hiervoor heeft hij 12 maanden de tijd.
 • Beslissing D: De arbeidsarts acht je definitief ongeschikt  voor het overeengekomen werk én ongeschikt voor aangepast of ander werk bij je werkgever.
  Met deze beslissing eindigt het re-integratietraject bij je werkgever zonder succes.
 • Beslissing E: De arbeidsarts acht het niet mogelijk om een re-integratieproject op te starten omwille van medische redenen.
  Bijvoorbeeld omdat je nog aan het revalideren bent. Deze beslissing wordt na 2 maand opnieuw geëvalueerd.
Het re-integratieplan 

Op basis van het voorstel van de arbeidsarts moet je werkgever nu een beslissing nemen over een re-integratieplan. Zo'n re-integratieplan bevat:

 • de nodige aanpassingen van het werk (volume van het werk, uurrooster,..)
 • de opleiding die eventueel gevolgd moet worden
 • de duurtijd van het plan
 • een vermelding of er sprake is van progressieve werkhervatting. Dat is een regeling waarbij een zieke deeltijds het werk hervat en deeltijds verder ziekte-uitkeringen ontvangt.

Recht op inspraak

Jij hebt recht op inspraak in het re-integratieplan. Er moet overleg georganiseerd worden tussen werkgever, zieke en de arbeidsarts. Als zieke mag je je ook laten bijstaan een lid van het Comité PB of een vakbondsafgevaardigde. 

Een re-integratieplan moet opgesteld worden binnen 55 dagen in geval van beslissing A, of binnen 12 maanden in het geval van beslissing C.  

Eens je je definitief re-integratieplan ontvangen hebt van je werkgever, heb je 5 werkdagen om een ondertekend akkoord te bezorgen aan je werkgever. Ben je niet akkoord, dan moet je schriftelijk motiveren. Je akkoord of weigering wordt door je werkgever doorgegeven aan de arbeidsarts, die dit dan bezorgt aan de adviserend arts.

Het is ook mogelijk dat je werkgever weigert om de beslissing van de arbeidsarts te volgen. In dat geval stelt hij geen re-integratieplan op, omdat hij vindt dat dit technisch of objectief onmogelijk of onredelijk is. De werkgever zal die weigering ook schriftelijk moeten motiveren. De werkgever is volgens Europese regels verplicht om zo nodig redelijke aanpassingen te doen aan de werkpost, de taakverdeling, de gebouwen, het arbeidsritme om een zieke terug aan het werk te krijgen. Wat redelijk is, is een feitenkwestie die een rechter bij betwistingen kan beoordelen.

Let op: indien je definitief ongeschikt werd verklaard door de arbeidsarts (beslissing C) en je weigert aangepast werk of je werkgever weigert een re-integratieplan op te stellen, dan kan je werkgever je ontslaan wegens medische overmacht.

Definitief arbeidsongeschikt

Als je definitief ongeschikt verklaard wordt (beslissing C of D), kan je beroep aantekenen. Het ACV kan je hier bij helpen.  

 • Binnen de 7 werkdagen moet je een aangetekende brief sturen naar de arts 'Toezicht Welzijn op het werk' (FOD Werk) en naar de werkgever. 
 • Na ontvangst van deze brief, zal je uitgenodigd worden door de Arts Toezicht Welzijn op het Werk, samen met je behandelend arts en je arbeidsarts. Dit moet binnen de 31 dagen gebeuren. Je zal de nodige papieren moeten meebrengen, alsook zal je eventueel medisch gecontroleerd worden door de Arts Welzijn Op het Werk. 
 • De beslissing gebeurt bij meerderheid van stemmen. Dus als twee van de drie artsen je wél arbeidsgeschikt verklaren, vervalt de beslissing van de arbeidsarts.

De beslissing die tijdens deze bijeenkomst genomen wordt, wordt onmiddellijk meegedeeld aan je werkgever. De arbeidsarts zal dus eventueel zijn re-integratiebeoordeling moeten herzien. 

Deze beroepsprocedure is maar één keer mogelijk. Als je opnieuw arbeidsongeschikt verklaard wordt door de arbeidsarts, dan kan je geen beroep meer aantekenen.  

Ontslag wegens medische overmacht

Als de beslissing van de arbeidsarts in beroep wordt bevestigd, of als je zelf geen beroep aantekent, dan staat vast dat je definitief ongeschikt bent voor het overeengekomen werk.

 • In geval van beslissing D kan je werkgever je arbeidsovereenkomst omwille van medische overmacht beëindigen. Je hebt dan geen recht op een opzeggingsvergoeding.
 • In geval van beslissing C moet je werkgever dan een re-integratieplan opmaken. Doet hij dit niet of ga je niet akkoord met dit plan? Dan kan je werkgever je arbeidsovereenkomst beëindigen omwille van medische overmacht.

Wist je dat...

 • ACV-militanten zich dag in dag uit inzetten voor jouw gezondheid en veiligheid op het werk?
 • Het ACV zich inzet voor wie langdurig afwezig was en terug aan de slag gaat? Meer over re-integratie op het werk.

ACV-lidmaatschap, jouw bescherming in alle solidariteit.  Ontdek nu alle ledenvoordelen.

More Info

Het ACV gebruikt cookies voor de goede werking van zijn websites, om informatie op maat aan te bieden en je persoonlijke ervaring te verbeteren. Door te klikken op ‘Accepteer alle cookies’ geef je toestemming voor het plaatsen van analytische en advertentiecookies. Deze kunnen ook door onze partners gebruikt worden. Je kan de cookies zelf instellen via de knop ‘Beheer je voorkeuren’. Ga naar de pagina cookies en voor meer info of consulteer onze policy  privacybeleid.