Corona-richtlijnen personeel politie

©Shutterstock

Het coronavirus houdt de wereld in de ban. Uiteraard blijft ook het personeel van de politie er niet van gespaard. Wij geven je de belangrijkste richtlijnen mee.

Telewerk

Om de verspreiding van de pandemie te beperken, blijven de afstandsregels strikt van toepassing, zeker in de werkruimten. Gelet op de evolutie van de pandemie wordt telewerken opnieuw sterk aanbevolen voor alle functies waarvoor dit mogelijk is. De versoepeling van de telewerkregels blijft daarbij van toepassing.

Op grond van die aanbeveling beslist de hiërarchie in samenspraak met het personeelslid om telewerken toe te staan, rekening houdend met de behoeften van de dienst. Bij de beoordeling van de mogelijkheid om telewerk toe te staan, moet bijzondere aandacht uitgaan naar risicopersonen (personen met een verzwakt immuunsysteem, zie verder).

Maatregelen voor de medewerkers die op kantoor werken

Voor de personeelsleden die op kantoor aanwezig zijn omdat de behoeften van de dienst het vereisen, gelden de regels en de aanbevelingen over de fysieke afstand.

Als de fysieke afstand niet kan worden bewaard, wordt het dragen van een mondmasker sterk aanbevolen, ook in de werkruimten.

In de eerste plaats rekening houdend met de behoeften van de dienst kunnen daarbij flexibele werktijden worden voorzien om de concentratie personeelsleden op dezelfde plaats op hetzelfde moment maximaal te beperken en oplossingen te bieden voor de gezinnen en de kinderopvang. In dat verband zijn de statutaire regels van toepassing, namelijk:

  • De personeelsleden met een klassiek uurrooster (kantooruren) mogen van maandag tot vrijdag werken vanaf 7.00 uur tot 19.00 uur.
  • De ploegen worden indien mogelijk gesplitst om in een 'rotatiesysteem' te functioneren.

Wat de pauzetijden betreft, inclusief de middagpauze, moet een rotatiesysteem worden ingesteld om te vermijden dat te veel personeelsleden op dezelfde plaats op hetzelfde moment aanwezig zijn. Er kunnen ook extra pauzelokalen ter beschikking worden gesteld.

Een medewerker die zich ziek voelt vóór aanvang van zijn dienst gaat niet naar kantoor. Een medewerker die zich ziek voelt na aanvang van zijn dienst gaat onmiddellijk naar huis. Voor het overige zijn op hen de regels voor verlof wegens ziekte van toepassing (zie FAQ).

Operationele reserve

De medewerkers moeten flexibel en volgens de behoeften van de dienst en overeenkomstig het statuut kunnen worden ingezet.
Aangezien de heropstart van de meeste sectoren doorgaat, wordt het principe van de operationele reserve niet opnieuw ingevoerd.

Risicopersonen

In het kader van de COVID-19-epidemie kunnen volgende persoonscategorieën als risicogroepen worden beschouwd:

  • Personen ouder dan 65 jaar
  • Diabetespatiënten
  • Mensen met hart-, long- of nieraandoeningen
  • Mensen met een verzwakt immuunsysteem

Enkel de behandelend arts is bevoegd om te bepalen of een personeelslid tot een van die categorieën behoort. Personen die als risicopersonen worden beschouwd, zijn niet in ziekteverlof.

Is de behandelend arts van het personeelslid van mening dat het tot een risicogroep behoort en brengt het personeelslid zijn meerdere of de arbeidsgeneeskunde hiervan op de hoogte, dan vindt er een contact plaats tussen de behandelend arts en de arbeidsgeneesheer zodat ze samen de passende maatregelen voor de uitvoering van de opdrachten kunnen bepalen.

In dat geval zal in de eerste plaats telewerk van toepassing zijn. Wanneer telewerk absoluut niet overwogen kan worden, kan vervolgens ook een aanpassing van de werkruimten of de terbeschikkingstelling van beschermingsmiddelen zoals maskers worden aanbevolen.

Indien noch telewerk, noch aanpassingen mogelijk zijn, dient de persoon in rust te worden geplaatst. De eventuele negatieve uren als gevolg daarvan worden op het einde van de referentieperiode op 0 gebracht.

Woon-werkverkeer

De medewerkers die het openbaar vervoer gebruiken voor het woon-werkverkeer moeten zich houden aan de richtlijnen van de overheid en, in het bijzonder, een mondmasker dragen of enig ander hulpmiddel om neus en mond mee te bedekken. Ze zullen zich schikken naar de eventuele aanpassingen van deze richtlijnen.

De medewerkers die hun voertuig gebruiken voor hun woon-werkverplaatsing moeten zich houden aan de regels voor fysieke afstand in het voertuig, in het bijzonder in het kader van carpooling. Afhankelijk van het type voertuig is het dus niet toegestaan om zich met meer dan drie personen aan boord te verplaatsen.

Meer informatie over dit punt is te vinden in de FAQ.

Vergaderingen

De vergaderingen worden zoveel mogelijk via videoconferentie georganiseerd. Als dit uitzonderlijk niet mogelijk is, moeten de regels van fysieke afstand worden nageleefd voor de fysieke vergaderingen.

Hervatting van de HR-processen

Het rekruterings- en selectieproces is op 6 april 2020 volledig hervat. Dit proces wordt voortgezet met inachtneming van de preventiemaatregelen die voortvloeien uit de risicoanalyses waarover in dit domein overleg is gepleegd.

Wat de hervatting van de opleidingen en trainingen betreft, werd een reeks risicoanalyses besproken in het hoog overlegcomité met het oog op de geleidelijke hervatting van alle activiteiten. Gelet op de huidige situatie zullen bijzondere maatregelen genomen moeten worden, in het bijzonder voor de opleidingen en trainingen met nauw fysiek contact, rekening houden met de in bepaalde gebieden genomen maatregelen (bijvoorbeeld de provincie Antwerpen). De naleving van de preventiemaatregelen die uit de besproken risicoanalyses voortvloeien blijft essentieel.

Heropening van de messes en cafetaria's

Sinds 8 juni 2020 kunnen de messes en cafetaria's opnieuw de deuren openen. De maatregelen op het vlak van fysieke afstand en hygiëne moeten vóór de heropening ingevoerd zijn. De registratieplicht die de Nationale Veiligheidsraad aan de horecasector heeft opgelegd, is ook van toepassing in de messes en cafetaria's van de politie. Het dragen van een mondmasker is verplicht, behalve als de medewerker neerzit om te eten.

Waarvoor moet de werkgever zorgen?

  • Een telewerkbeleid ontwikkelen
  • Chirurgische en/of stoffen mondmaskers ter beschikking stellen van de medewerkers indien de fysieke afstand niet kan worden bewaard (zie ook de richtlijnen over het dragen van het mondmasker).
  • Duidelijk en via verschillende kanalen communiceren over de getroffen maatregelen qua arbeidsorganisatie.

Surf voor permanente geactualiseerde informatie naar PolNews.

(Bron: nota geïntegreerde politie)

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.