Werken bij de Vlaamse overheid = onzekerheid

Er komen meer mogelijkheden om werknemers contractueel aan te werven. Daardoor kan bijna elke functie contractueel worden ingevuld.

Huidig systeem

Nu zijn er slechts vier situaties waarin er contractueel kan worden aangeworven:

  • Om uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften op te vangen.
  • Bij vervangingen.
  • Voor bijkomende of specifieke opdrachten.
  • Om hooggekwalificeerde taken uit te voeren. 

Voor functies met permanente taken moet er dus in principe steeds statutair worden aangeworven.

Het voorstel van de Vlaamse regering

Er komen meer mogelijkheden om werknemers contractueel aan te werven bij de Vlaamse overheid. De volgende mogelijkheden worden toegevoegd:

  • Voor activiteiten die door een andere instantie worden gefinancierd.
  • Voor activiteiten die hoofdzakelijk worden verricht in mededinging met andere marktdeelnemers.
  • Voor knelpuntfuncties. 
Daarnaast worden de huidige situaties waarin het mogelijk is om contractueel aan te werven breder gedefinieerd. Daardoor kan praktisch elke functie contractueel worden ingevuld.

Onze visie

Het onbeperkt contractueel aanwerven is een zware inbreuk op het statuut. Het statuut moet behouden blijven. De overheid is immers een aparte werkgever die het algemeen belang moet dienen. De personeelsleden van de overheid vormen een specifieke categorie omdat ze onafhankelijk moeten zijn ten opzichte van politiek, managers of lobbygroepen. De onafhankelijkheid van overheidspersoneel is essentieel om corruptie tegen te  gaan. En het statuut garandeert die onafhankelijkheid.

Op dit moment wordt er - tegen de regelgeving in - nog nauwelijks statutair geworven. En door de versoepeling zal de statutaire benoeming bijna volledig wegvallen. Nochtans biedt het statuut werkzekerheid, iets waar iedereen recht op zou moeten hebben. De ‘strijd’ tussen statutaire en contractuele werving blijkt in realiteit uit te monden in een vermindering van arbeidsvoorwaarden. Het loon van een Vlaams personeelslid, zijn/haar pensioen, het recht op verdediging … op alle vlakken wordt er ingeboet en net dát lijkt de bedoeling van de minister.

Enkele maanden geleden werd immers al de mogelijkheid tot interimarbeid ingevoerd bij de Vlaamse overheid. Opnieuw een maatregel om personeel minder te verlonen en werkonzekerheid te laten toenemen. En dan is er nog de stelselmatige uitbesteding waarbij externe firma's diensten mogen leveren. Diensten die minder efficiënt en vooral duurder zijn.

Met de plannen van minister Homans zal een toekomstig personeelslid van de Vlaamse overheid erop achteruit gaan. Daarnaast wordt er contractbreuk gepleegd ten aanzien van de ambtenaren die nu al werken bij de Vlaamse overheid.

Dat de maatregelen die voorliggen, evenals de vele wijzigingen die in het recente verleden gebeurden, eenzijdig worden beslist en doorgeduwd, kan niet. Van de ene op de andere dag werkt de Vlaamse ambtenaar onder een andere regeling. De Vlaamse overheid toont zich daarmee een onbetrouwbare werkgever.

Als we kijken naar het profiel dat de overheid wil aantrekken, zien we dat dit meer en meer verschuift naar hoogopgeleide, dynamische mensen. Maar als de arbeidsvoorwaarden verslechteren en de voordelen - zoals werkzekerheid - worden afgebouwd, dan blijft er weinig aantrekkelijks over aan de Vlaamse overheid als werkgever.

De overheid ondermijnt daarmee ook zichzelf en zet kwalitatieve dienstverlening op het spel. Denk maar aan de jobs in de zorg, IT, en HR die cruciaal zijn voor een goed werkende overheid. 

Ons alternatief  

ACV Openbare Diensten wil het statuut behouden. Het statuut is eigen aan openbare dienstverlening en heeft zijn bestaansredenen. De overheid moet daarom net inzetten op maximale statutarisering, iets waar we voor blijven pleiten. 

En anders moet overgaan tot een échte gelijkschakeling waarbij contractuelen evenveel pensioen, loon en dezelfde voorwaarden krijgen als statutaire personeelsleden. Daar hebben zij immers evenveel recht op. Een gelijkschakeling die meer is dan louter een “downgraden” tot het minimum. 

Bovendien moet dan ook het personeel, via haar vertegenwoordigers, een beslissende rol krijgen in de samenstelling of wijziging van de arbeidsvoorwaarden. Net zoals dat verplicht is in de privésector. 

Een trots Vlaanderen verdient een goede Vlaamse overheid. Vlaamse personeelsleden verdienen daarom beter behandeld te worden.  

#VlaanderenVerdientBeter 

Om deze video te kunnen bekijken, moet je de marketingcookies aanvaarden.

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.