Corona-richtlijnen personeel federale overheid

©Shutterstock

Het coronavirus houdt de wereld in de ban. Uiteraard blijft ook het personeel van de federale overheid er niet van gespaard. Wij geven je de belangrijkste richtlijnen mee.

Algemene richtlijnen

Bijzondere maatregelen

 

Algemene richtlijnen voor personeel van de federale overheid

Je bent besmet met het coronavirus

Als je een doktersattest hebt dat bewijst dat je besmet bent met het coronavirus, dan komt je afwezigheid overeen met ziekteverlof. In dat geval gelden alle regels die anders ook gelden als je ziekteverlof opneemt. 

Verwittig in ieder geval zo snel mogelijk je verantwoordelijke bij besmetting of als de dokter een besmetting vermoedt.

Je voelt je grieperig, maar je bent nog niet naar de dokter geweest

Als je je grieperig voelt, maar geen doktersattest hebt, ga je niet naar je werk of kan je eventueel toestemming krijgen om het werk te verlaten. Je moet dan onmiddellijk contact opnemen met je dokter. Afhankelijk van de diagnose ga je ofwel terug aan het werk of krijg je een medisch attest dat je arbeidsongeschiktheid rechtvaardigt. 

Je bent niet ziek

Als je niet ziek bent, moet je blijven werken. De mogelijkheid van telewerken wordt wel aangemoedigd met instemming van je hiërarchische meerdere, wanneer je functie dat toelaat en zolang dat gebeurt in overeenstemming met een goede organisatie van de diensten. 

Om het woon-werkverkeer tijdens de spitsuren te vermijden, wordt ook de spreiding van de werkuren aangemoedigd in overeenstemming met de eisen van de dienst en in overleg met de dienstverantwoordelijken.

Je hebt contact gehad met iemand die besmet is met het coronavirus

Je gaat niet naar je werk of krijgt eventueel de toestemming om het werk te verlaten. Je moet dan onmiddellijk contact opnemen met je dokter. Afhankelijk van de diagnose ga je ofwel volg je volgende regels terwijl je wacht op een diagnose:

  1. je telewerkt
  2. als je niet kan telewerken, vraag je de leidend ambtenaar of zijn afgevaardigde om jou taken te geven die je van thuis kan doen
  3. als je niet kan telewerken en het is niet mogelijk om tijdelijk andere taken te krijgen, dan kan de leidend ambtenaar een dienstvrijstelling toekennen

Deze regels kunnen ook gecumuleerd worden.

De richtlijnen moeten ook toegepast worden op personeelsleden die rechtstreeks contact hebben gehad met een ander personeelslid voor wie het vermoeden bestaat dat die persoon besmet is met het coronavirus.

Je moet naar of bent in het buitenland voor je werk

Als je naar het buitenland moet of in het buitenland bent voor je werk, dan moet je de volgende richtlijnen volgen:

  1. Volg de aanbevelingen van de FOD Buitenlandse Zaken inzake reizen naar het buitenland
  2. In overleg met de hiërarchie moet in elk geval worden nagegaan of het niet mogelijk is om de buitenlandse opdracht uit te stellen
  3. Als je ziek wordt in het buitenland, dan gelden dezelfde regels als wanneer je ziek wordt in België
  4. Als je in quarantaine wordt geplaatst door een buitenlandse overheidsinstantie of dokter, blijf je je wedde en de vergoedingen voor verblijfkosten ontvangen

Je moet je vaak verplaatsen of hebt veel contact met andere mensen

De leidend ambtenaar of zijn afgevaardigde moet elk geval analyseren en bekijken of er aanpassingen nodig zijn qua functionering, bijvoorbeeld door voorkeur te geven aan televergaderingen en e-learningopleidingen of door onnodige vergaderingen te annuleren. 

Bekijk hier de volledige omzendbrief over de richtlijnen voor het personeel van de federale overheid.

 

Bijzondere maatregelen

Op woensdag 15 april is er een buitengewone vergadering geweest van het comité B over de bijzondere maatregelen voor het personeel van de federale overheidsdiensten in het kader van de gezondheidscrisis ten gevolge van Covid-19.

Het ontwerp komt tegemoet aan een vraag van de departementen, waarbij de goede praktijken en door sommige diensten genomen beslissingen algemeen bindend verklaard en geregulariseerd worden.

Vergaderingen via een videoconferentie zijn moeilijk en gebeuren niet in optimale omstandigheden, maar we kunnen wel zeggen dat we een echte onderhandeling gehad hebben.

ACV Openbare Diensten heeft verschillende bezwaren geuit en verschillende garanties gekregen. We hebben verduidelijkingen gekregen op al onze vragen en opmerkingen en zijn erin geslaagd aanpassingen aan te brengen in de aanvankelijk voorgestelde tekst. Gelet op de hoogdringendheid, de verduidelijkingen, de uitleg en de garanties die we gekregen hebben, hebben wij als ACV Openbare Diensten onze goedkeuring gegeven aan dit ontwerp.

Al de maatregelen zijn van toepassing met terugwerkende kracht tot 18 maart. Het gaat om de volgende punten.

Terugbetaling kosten woon-werkverkeer

Als je verplicht bent om naar het werk te gaan en ervoor kiest om je eigen wagen te gebruiken in de plaats van het openbaar vervoer, dan heb je recht op een vergoeding waarvan het bedrag overeenstemt met de prijs van het biljet van het openbaar vervoer.

Terbeschikkingstelling van het personeel aan andere diensten

Als de situatie kritiek is, kunnen de departementen op aanvraag een beroep doen op de terbeschikkingstelling van personeel van andere departementen.

Medisch personeel kan ter beschikking gesteld worden van private of publieke gezondheidsinstellingen als die instellingen daarvoor een aanvraag indienen.

De terbeschikkingstellingen gebeuren op vrijwillige basis, maar ze kunnen ook opgelegd worden. De duur van de ambtshalve terbeschikkingstelling bedraagt maximaal drie maanden en kan hernieuwd worden. Als je in dienstvrijstelling geplaatst bent, val je ook onder de regels van de terbeschikkingstelling.

Nadat we onze bezwaren hebben geuit, heeft het Kabinet van Ambtenarenzaken er uiteindelijk mee ingestemd om de terbeschikkingstellingen te beperken in de tijd en ze enkel toe te passen in het strikte kader van de huidige crisis. Het zal ook moeten gaan om functies van dezelfde graad en dezelfde klasse. Enkel personen die nu een medische functie uitoefenen zullen ter beschikking gesteld kunnen worden in een zorginstelling.

Vrijstelling van arbeidsprestaties

Er komt geen tijdelijke werkloosheid. Als je niet kan telewerken, dan krijg je een dienstvrijstelling.

Recuperatie van extra uren die gewerkt worden op vraag van je dienst

Zondag- en nachtprestaties: Het is voorlopig niet meer verplicht om binnen 14 dagen inhaalrust te nemen als je de minimale rustperiode van 11 uur tussen twee prestaties niet kan naleven. Die inhaalrust zal nu binnen vier maanden genomen moeten worden. Deze maatregel is van kracht tot 31 december 2020.

Er wordt een afwijking toegekend waarbij de grens van 50 uur per week overschreden mag worden, en dat voor de volgende specifieke diensten:

  • de Civiele Veiligheid (operationele eenheden, noodcentrales en hulpcentra)
  • de Dienst Vreemdelingenzaken (centra en Bureau T)
  • de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen

ACV Openbare Diensten heeft wel benadrukt dat het welzijn van de werknemers voor ons heel belangrijk is en dat ze hun inhaalrust dus binnen een redelijke termijn moeten kunnen opnemen.

Vergoeding voor telewerk

We hebben gevraagd dat er een vergoeding wordt toegekend in alle departementen, met inbegrip van de departementen waar men nu weigert die toe te kennen, aangezien het om een uitzonderlijke situatie gaat.

Reserves bij Selor

Op ons aandringen, zal de FOD BOSA toezien op de reserves bij Selor en de geldigheid ervan zo nodig verlengen.

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.