Welkom bij PC337 - aanvullend paritair comité voor de non-profitsector!

Scrol naar beneden om de volgende sectorinformatie terug te vinden:

 • Laatste nieuws (actualiteit in de sector)
 • Specifieke regelgeving (over oa lonen, vakantiedagen, premies en meer)
 • ACV Puls-aanwezigheid (jouw vertegenwoordigers en contactpersonen)
 • ACV Puls-prioriteiten (waar wij als vakbond het verschil maken)
 • Algemene sectorinformatie (weetjes over de geschiedenis en stand van zaken)

Loonsverhoging voor de Vlaamse non-profit goedgekeurd

Vandaag Is er een akkoord bereikt over de uitvoering van de loonsverhoging voor de werknemers van de Vlaamse non-profit. In het voorakkoord (VIA 6) van eind november was daarvoor een budget vrijgemaakt van 412 miljoen euro. De afspraken per sector moesten nog uitgewerkt worden in overleg tussen vakbonden, werkgevers en de Vlaamse regering.

Mark Selleslach, Algemeen Coördinator ACV Puls: “De uitvoering van de afgesproken loonsverhogingen is belangrijk voor alle werknemers, in de eerste plaats als waardering. De werknemers verdienen dit, meer dan ooit. Er komt een structurele loonsverhoging voor alle sectoren en in de komende weken ook een eenmalige consumptiecheque van €300 voor het personeel van de zorg- en welzijnssectoren.”

 In de sectoren ouderzorg, categorale ziekenhuizen, de revalidatiesector, psychiatrische verzorgingstehuizen en initiatieven beschut wonen, wordt het nieuwe loonmodel (IFIC loonschalen) in een keer ingevoerd. De lonen in al deze sectoren zullen dezelfde zijn als in de ziekenhuissector en de thuisverpleging.

De nieuwe loonschalen worden ingevoerd vanaf 1 juli 2021. Voor de periode januari tot en met juni 2021 krijgen alle werknemers twee toeslagen met terugwerkende kracht. De werknemers zullen hun koopkracht dus zien stijgen vanaf begin 2021.

In de sectoren van de gezinszorg, de gehandicaptenzorg, jeugdhulp, het algemeen welzijnswerk, de kinderopvang en de Centra geestelijke gezondheidszorg worden de lonen voor alle werknemers met minstens 1,7% verhoogd. Voor specifieke zorgfuncties kan dat nog een stuk meer worden, afhankelijk van het huidige loon. Het gaat onder andere over het verzorgend personeel, verpleegkundigen, opvoeders, maatschappelijk werkers, begeleiders en kinderverzorgers. Zo wordt een eerste stap gezet naar het nieuwe loonmodel.

De eigenlijke loonsverhoging is afhankelijk van de functie, het huidige loon en de manier waarop zich dat verhoudt tot het IFIC loon. De anciënniteitsverhogingen worden verlengd naar loonschalen met een looptijd van 35 jaar. Voor de sectoren van het paritair comité 327 (maatwerkbedrijven) en paritair comité 329 (sociaal-cultureel werk) worden de afspraken uiterlijk tegen 15 januari 2021 overeengekomen.

Mark Selleslach: “Het sociaal overleg gaat vanaf begin januari verder om het tweede luik van het voorakkoord VIA 6 uit te voeren. Meer personeel en minder werkdruk wordt ongeveer 265 miljoen € voorzien. Dit moet een belangrijke stap worden om de werkomstandigheden in de non-profitsectoren structureel te verbeteren.”

ACV Puls-aanwezigheid

Heb je specifieke vragen over paritair comité 337, neem dan gerust contact op met sectorverantwoordelijke Pieter Liagre (pliagre@acv-csc.be).

 

ACV Puls-prioriteiten

De vakbonden hebben voor de jaren 2019 en 2020 een eisenbundel neergelegd. Daarin vragen wij onder meer:

 • Een koopkrachtverhoging;
 • De verduurzaming van woon-werkverplaatsingen;
 • Een toepassing van de NAR-cao’s omtrent tijdskrediet;
 • Landingsbanen en SWT;
 • Een uitbreiding van het recht op vorming en opleiding;
 • De invoering van een syndicale premie.

In het najaar van 2019 worden de onderhandelingen over deze thema’s verdergezet.

Algemene sectorinformatie

PC 337, het Aanvullend Paritair Comité voor de non-profitsector, is bevoegd voor werknemers en hun werkgevers in organisaties binnen de non-profitsector waarvan de activiteiten niet vallen onder de bevoegdheid van een ander specifiek paritair comité binnen de non-profitsector. 

Dit erg heterogene paritair comité is zo onder meer bevoegd voor werknemers en werkgevers van:

 • ziekenfondsen;
 • internationale- en privéscholen;
 • politieke en religieuze organisaties;
 • syndicale- en beroepsorganisaties;
 • ambassades;
 • internationale organisaties;
 • pensioenkassen;
 • stichtingen en zo meer.

Het paritair comité is dan ook betrokken op uiteenlopende sectoren, waaronder: cultuur, onderwijs, sport, milieu, toerisme, wetenschap, dierenwelzijn en enkele specifieke medische en economische sectoren.

Geschiedenis

Door het diverse karakter van de organisaties die tot paritair comité 337 behoren, kende het paritair comité na haar oprichting in 2008 een moeilijke start. Het duurde enkele jaren voor de werkgeversbank samengesteld werd, en over de precieze focus van het paritair comité raakten werknemers- en werkgeversorganisaties het maar niet eens.

Op 6 december 2016 zette PC 337 echter een eerste grote stap vooruit. De Sinterklaasakkoorden, of collectieve arbeidsovereenkomsten die toen afgesloten werden, gaan onder meer over: de koppeling van de lonen aan de gezondheidsindex, tijdskrediet en landingsbanen.
Ook werd er een fonds voor bestaanszekerheid ten gunste van de risicogroepen, of kortweg sociaal fonds opgericht. Dit fonds, gefinancierd met werkgeversbijdragen, organiseert vorming en opleiding voor kansengroepen in de sector.
De kinderziektes die paritair comité 337 kent, zijn daarmee evenwel nog niet van de baan. Principieel raakten werkgevers- en werknemersorganisaties het dan wel eens over het oprichten van syndicale delegaties in de –hoofdzakelijk kleine– organisaties zonder wettelijk voorziene overlegorganen. Maar doordat de werkgevers de ondertekening van deze cao koppelen aan de invoering van een verregaande flexibiliteit, raakt ook dit niet van de baan. Zo kunnen wij als vakbonden bijvoorbeeld niet instemmen met de vraag naar onbeperkt avond- en weekendwerk en het voorstel van de werkgevers om uurroosters tot slechts drie dagen vooraf aan te kunnen passen.

Personalization