1,1% loonsverhoging in transportsector en comfortabele rustplaatsen

Op donderdag 27 juni konden de vakbonden en werkgevers tot een akkoord komen voor de sector transport en logistiek (PC140.03). We konden de 1,1% loonsverhoging bekomen voor rijdend, niet-rijdend en garagepersoneel vanaf 1 oktober. Alle mogelijkheden voor tijdskrediet en SWT die interprofessioneel voorzien zijn worden ingevuld. De sociale partners beloofden ook om gezamenlijk een promotiecampagne te voeren om het beroep van vrachtwagenchauffeur aantrekkelijker te maken. Wat betreft de koppeling van de lonen aan de functieclassificatie, konden we niet tot een akkoord komen. Ons standpunt lag mijlenver van dat van de werkgevers. Toch kunnen we tevreden zijn met wat we wel konden bekomen:

Koopkracht

• 1,1 % (reële loon + barema's + anciënniteitspremie) vanaf 1 Oktober 2019 voor rijdend, niet rijdend en garage personeel

• Eénmalige geschenkcheque ter waarde van 25,00 euro per medewerker mits een anciënniteit van 6 maanden op 31/12/2019

• Verplaatsingsvergoeding woon-werkverkeer vanaf 1 km

• Invoering studenten categorie 90% voor alle categorieën;

• Nachtwerk: afschaffing onderscheid + en — 50 jaar (iedereen + 50jaar)

• Syndicale premie + 7,5 euro in 2019; Extra € 7,5 in 2020.

• Vermindering bijdrage SF met 0,4% gedurende 4 d kwartaal 2019

 

Het negatieve imago van de transportsector ontkrachten

De sociale partners zullen gezamenlijk de strijd aangaan tegen het negatieve imago van de transportsector. Dit negatieve imago rondom het goederenvervoer en de goederenbehandeling belemmert immers de aantrekkelijkheid van de zeer diverse en inhoudelijk aantrekkelijke vacatures in de sector.

De leeftijdspiramide van de sector is een gemeenschappelijke bezorgdheid die er daarenboven reeds lange tijd voor zorgt dat het compenseren van de uitstroom van de oudere werknemers in de komende jaren moeilijkheden zal geven met een instroom van jonge gemotiveerde medewerkers en dit zowel bij de chauffeurs alsook bij de logistieke profielen.

Aanvullend op de inspanning die door de sociale partners reeds geleverd worden in het kader van het Sociaal Fonds Transport en Logistiek zullen de sociale partners een imago- en promotiecampagne organiseren:

  • deze promotiecampagne moet er voor zorgen dat de bestaande werknemers met een grotere fierheid en voldoening aan de slag zullen blijven, maar tevens dat zij ambassadeurs voor de sector kunnen worden.
  • daarnaast moet deze promotiecampagne de aantrekkelijkheid naar potentiële

    werknemers ook versterken

  • deze campagne zal uitgewerkt worden met de ondersteuning van een extern gespecialiseerd bureau.

De sociale partners zullen binnen het SFTL de nodige middelen vrijmaken voor het voeren van een dergelijke campagne.

Zuurstof voor de transport — en logistieke sector

De transportsector en bij uitbreiding ook de logistieke sector, is onderhevig aan zware internationale concurrentie. Transportbedrijven worden op de Belgische markt en in onze buurlanden beconcurreerd door bedrijven uit de 27 andere EU — lidstaten en in mindere mate zelfs door niet in de EU gevestigde vennootschappen. Deze in het buitenland gevestigde ondernemingen hebben vaak substantiële concurrentievoordelen, met name op het vlak van loonkost.

Om de Belgische transportbedrijven voldoende ademruimte te geven, pleiten de sociale partners voor een loonlastenverlaging voor de sector. Deze verlaging moet dusdanig zijn dat niet aan de koopkracht en sociale rechten van de werknemers wordt geraakt.

De sociale partners verbinden zich ertoe om hierover gezamenlijk tussen te komen, al of niet met ondersteuning van een derde partij, bij de bevoegde overheidsdiensten. De sociale partners beroepen zich daarbij op vergelijkbare maatregelen die genomen worden voor de bouwsector, de binnenscheepvaart, luchtvaart ...

Sociale dumping

De sociale partners wensen gezamenlijk de strijd tegen de sociale dumping op te voeren. Ze wensen dat de inspectiediensten ook inzetten op de organisatoren van sociale dumping. Daarbij moet meer aandacht besteed worden aan het controleren van buitenlandse transportgroepen en opdrachtgevers die ook actief zijn in België. De sociale partners zijn van mening dat de uitgevoerde controles beter gespreid moeten worden à rato van de herkomst van de transporteurs die gebruik maken van de Belgische snelwegen. We vragen aan de overheid een verdubbeling van het aantal controles en controleurs op buitenlandse bedrijven.

De sociale partners verbinden zich ertoe een gedragscode voor vervoersbedrijven (en leveranciers, onderaannemers, ... ) uit te werken die verder bouwt op de cao gelijke lonen, daarnaast zal bij de overheid aangedrongen worden om een overleg / advies commissie op te richten, die in dialoog met de inspectiediensten en de sociale partners adviserend kan optreden.

Verlenging steun aan sociale partners voor 2019 en 2020.

Voldoende, veilige en comfortabele rustplaatsen voor vrachtwagenchauffeurs

Onderzoek van de Europese Commissie ("study on safe and secure parking places for trucks") wijst uit dat 83 % van de chauffeurs zeggen dat er te weinig (beveiligde) parkingplaatsen zijn in Europa. Ook in België zijn er te weinig veilige en comfortabele parkeerplaatsen om de chauffeurs een kwalitatieve rust te gunnen.

Deze problematiek van de snelwegparkings zal afhankelijk van de manier waarop de BREXIT wordt afgehandeld nog voor grotere hinder zorgen.

Het feit dat de chauffeurs daardoor in de onmogelijkheid zijn om de verplichte rij-en rusttijden na te leven en dat ze geen toegang hebben tot parkings waar ze een veilige en comfortabele rust kunnen nemen en toegang hebben tot sanitaire voorzieningen, is een gedeelde bekommernis van zowel werkgevers als werknemers, vermits dit ook aanleiding geeft tot onveiligheid op de weg.

De sociale partners zullen deze problematiek aankaarten op de verschillende betrokken beleidsniveaus.

De sociale partners zullen daarbij pleiten voor investeringen vanwege de overheid om:

- voldoende parkeerplaatsen ter beschikking te stellen,

- deze parkeerplaatsen te beveiligen,

- deze te voorzien van de nodige sanitaire installaties

Dit alles om de vrachtwagenchauffeurs te garanderen dat de verplichte rusttijden in menswaardige en comfortabele omstandigheden kunnen genomen worden.

Samenwerking met de interimsector

De sociale partners zullen de mogelijke samenwerking met de interimsector verder onderzoeken, en binnen het SFTL de nodige middelen vrijmaken en een regeling uitwerken waardoor de opleidingsinspanningen van interimkantoren (deels) kunnen terugbetaald worden, indien deze opleidingsinspanningen leiden tot tewerkstelling in de sector.

Arbeidsvoorwaarden

De sociale partners zullen een cao afsluiten waarbij de grens van 25 vrijwillige overuren, die niet meetellen voor de telling tot de interne grens van 143u, op 60u worden gebracht.

De sociale partners zullen een kader cao maken met betrekking tot de invoering van nieuwe arbeidsregelingen waarbij nacht, zondag en feestdagarbeid is toegelaten voor niet-rijdend personeel.

De sociale partners zullen een cao afsluiten waarbij duidelijk bepaald wordt dat studentenarbeid steeds minstens moet vergoed worden aan 90% van het barema loon van de uitgeoefende functie.

Beleid rond alcohol en drugs

De sociale partners zullen initiatieven nemen om een beleid inzake preventie, sensibilisering, informatie en controle aangaande drugs en alcohol voor de sector op te zetten, waarbij een duidelijk signaal wordt gegeven dat alcoholintoxatie of drugs totaal ontoelaatbaar zijn in een werksituatie.

Verlenging bestaande cao's

- arbeidsovereenkomsten voor bepaalde duur zal verder verlengd worden, waarbij de duur van de toepasselijke arbeidsovereenkomsten zal verkort worden.

- Cao Verlies medische schifting (onbepaalde duur)

- Loon in cash (onbepaalde duur)

- Rijbewijs

- Permanente vorming

- Risicogroepen

- TK en landingsbanen: maximale invulling, drempel van 5% blijft behouden (conform

NAR)

  • SWT: maximale invulling. (conform NAR)

 

Digitalisering

Besprekingen zullen opgestart worden aangaande de cao digitalisering van het prestatieblad.

Campagne gendergelijkheid

Sociale vrede

Huidige formule

 

Dit akkoord is voor de periode 2019 -2020.

Personalization