Welkom bij PC200 - bedienden!

Scrol naar beneden om de volgende sectorinformatie terug te vinden:

 • Laatste nieuws (actualiteit in de sector)
 • Specifieke regelgeving (over oa lonen, vakantiedagen, premies en meer)
 • ACV Puls-publicaties (brochures met nuttige informatie en nieuwsbrieven)
 • Algemene sectorinformatie (weetjes over de geschiedenis en stand van zaken)

IBM: 8 maanden vakbondsstrijd leidt tot resultaat

Respect voor de werknemers van IBM België en voor het Belgische sociale overlegmodel stonden de voorbije acht maanden heel laag op de prioriteitenlijst van de directie van IBM België. Helemaal bovenaan stond de blinde uitvoering van een op internationaal niveau besliste herstructurering.

Resultaat: 1 op de 5, of een kleine 200 jobs gingen verloren. Nochtans liet IBM, ook in Coronatijden, in België forse winstcijfers optekenen. In september zullen een tweehonderdtal werknemers getransfereerd worden naar KYNDRYL.

Op dinsdag 22 juni heeft de directie eenzijdig haar plan van collectief ontslag uitgevoerd. Daarmee wordt het nu tijd om de balans op te maken van de vakbondsacties van de voorbije 8 maanden.

Er is dan wel geen cao sociaal plan ondertekend, toch ligt het resultaat dat we dankzij onze strijd van de voorbije acht maanden hebben bereikt, ver boven dat van het oorspronkelijke voorstel van de directie. Dat resultaat is enkel te danken aan de steun van de werknemers voor de door de vakbondsafvaardiging georganiseerde acties en aan de collectieve betwisting van de eenzijdige afsluiting van de eerste fase van de wet RENAULT.

De vakbondsafvaardiging en -vertegenwoordigers hebben er ondanks de coronamaatregelen alles aan gedaan om de band met de werknemers te behouden en te versterken. De voorbije acht maanden hebben zij bijna wekelijks virtuele personeelsvergaderingen georganiseerd en waren zij op elk moment bereikbaar voor hun collega’s. Het mag dan ook niet verwonderen dat de deelname aan de personeelsvergaderingen een stuk hoger lag dan bij de (sporadische én vooraf opgenomen) voorlichtingsbijeenkomsten van de directie. Het vertrouwen in de vakbonden zagen we de afgelopen maanden ook vertaald in een toename van het vakbondslidmaatschap.

Wat de vakbondsdelegatie/personeelsvertegenwoordigers hebben verkregen:

 • Een vermindering van het totale aantal vertrekkers met ongeveer 20 werknemers ten opzichte van het oorspronkelijke vooropgestelde aantal (206);
 • Een stijging van het aantal vrijwillige vertrekken (VLP's) ten opzichte van het aantal gedwongen ontslagen:
 • Het aantal vrijwillige vertrekkers (VLP's) maakt 75% van het totale aantal vertrekkers uit (was in de oorspronkelijke plannen van de directie 25%);
 • Het aantal gedwongen ontslagen maakt 25% uit van het totale aantal vertrekkers (was in de oorspronkelijke plannen van de directie 75%);
 • Geen gedwongen ontslagen onder de naar KYDRYL te transfereren werknemers;
 • Een verhoging van de extra-legale premie per jaar anciënniteit bovenop de ontslagvergoeding bij gedwongen ontslagen;
 • Een outplacement op kosten van de werkgever bij gedwongen ontslagen;
 • Een aanzienlijke verhoging van het individuele opleidingsbudget voor elk gedwongen ontslag;
 • Een verbetering van het plan voor vrijwillig vertrek (VLP); een aanpassing aan het einde van de loopbaan.

Wat de vakbondsdelegatie/personeelsvertegenwoordigers helaas niet hebben verkregen:

 • Transparantie over en controle door de vakbondsafvaardiging van de uitvoering van de beslissingen van de management;
 • Werkzekerheid voor de werknemers die blijven voor de komende jaren;
 • De uitvoering van een strategisch plan voor permanente vorming en opleiding ter voorbereiding op technologische veranderingen bij IBM;
 • Een contractueel bindende lijst van alle collectieve voordelen voor de werknemers die naar KYNDRYL zullen worden getransfereerd.

Wat er nog moet gebeuren:

 • De sociale dialoog terug op gang brengen na een grondige analyse van de rol van de directie in het mislukken van de sociale dialoog binnen IBM België;
 • Toezicht op de uitvoering van het transformatieplan;
 • Sociaal overleg binnen KYNDRYL opstarten;
 • Blijven aandringen op een transparante en contractueel bindende inventaris van alle collectieve voordelen die uit hoofde van het contract zijn verworven voor de werknemers die getransfereerd worden naar KYNDRYL;
 • De inbreuken op de wet RENAULT aan de kaak blijven stellen en de verbetering van de procedure Renault blijven eisen op basis van de slechte praktijken bij IBM.

Conclusie:

Het dovemansgesprek dat de afgelopen 8 maanden is gevoerd, het onvermogen van de directie om tot een sociaal akkoord te komen en de chantage die zij heeft gepleegd om individuele betwistingen bij de gedwongen ontslagen te ontlopen, hebben het vertrouwen van de werknemers en hun afgevaardigden in de nieuwe Country General Manager en de rest van de directie ondermijnd.

Wij zullen de steun van een bemiddelaar van het ministerie van Werk vragen om ons vanaf september te helpen om het sociaal overleg binnen IBM België op gang te trekken.

cover caobundel 200

ACV Puls-publicaties

Collectieve arbeidsovereenkomsten PC 200 - editie 2020

Deze brochure biedt een overzicht van alle bestaande cao's in het aanvullend paritair comité voor de bedienden.

cover caobundel 200
Sectorbrochure PC 200

Voor werknemers uit het PC 200 vatte ACV Puls de belangrijkste loon- en arbeidsvoorwaarden samen in een handige brochure. 

Pamfletten

Hieronder kan je de pamfletten vinden die we bij ACV Puls uitbrengen over PC200. Dit kan gaan van eisenbundels, tot loonakkoorden, informatie over syndicale premies, en veel meer.

Opmerking: in sommige browsers kan de voorbeeldfunctie linksonder een error veroorzaken. Klik op download rechts om dit te vermijden.

Title Type Size
PC200 - Waar wij voor gaan pdf 191 KB Download
Digitale nieuwsbrief PC 200

Ben jij ACV Puls-lid, maar ontving je nog geen Info 200? Bezorg ons dan snel je mailadres, zodat we je steeds op de hoogte kunnen houden van nieuwtjes uit de sector! Hier vind je een overzicht van de meest recent nieuwsbrieven:

Kadernieuwsbrief

Ben je aangesloten bij ACV Puls en werk je in een kaderfunctie, als leidinggevende of als professional? Dan ben je vast ook geïnteresseerd in wat we specifiek voor die werknemersgroep te bieden hebben. We houden je hierover graag op de hoogte via de specifieke Kadernieuwsbrief.

Algemene sectorinformatie

PC 200 is het paritair comité voor werknemers die hoofdzakelijk intellectuele arbeid verrichten in opdracht van de werkgever en onder geen enkel ander paritair comité ressorteren. Het gaat dus om een zeer grote en heterogene sector met om en bij de 50.000 bedrijven en bijna 350.000 bedienden - bijna een derde van alle bedienden in de Belgische privé-sector! (Twijfel je: check je loonfiche of individuele jaarrekening).

PC 200 is het paritair comité voor werknemers die hoofdzakelijk intellectuele arbeid verrichten in opdracht van de werkgever en onder geen enkel ander paritair comité ressorteren. Het gaat dus om een zeer grote en heterogene sector met om en bij de 50.000 bedrijven en bijna 350.000 bedienden - bijna een derde van alle bedienden in de Belgische privé-sector! (Twijfel je: check je loonfiche of individuele jaarrekening).

Het ANPCB staat voor het Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor Bedienden. In een PC overleggen de vertegenwoordigers van de werkgevers en de vertegenwoordigers van de werknemers over de loon-en arbeidsvoorwaarden dies specifiek voor die sector van toepassing zijn.

Welke werknemers vallen onder PC 200?

Het PC 200 is bevoegd voor alle bedienden en kaderleden die werken in ondernemingen uit de industriële sector, de handel, de diensten of de landbouw en die toot geen enkel ander PC behoren. Het gaat dus om een zeer grote en heterogene sector met meer dan 440.000 werknemers. Dit wil zeggen dat zowat een derde van alle bedienden van de Belgische privé-sector terug te vinden zijn in het ANPCB. Het overgrote deel van de bedrijven ligt op de as Antwerpen Brussel, wat niet wegneemt dat er ANPCB-bedienden zijn tewerk gesteld in nagenoeg elke gemeente in België. Het ANPCB is ook dé KMO-sector bij uitstek. Het bestaat in hoofdzaak uit kleine en middelgrote ondernemingen.Meer dan de helft (57%) van de werkgevers heeft minder dan 5 werknemers in dienst. 87 % van de werkgevers heeft minder dan 20 werknemers in dienst.

Bedrijfstakken

Om je een idee te geven van wat er zoal onder dit PC ressorteert, volgt hier onder een greep uit de verschillende bedrijfstakken:

 • callcenters
 • uitzendkantoren
 • informatica
 • toerisme en reisbureau's
 • telecommunicatie
 • consultancy
 • drukkerijen en uitgeverijen
 • bouwsector

Voor een volledig overzicht neem je best contact op met ACV Puls.
Medewerkers van ACV Puls kunnen altijd voor je uitzoeken of je ook onder dit grote paritaire comité 200 valt.

Personalization