Regering vergoedt herstructurering sociale huisvesting

©Shutterstock

Vanaf 1 januari 2019 gaan er een aantal maatregelen in die de efficiëntie en output van sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM) en sociale verhuurkantoren moeten verhogen. Die maatregelen zijn neergeschreven in het Performantiedecreet. Daarin staat onder andere dat de SHM's ten minste 1000 sociale huurwoningen in beheer moeten hebben om erkend te kunnen worden of te blijven. 

Een nieuwe paragraaf die onlangs werd toegevoegd aan het decreet laat de Vlaamse regering toe om eventuele kosten die een sociale huisvestingsmaatschappij heeft bij een herstructurering (fusie, splitsing, inbreng van een algemeenheid of bedrijfstak, ...) te compenseren door subsidies.  

De Vlaamse regering keurt nu, na advies van de Vlaamse Woonraad, opnieuw principieel het besluit goed. Dat besluit wordt dan voor advies voorgelegd aan de Raad van State.

Personalization