Welkom bij PC321 - groothandelaars en verdelers van geneesmiddelen!

Scrol naar beneden om de volgende sectorinformatie terug te vinden:

  • Laatste nieuws (actualiteit in de sector)
  • Specifieke regelgeving (over oa lonen, vakantiedagen, premies en meer)
  • Algemene sectorinformatie (weetjes over de geschiedenis en stand van zaken)

Febelco - geen transparante communicatie

Naar aanleiding van een clusterbesmetting COVID-19 voerde ACV PULS op donderdag 17 december 2020 een sensibiliseringsactie bij alle vestigingen van Febelco. Febelco is als verdeler van geneesmiddelen een essentieel bedrijf. Het resultaat is dat de directie ingaat op enkele eisen van de vakbond ACV PULS, maar cruciale vragen van het personeel blijft negeren.

De ACV PULS werknemersafvaardiging heeft al 5 keer een aanvraag ingediend voor een Bijzonder Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk, gezien de ernst van een clusterbesmetting en de problematiek van COVID-19 in het algemeen, maar de Febelco-directie blijft weigeren de vakbonden te informeren over genomen noodzakelijke beslissingen. Daartoe is de directie nochtans wettelijk verplicht. ACV Puls heeft de situatie opnieuw doorgegeven aan de Federale overheidsinstantie Toezicht Welzijn op het Werk.

Na de sensibiliseringsactie van afgelopen donderdag had ACV PULS meer verwacht. Een duidelijke, transparante, eerlijke communicatie vanuit de Febelco-directie is momenteel niet aan de orde. Een correct welzijnsbeleid zou ook een minimum moeten zijn. Febelco is een essentieel bedrijf dat het coronavaccin mag exporteren, maar slaagt er niet in haar werknemers een veilig gevoel te geven. Febelco werknemers kunnen nog steeds niet kiezen tussen chirurgische mondmaskers en stoffenmondmaskers. Terwijl chirurgische mondmaskers gewoon bij Febelco op voorraad liggen.

De vakbond krijgt bovendien nog dagelijks het bericht dat medewerkers van de telefoondiensten binnen Febelco, door lokale leidinggevenden gevraagd worden om zich naar de publieke werkvloer te begeven. Dat ondanks eerdere besmettingen en de overheidsoproep om contacten tot een minimum te beperken. Men zou op zijn minst verwachten dat er ondertussen vanuit het centraal management eenduidige richtlijnen worden doorgegeven naar leidinggevenden in de firma, over de te volgen verplichte veiligheidsmaatregelen rond telewerken.

Desondanks lijkt de vakbondsactie van donderdag 17 december 2020 ook enig effect gehad te hebben. ACV PULS kreeg het bericht dat de coronatesten die de personeelsleden zelf hebben betaald, zullen terugbetaald worden, en dat de kosten betreffende het loonverlies door quarantaine ook in rekening gebracht zullen worden door de administratieve diensten. ACV PULS vermoedt dat dit zal finaliseren in een uitbetaling. Jammer genoeg is er vanuit de algemene directie nog geen heldere communicatie verstuurd naar ACV PULS en het voltallig personeel hierrond. PULS moest dit via derden vernemen.

ACV PULS blijft de werknemers van Febelco ondertussen ondersteunen in hun vraag naar een veilige werkomgeving en ziet zich gesterkt door de motivatie van het personeel: “Het was tijd dat jullie iets ondernamen en we zijn blij dat jullie als vakbond iets doen. Als wij iets durven zeggen, raden ze ons aan een andere job te zoeken”, aldus een anoniem personeelslid.  ACV PULS blijft doorgaan tot het personeel in veilige omstandigheden kan werken, zonder gezondheids- en financiële risico’s.

Gezondheid is belangrijker dan de winst.

Algemene sectorinformatie

Paritair comité 321 is bevoegd voor werknemers en werkgevers die als groothandelaar-verdeler geneesmiddelen verhandelen.

  • Er werken ongeveer 2.500 werknemers in deze sector. Een derde arbeiders, twee derde bedienden.
  • De sector telt zo'n 25-tal ondernemingen.
  • Het grootste bedrijf van de sector is Febelco.

Onder groothandelaar-verdeler in geneesmiddelen dient te worden verstaan de natuurlijke of rechtspersoon, houder van een vergunning voor de handel in of de verdeling van geneesmiddelen in het groot, afgeleverd door de Minister van Volksgezondheid en van het Gezin ter uitvoering van de reglementering betreffende de fabricage, de bereiding en distributie in het groot en de terhandstelling van geneesmiddelen.

Onder geneesmiddelen dient te worden verstaan elk drogerij, zelfstandigheid, bereiding of samenstelling die wordt voorgesteld genezende of voorbehoedende eigenschappen te bezitten, onverschillig of zij voor de geneeskunde voor mens of dier is bestemd en zoals wordt bedoeld door voormelde reglementering.

De werkgevers die meerdere economische activiteiten uitoefenen ressorteren onder de werkingssfeer van dit paritair comité voor wat de werknemers aangaat die zij tewerkstellen met het oog op het nakomen van hun verplichtingen als groothandelaar-verdeler in geneesmiddelen.

Personalization