Het coronavirus: impact in de groene sectoren

©Shutterstock

De overheid nam uitzonderlijke maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te vertragen. Een deel van het economisch leven valt stil. In sommige sectoren zoals de horeca wordt dit zelfs opgelegd. Veel ondernemingen voeren tijdelijke werkloosheid in.

De sector van de land- en tuinbouw is door de regering aangeduid als één van de sectoren die van levensbelang zijn voor het land. Deze activiteit mag dus niet stil vallen. De werkgevers vrezen nu al dat er straks een tekort zal zijn aan seizoenarbeiders in de productiesectoren van de land- en tuinbouw. Vele activiteiten zijn seizoensgebonden en laten niet veel speelruimte.

 • Waarlet ik op als ik blijf werken? Welke veiligheids- en gezondheidsmaatregelen?
 • Wat met het gemeenschappelijk vervoer naar de werf?
 • Wat als je reeds ouder bent of lijdt aan een ziekte waardoor besmetting levensbedreigend wordt?
 • En als er toch tijdelijke werkloosheid wordt aangevraagd door jouw werkgever?
 • Bestaat er geen sectoraal afgesproken toeslag bij tijdelijke werkloosheid?

Waar let ik op als ik blijf werken? Welke veiligheids- en gezondheidsmaatregelen?

Op de werkvloer

Dat er wordt verder gewerkt, betekent niet dat er lichtzinnig mag worden omgesprongen met de veiligheid en gezondheid van de werknemers. Je werkgever is verplicht om te zorgen voor een veilige en gezonde werkplek. Samen met de arbeidsarts moet je werkgever de risico’s die het coronavirus op jouw werkplek met zich meebrengt in kaart brengen en de gepaste preventiemaatregelen nemen. Het voorzien van zeep of ontsmettingsmiddelen voor de handen is een absoluut minimum. Het spreekt voor zich dat de door de overheid opgelegde voorzorgsmaatregelen in acht moeten worden genomen. In het bijzonder gaat het om het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon voor zover dit mogelijk is.

Algemeen

De basisrichtlijnen om besmetting te voorkomen zijn deze die door de overheid via de media worden verspreid en die je ook terugvindt op www.info-coronavirus.be :

 • Raak zo weinig mogelijk je ogen, neus en mond aan;
 • Gebruik papieren zakdoekjes om te niezen en gooi ze onmiddellijk weg; Geen zakdoek, hoest of nies in je elleboog;
 • Vermijd het om handen te geven, te kussen of te knuffelen;
 • Was regelmatig je handen;
 • Vermijd drukke plaatsen;
 • Blijf thuis als je ziek bent, neem geen onnodige risico’s;
 • Bel eerst de dokter bij ademhalingsproblemen, niezen en koorts.

Wat met het gemeenschappelijk vervoer naar de werf?

In principe moet je werkgever garanderen dat er minstens 1,5 meter afstand is tussen zijn werknemers.

Wat betekent dit als je je met meerdere werknemers in eenzelfde voertuig moet verplaatsen naar een klant? Wij adviseren dat de werkgever zich beperkt tot 1 persoon per voertuig. Is dit praktisch niet realiseerbaar, dan kunnen in compacte camionettes voor max. 4 of 5 personen, nu nog maximum 2 mensen: de chauffeur en schuin erachter (diagonaal) 1 passagier. In grote camionettes of busjes van pakweg 8 of 10, kunnen nog maximum 4 mensen (chauffeur + 3). In alle gevallen moet een minimale afstand van 1,5 tot 2 meter gerespecteerd worden.

Zijn er onvoldoende bedrijfsvoertuigen beschikbaar, dan kan de werkgever vragen om je met je eigen wagen naar de werf te begeven, uiteraard mits betaling van de verplaatsingskosten die sectoraal zijn voorzien.

Wat als je reeds ouder bent of lijdt aan een ziekte waardoor besmetting levensbedreigend wordt?

Zolang je arbeidsgeschikt bent, ben je in principe verplicht om je werk uit te voeren zoals in je arbeidsovereenkomst is vastgelegd. Maak je je toch zorgen, bespreek dit met je werkgever of met iemand van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk. Je kan ook een spontane raadpleging aanvragen bij de arbeidsarts. Het is dan van belang dat je deze arts meedeelt wat volgens jou de risicofactoren zijn. Naast leeftijd kan het ook gaan om het feit dat je diabetespatiënt bent, lijdt aan een hart- of vaatziekte, astmapatiënt of nierpatiënt bent, zwanger bent,…enz.

En als er toch tijdelijke werkloosheid wordt aangevraagd door jouw werkgever?

In de land- en tuinbouw kent men het systeem van tijdelijke werkloosheid reeds langer (slechts weer, economische reden). Als je werkgever je tijdelijk werkloos stelt omwille van het coronavirus, lees dan aandachtig het volgende en volg de richtlijnen:

 • De tijdelijke werkloosheid die wordt ingeroepen ten gevolge van het coronavirus zal steeds beschouwd worden als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.
 • Ongeacht of je arbeider of bediende bent, krijg je een uitkering die overeenkomt met 70% van je loon (in plaats van 65%). Daar bovenop wordt een aanvulling van 5,63 EUR per daguitkering voorzien. Op beide bedragen wordt 26,75% bedrijfsvoorheffing ingehouden.
 • Van 1 maart tot 30 juni 2020 hoeft je werkgever jou geen controleformulier C3.2A meer te bezorgen en hoef je dit dus ook niet meer bij te hebben en in te vullen.
 • De periode van tijdelijke werkloosheid in verband met corona heeft geen gevolgen voor je jaarlijkse vakantie en je vakantiegeld. Je aantal vakantiedagen en je vakantiegeld in 2021 worden dus niet verlaagd door deze periode van tijdelijke werkloosheid.
 • Er is geen tewerkstellingsvoorwaarde meer om aanspraak te maken op een tijdelijke werkloosheidsuitkering. Elke getroffen werknemer heeft hier recht op, ongeacht hoe lang of hoe kort hij reeds aan het werk is!

Gelet op het hoge aantal aanvragen dat ACV krijgt te verwerken, werd er een vereenvoudigde en snellere methode ingevoerd. Wij stellen alles in het werk om de dossiers zo spoedig mogelijk te behandelen, en willen je alvast bedanken voor je geduld. 

Klik hier om een tijdelijke werkloosheidsuitkering aan te vragen

Indien je nog geen lid bent, vul dan hier het inschrijvingsformulier in.

Alle info bevindt zich ook op: www.hetacv.be/coronavirus 

Bestaat er geen sectoraal afgesproken toeslag bij tijdelijke werkloosheid?

In sommige subsectoren van de land- en tuinbouw bestaat een sectoraal afgesproken tussenkomst bij tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht:

 • Landbouw (zonder vlas): 6,20 euro per dag, te betalen door de werkgever
 • Tuinbouw (zonder tuinaanleg): 5,00 euro per dag, te betalen door de werkgever

Vandaag is nog niet duidelijk of de toeslag van de RVA kan gecumuleerd worden met de sectoraal afgesproken toeslag.

Personalization