Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Onze diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Contacteer ons
7f7bdd4f-c079-401e-a1bf-da73e54f00c2
https://www.hetacv.be/contacteer-ons/contactpagina
true
Word nu lid

402.09 - Vlaamse overheid


Vrijdag 25 juni 2021 ging de Vlaamse regering via een mededeling officieel van start met het herschrijven van het personeelsstatuut van de Vlaamse overheid.

De contractualisering die de Vlaamse overheid wil doorvoeren, hangt al enkele maanden boven ons hoofd. Voor ons is dit een heel moeilijk, maar ook heel belangrijk dossier. Veel van onze collega’s zijn contractueel, deze groep blijft groeien, en zij hebben bijzonder slechte arbeidsvoorwaarden in vergelijking met de statutaire ambtenaren. Voor ons zijn het dossier rond contractualisering én het verbeteren van de arbeidsvoorwaarden van alle personeelsleden één en ondeelbaar. 

Reeds meerdere maanden van overleg met de politieke overheid liggen achter ons. Dit zijn uiterst moeilijke gesprekken en het water was meermaals veel te diep. Toch hebben we tot op heden voor de weg van de dialoog gekozen.  Door te blijven praten én constructief mee te werken, aan wat toch wel (grotendeels) een nieuw statuut zal worden, menen we ook effectief te kunnen wegen op de inhoud van dit dossier.  Zolang de gesprekken lopen en er ook effectief inhoudelijk kan worden gewerkt, blijven wij aan tafel zitten.  Het alternatief is dat de Vlaamse regering een nieuw statuut éénzijdig uitschrijft, waarbij de arbeidsvoorwaarden voor alle personeelsleden er zwaar op achteruit zullen gaan, in plaats van erop vooruit. Dit is voor ACV Openbare diensten geen optie!

We moeten ook heel eerlijk zijn, tot op heden zijn er nog heel wat knelpunten en onduidelijkheden. Met elkaar in dialoog blijven gaan, wil voor ons niet zeggen dat we inhoudelijk akkoord gaan met wat de overheid op dit moment voorstelt. Integendeel zelfs.  Voor ons moet er nog veel water naar de zee stromen om hier een goed akkoord van te maken. Wij engageren ons wel om jullie op regelmatige basis te informeren over de stand van zaken van dit dossier. Het is pas op het einde van dit traject en na consultatie van onze achterban dat wij ons kunnen uitspreken over het gehele dossier.

Wat staat er op het menu van de Vlaamse regering?  Er werd gekozen om dit dossier op te splitsen in 5 sporen:

De voorbije maanden hebben we, na heel wat uren van overleg, toch enkele stappen voorwaarts gezet om tot een inhoudelijk gesprek te komen. Hieronder vind je een overzicht van waar we vandaag concreet staan, wat we al verwezenlijkt hebben en onze visie. Je kan ook de nota integraal lezen via de website van de Vlaamse overheid

De officiële onderhandelingen zullen dit najaar starten.  

Rechtspositie

Dit wil de Vlaamse regering:

 • Overwegend nog enkel contractuele tewerkstelling
 • Uitzondering voor gezagsfuncties. Welke dat zijn, moet nog onderhandeld worden, maar wel volgens deze definitie: "Een functie waarbij de eenzijdig bindende individuele beslissingsbevoegdheid ten aanzien van derden rechtstreeks voortvloeit uit de functie en raakt aan de grondrechten van derden".

Dit heeft ACV Openbare Diensten al verwezenlijkt: 

 • Behoud van statuut bij personeelsbewegingen. Wie momenteel statutair is, zal dat kunnen blijven, zowel bij horizontale mobiliteit als bij bevorderingen. 

Onze visie:

Wij kunnen ons niet vinden in een volledig contractuele tewerkstelling binnen de Vlaamse overheid. De rechtspositie van het personeel is geen principekwestie, maar een zaak van enerzijds arbeidsvoorwaarden en anderzijds garanties voor het verlenen van een objectieve dienstverlening naar burger en bedrijf. Elk van de voorstellen in de andere sporen zal dan ook in dit licht worden geëvalueerd.

Wij willen:

 • Goede arbeidsvoorwaarden voor elk personeelslid, met respect voor de verworvenheden, verkregen via jarenlange onderhandelingen, sectoraal akkoorden, … 
 • Volwaardig pensioen/volwaardige 2de pensioenpijler
 • Bescherming tegen inkomensverlies bij ziekte 
 • Bescherming tegen ontslag, in het bijzonder bij politieke druk of inmenging
 • Voldoende loopbaankansen en -perspectief voor iedereen, zowel voor contractueel als voor statutair personeel
Lees meer over rechtspositie bij de Vlaamse overheid

Collega Nadia legt uit:

Om deze video te kunnen bekijken, moet je de marketingcookies aanvaarden.

 

Loopbaan- en beloningsbeleid

Dit wil de Vlaamse regering:

 • Wegwerken drempels interne mobiliteit
 • 1 salarisschaal per rang en graad, identiek voor statutaire en contractuele personeelsleden, gebaseerd op de huidige functionele loopbaan. (bv. C111 – C112 – C113 – C114 worden samengevoegd tot 1 schaal)
 • Salarisbereik (start- en eindbedrag overheen de functionele loopbaan) blijft identiek aan vandaag maar wordt uitgesponnen over 27 tot 45 jaar
 • Salarisevolutie op basis van de jaarlijkse evaluatie: 
  • Onder verwachtingen: 0 stappen
  • Volgens verwachting: 1 stap
  • Boven verwachtingen: 2 stappen
 • Inschaling van de huidige personeelsleden zal gebeuren op basis van het huidige loon: niemand zal minder verdienen, maar ook niet meer.
 • Beter belonen: leidend ambtenaren kunnen eigen accenten leggen via het systeem ‘beter belonen’. Hierin zit bv volgende vervat: functioneringstoelage, tijdelijke functieverzwaring, knelpuntfuncties 

Dit heeft ACV Openbare diensten al verwezenlijkt:

 • Er werd expliciet opgenomen dat bestaande systemen ook kunnen worden geëvalueerd en aangepast. Wij denken hierbij bv. aan herplaatsing en de tijdelijke functieverzwaring.
 • Behoud huidig salarisbereik- en perspectief (aantal stappen) voor de huidige statutaire personeelsleden. 
 • De diplomavoorwaarden die vandaag een harde grens vormen tussen de verschillende graden zullen worden herwerkt zodat via ervaring opgedane competenties eenvoudiger in rekening kunnen worden gebracht. 
 • Bijkomende objectieve procedures, voor bv. toekenning tijdelijke functieverzwaring.

Dit is onze visie: 

 • Salarisbereik tot 45 jaar is onaanvaardbaar. Slechts uitzonderingen zullen het maximum van de salarisschaal bereiken, met een aanzienlijk negatief gevolg voor de pensioenberekening, van zowel de contractuele personeelsleden (berekening op bedrag totale loopbaan) als van de statutaire personeelsleden (berekening op de laatste 10 jaar van de loopbaan). 
 • De overheid voorziet geen beroepsmogelijkheid bij de evaluatie ‘onder verwachtingen’. Voor ons is het echter onaanvaardbaar wanneer beslissingen met financiële gevolgen voor de hele verdere loopbaan niet aanvechtbaar zijn.
 • De inschaling gebeurt op basis van het huidig loon. Dit maakt het budgettair beheersbaar, maar bestaande anomalieën (bv. probleem bij de verloning op niveau B’s, personeelsleden met een verschillende graad maar wel dezelfde functie) worden niet weggewerkt. Deze verwachting werd reeds jaren geleden wel gecreëerd.
 • Beter belonen: hierin zitten heel wat zaken vervat die volgens ACV openbare diensten overkoepelend moeten worden geregeld. Hierbij denken we onder andere aan de knelpuntfuncties, een duidelijk kader betreffende tijdelijke functieverzwaring, ... Daarnaast moet beter belonen objectief gebeuren. Het zou niet mogen dat een rijke entiteit sneller kan belonen, of dat je enkel beloond wordt “omdat je iemand kent”. Hier moeten spelregels voor uitgewerkt worden. 
Lees meer over loopbaan- en beloningsbeleid bij de Vlaamse overheid

Militant Chris legt uit:

Om deze video te kunnen bekijken, moet je de marketingcookies aanvaarden.

 

Ziekteregeling en re-integratie

Dit wil de Vlaamse regering:

Re-integratie 

 • Er wordt een nieuwe omzendbrief Re-integratie uitgewerkt 
 • In eerste instantie zal er gekeken worden naar een informeel re-integratietraject 
 • Na 5 maanden zal een formeel re-integratietraject opgestart worden  

Ziekteregeling:

 • Het ziektecontingent van de statutaire personeelsleden (de 666 dagen) zal enkel nog gelden voor het bepalen wanneer een ziek personeelslid wordt doorgestuurd naar de pensioencommissie.
 • Het ziektecontingent zal niet langer 666 dagen bedragen maar worden opgebouwd op basis van dienstjaren. De concrete uitwerking (aantal dagen per jaar) hiervan moet nog gebeuren. 
 • De regeling van 365 kalenderdagen vanaf de leeftijd van 63 jaar blijft bestaan aangezien dit federale regelgeving is. 
 • Ziek zijn zal financiële gevolgen hebben voor zowel statutaire als contractuele personeelsleden. Beide zullen netto hetzelfde bedrag hebben bij ziekte.  
  • Contractueel personeelslid: ziekte-uitkering mutualiteit + toelage Vlaamse overheid 
  • Statutair personeelslid: beperkt loon 
 • Concreet: 
  • De eerste 30 dagen is er een gewaarborgd loon 
  • De volgende 5 maanden 80% van het loon (voor contractuelen via bijpassing boven op de uitkering) 
  • Na 6 maanden ziekte: 75% van het loon 
 • Er kan een vrijwillige ziekteverzekering worden afgesloten om je bijkomend te laten verzekeren. Hiervan moeten alle details nog worden uitgewerkt. 

Dit heeft ACV Openbare Diensten al verwezenlijkt:

 • De nieuwe ziekteregeling mag niet resulteren in een besparingsoefening. Besparingen gerealiseerd door dit systeem moeten opnieuw in de ziekteregeling worden geïnvesteerd. 
 • De verantwoordelijkheden en plichten van de overheid worden steviger verankerd.
 • Een verlenging van de periode waarin het personeelslid bij ziekte wordt vergoed aan 100 % loon wordt bespreekbaar.

Dit is onze visie:

Een ziekteregeling is één van de hoekstenen van goede arbeidsvoorwaarden. Voor contractuele personeelsleden is de huidige ziekteregeling een lachertje. Naast de inkomstenverzekering bij ziekte zijn er nog andere verschillen tussen het contractueel en het statutair stelsel. We moeten zicht krijgen op de voor- en nadelen van beide stelsels om een stelsel te kunnen uitwerken dat een win-win is voor beide. Daarnaast mag dit in geen geval een besparing zijn op kosten van ziekte collega’s. Wij gaan dit budgettair zeer strak opvolgen. Voor ons blijven de volgende punten essentieel:

 • Inkomstenverlies bij langdurige ziekte zo beperkt mogelijk houden
 • Medisch pensioen of invaliditeit enkel van toepassing maken wanneer er geen andere opties meer mogelijk zijn 
 • Vrijgekomen budgetten moeten terugvloeien naar collega’s die langdurig ziek zijn. Naar alle collega’s en niet enkel deze die financieel de mogelijkheid hebben een bijkomende verzekering af te sluiten. Deze budgetten dienen dan ook integraal aangewend te worden voor verhoging van het basisbedrag. 

Re-integratie staat voor ons in functie van de zieke collega. Wij merken nog te vaak dat dit een manier is geworden om personeelsleden naar een andere functie te krijgen. Er moet dus een evaluatie gemaakt worden van de huidige procedures die er zijn. Ook is er tot op heden geen mogelijkheid voor contractuele personeelsleden om langdurig deeltijds te werken omwille van handicap of chronische ziekte.  

Lees meer over ziekteregeling en re-integratie bij de Vlaamse overheid

 

Uitstroom

Dit wil de Vlaamse regering:

 • Voor statutairen verandert er niets aan de ontslagregeling.
 • Voor contractueel personeel wordt er een motiveringsplicht conform CAO 109 toegevoegd 
 • Bij de ontslagbeslissing moet het directiecomité betrokken worden 
 • Outplacementbegeleiding wordt uitgebreid 

Dit heeft ACV Openbare Diensten al verwezenlijkt:

 • Motiveringsplicht én beslissing via het directiecomité: ontslag is dus geen individuele beslissing van de leidend ambtenaar. Dit is echter geen garantie op objectiviteit, noch tegen politieke druk en inmenging en dus ruim onvoldoende 
 • Er wordt een bescherming voor contractuelen uitgewerkt. Bij ontslag zullen zij bij een extern orgaan tegenspraak kunnen aantekenen.

Dit is onze visie:

Ontslag is voor ons een laatste optie. In eerste instantie moet er geremedieerd worden. Ontslag mag geen gemakkelijkheidsoplossing zijn. Het spreekt voor zich dat wanneer er een ontslag is, er de mogelijkheid moet bestaan om jouw verhaal extern (buiten de entiteit) te kunnen doen. Deze manier van werken zorgt voor een responsabilisering van de directiecomités en de mogelijkheid om dit hogerop aan te vechten. 

Wanneer de keuze wordt gemaakt voor een overwegend contractuele tewerkstelling binnen de Vlaamse overheid hangen hier consequenties aan vast. ACV Openbare diensten wil harde garanties voor een objectieve dienstverlening aan burgers en bedrijven. Dit is enkel mogelijk in een veilige werkomgeving waar een personeelslid de mogelijkheid heeft om tegen politieke druk in beslissingen te nemen en correct het beleid uit te voeren. Hiervoor is een externe procedure onontbeerlijk. 

 

Pensioen

Dit wil de Vlaamse regering:

 • Uitbouwen van de 2de pensioenpijler voor contractuelen van 3% naar 5% tegen 2024
 • Makkelijker maken om te blijven werken na de pensioenleeftijd, zonder al te veel procedures

Dit heeft ACV Openbare diensten al verwezenlijkt:

 • Behoud ambtenarenpensioen
 • Uitbreiding 2de pensioenpijler 

Dit is onze visie:

De uitbreiding van de tweede pensioenpijler is positief, maar onvoldoende. Wij verwachten een plan dat ook effectief de kloof tussen het contractueel pensioen en dat van de statutairen dicht. 

Wij hebben er geen probleem mee als personeelsleden na hun officiële pensioendatum (vrijwillig) willen blijven verder werken. Langer werken wil voor ons wel zeggen dat er een betere eindeloopbaanregeling moet komen voor alle personeelsleden. Zo denken wij bv. aan extra verlofmogelijkheden, aangepast werk afhankelijk van de (fysieke) noden van het personeelslid én/ of een andere functie-inhoud (geen nacht- of weekendwerk) met loonbehoud. Het doel van de overheid moet zijn om langdurig werkbaar werk te creëren voor iedereen en niet enkel langer werken mogelijk te maken voor een beperkte groep.  

Wettelijke pensioenleeftijd:

 • 65 jaar: tot en met 31 december 2024
 • 66 jaar: pensioen gaat in tussen 1 februari 2025 en 31 januari 2030
 • 67 jaar: pensioen gaat in vanaf 1 februari 2030

Militant Geert legt uit:

Om deze video te kunnen bekijken, moet je de marketingcookies aanvaarden.

Het ACV gebruikt cookies voor de goede werking van zijn websites, om informatie op maat aan te bieden en je persoonlijke ervaring te verbeteren. Door te klikken op ‘Accepteer alle cookies’ geef je toestemming voor het plaatsen van analytische en advertentiecookies. Deze kunnen ook door onze partners gebruikt worden. Je kan de cookies zelf instellen via de knop ‘Beheer je voorkeuren’. Ga naar de pagina cookies en voor meer info of consulteer onze policy  privacybeleid.