Welkom bij PC 306

In de verzekeringssector zijn ruim 25.000 mensen werkzaam. Er werken sinds enkele jaren steeds meer vrouwen die ook vaker als kaderleden zijn tewerkgesteld (in 2015 waren bijvoorbeeld ongeveer 43% van de kaderleden een vrouw). Deze vervrouweljiking van de sector lijkt voornamelijk het gevolg van het feit dat meer mannen dan vrouwen de afgelopen jaren de sector verlaten hebben aangezien er niet meer vrouwen dan mannen over het algemeen worden aangenomen.

Het is opvallend dat het een groot deel van het personeel in de verzekeringssector hoog is opgeleid en dat zeker ook de meest recent aangeworven werknemers een hoog opgeleid profiel hebben. Zo hadden van de vorig jaar aangeworven werknemers bijna de helft een universitaire opleiding genoten en iets meer dan een derde een hogeschool opleiding. Het aandeel van de hooggeschoolde werknemers is op die manier de voorbije jaren alleen maar toegenomen zodat in 2015 bijna 3 op de 4 werknemers hooggeschoold was (ter vergelijking: in 2001 was dat nog niet iets meer dan de helft).

De sector kenmerkt zich verder in vergelijking met de rest van de privésector wat de leeftijdspyramide betreft, vooral door een groot aandeel van 50-plussers (36,4% in 2015) en een relatief hoge gemiddelde leeftijd (die sinds 2008 continu stijgend is) van 44 jaar en 9 maanden (cijfer van 2015).

De sector is de afgelopen jaren onderhevig geweest aan een groeiende schaalvergroting en branchevervaging.  Verzekeringsbankieren of bankverzekeringen zijn doorgebroken.  Er vorm(d)en zich meer en meer grote internationale financiële groepen.  Vandaag en zeker ook in de toekomst zal ook de digitalisering en het hierdoor veranderende klantengedrag een impact hebben op de tewerkstelling in de sector. De LBC-NVK-afgevaardigden zijn er om, zeker ook in periodes van fusies, overnames en herstructureringen omwille van deze veranderingen, de belangen van de werknemers te verdedigen.

LBC-NVK-aanwezigheid en prioriteiten

De LBC-NVK is in de verzekeringssector als leidende vakbond goed vertegenwoordigd. Onze vakbondsafgevaardigden zijn actief in bijna alle verzekeringsmaatschappijen en worden op zowel sector- als ondernemingsvlak ondersteund door vakbondssecretarissen Sabine Ruys (03/222.70.12 – sabine.ruys@acv-csc.be), Ben Bellekens (02 557 86 49 – ben.bellekens@acv-csc.be) en Vic Van Kerrebroeck (nationaal sectorverantwoordelijke - 015/71.85.08 – vic.vankerrebroeck@acv-csc.be)

Werkzekerheid is binnen de sector uitgeroepen tot prioriteit nummer één en betekent dat er niet tot ontslag kan worden overgegaan in een aantal omstandigheden zoals:

  • bij overnames en fusies
  • om economische redenen
  • om technische redenen m.b.t. de arbeidsorganisatie.

Een overtreding van dit ontslagverbod wordt bestraft met een boete van respectievelijk 3 of 6 maanden opzegvergoeding al naargelang de werknemer minder of meer dan vijf dienstjaren telt.

De sector heeft eveneens baanbrekend werk verricht op het terrein van de arbeidsduurverkorting. De gemiddelde wekelijkse arbeidsduur bedraagt 35 uur.

Het verschil tussen de effectieve arbeidsduur in een onderneming en de conventionele arbeidsduur (35 uur) wordt gecompenseerd door verlofdagen volgens de gelijkwaardigheidsformule waarbij 10 minuten meerprestatie gelijkgesteld wordt met 1 compenserende verlofdag (bvb. wanneer de arbeidsduur 36u10 bedraagt, zal deze aangevuld worden met 7 verlofdagen).
Het bestrijden van stress, overdreven werkdruk en overuren vormt eveneens een belangrijk werkpunt van onze afgevaardigden.
Tot slot ligt voor de LBC-NVK ook een grote prioriteit in het proactief aanpakken en begeleiden van aanpassingen van de arbeidsorganisatie in sommige maatschappijen ten gevolge van o.a. de digitalisering in onze sector. Bijvoorbeeld op het vlak van bijhorende opleidingstrajecten.

CAO's

Om de twee jaar zijn er onderhandelingen in de sector, die resulteren in een CAO met afspraken inzake loon- en arbeidsvoorwaarden.

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.