Akkoord bij Lid

Op 1 mei 2018 bereikten de vakbonden bij Lidl een akkoord met de directie. Hieronder de tekst van het akkoord. 

Het verzoeningsbureau stelt volgend akkoord vast tussen de partijen:

Alle partijen engageren zich om een collectieve arbeidsovereenkomst af te sluiten over de volgende onderwerpen:

  • Organisatie van het werk
  • Vereenvoudiging van de taken
  • Vermindering van de werklast (standaardweken en niet-standaardweken) 
  • Stabiliteit van de uren
  • Contractverhoging deeltijdse werknemers
  • Kader rond studentenarbeid
  • Kader rond flexibiliteit (onder meer uitvoeren van uitgehangen uurroosters)
  • Taken en uitbreiding vliegende ploeg
  • Welzijn van de werknemers

De partijen stellen zich constructief op en streven ernaar om in een zo kort mogelijke termijn tot een akkoord te komen.
Om dit te bewerkstelligen zullen de partijen ten laatste op 8 mei 2018 een concrete vergaderagenda vastleggen. Zij zullen elkaar minimum 1 keer per maand ontmoeten.

Over het verloop en de vooruitgang van de werkzaamheden zal regelmatig verslag worden uitgebracht bij een sociaal bemiddelaar van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. De sociaal bemiddelaar zal akte nemen van de vooruitgang in de gesprekken en kan desgevallend op verzoek van één van de betrokken partijen het verzoeningsbureau bij hoogdringendheid samenroepen.

Gedurende de tijd die nodig is voor het afsluiten van deze collectieve arbeidsovereenkomst zal in elk filiaal geen rekening gehouden worden met 42 uren per week in de berekening van de netto prestatie. Deze uren mogen niet gepresteerd warden door jobstudenten, tenzij op zaterdagen en tijdens schoolvakanties.

Er zal tevens een paritaire workshop georganiseerd worden (samengesteld uit een afvaardiging van de syndicale delegatie) die de gevolgen van de evolutie van de winkels op de werklast en de taken zal onderzoeken.

De werknemersorganisaties verbinden zich ertoe om de sociale vrede te herstellen en alle lopende en geplande acties met onmiddellijke ingang stop te zetten en dit zowel in de winkels als alle distributiecentra die Lidl-filialen bevoorraden. De winkels zullen opnieuw de deuren openen op woensdag 2 mei 2018 om 8u30. De toegang tot de distributiecentra zal onmiddellijk gedeblokkeerd worden. Waar nodig zullen extra uren voorzien worden.

De directie verbindt zich ertoe geen enkele maatregel te nemen noch druk uit te oefenen op de werknemers ten gevolge van het deelnemen aan de staking.

De partijen erkennen het belang van de sociale dialoog en verbinden zich ertoe, buiten dit huidig dossier, op regelmatige basis nationale syndicale vergaderingen te organiseren.

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.