Structuur

Een vakbond van, voor en door leden

De werking van ACV Puls concentreert zich op twee pijlers.

  • De professionele pijler met als basis de onderneming en de sectoren. Dit is de beroepswerking of sectorale werking.
  • De interprofessionele pijler die vertrekt vanuit de woonplaats van het lid, gecoördineerd door de afdelingsbesturen.

Democratische uitbouw

ACV Puls Structuur

Daarmee is de bediende- en kadervakbond van in de kleinste gemeente tot op het hoogste internationale vakbondsniveau actief. ACV Puls neemt echter geen (beleids)beslissingen over de hoofden van de leden heen. Integendeel, de leden krijgen via diverse overlegorganen in zowel de onderneming als de vakbond de kans actief deel te nemen aan de besluitvorming. Werking en organisatiestructuren zijn democratisch uitgebouwd. Zo houdt de ‘top’ voeling met de ‘basis’.

Leden

Iedere vakbond bestaat dankzij haar leden. ACV Puls telt ongeveer 300.000 leden en is daarmee de grootste vakbond binnen de confederatie ACV. De vakbond probeert optimale arbeidsvoorwaarden voor de werknemers af te dwingen, onder meer door het sluiten van goede cao’s. Daarnaast maakt de vakbond veel ruimte vrij voor de persoonlijke service.

Militanten

De militanten - actieve leden - die ACV Puls op vrijwillige basis naar buiten toe vertegenwoordigen, vormen het kloppend hart van de vakbond. Ze durven vrijwillig hun nek uit te steken voor ACV Puls op ondernemingsvlak (als werknemersafgevaardigde, vaak zetelen ze in een ondernemingsraad of comité preventie) of in de regio waar ze wonen (als bestuurslid van een afdelingsbestuur). Militanten vormen daarmee de verbindende schakel tussen de werknemers en de werkgever, tussen de vakbond en de vakbondsleden. 

Voor de meeste leden en werknemers is de militant het eerste contactpunt. Vaak ga je met vragen en/of problemen eerst naar een militant. Als je er samen niet uitkomt zal hij of zij je meestal voorstellen een afspraak te maken met de ACV Puls-secretaris van je sector. Deze secretarissen werken op 13 plaatselijke secretariaten. Militanten bepalen daarmee in belangrijke mate het gezicht van de vakbond. Bovendien zetelen ze in alle professionele en interprofessionele overlegorganen van ACV Puls. 
Tijdens de sociale verkiezingen kiezen de werknemers in een onderneming hun favoriete militanten voor de ondernemingsraad en het comité preventie.

Ondernemingskern (professioneel)

Op ondernemingsniveau fungeren de ondernemingskernen. Ze bestaan uit militanten - actieve leden - die de vakbondswerking in de onderneming vormgeven.

Gewestelijke belangengroep (professioneel)

In gewestelijke belangengroepen ontmoeten militanten uit eenzelfde bedrijfssector van een bepaald gewest elkaar, bijvoorbeeld de bedrijfssector ziekenhuizen of de bedrijfssector warenhuizen (met winkels als Carrefour). 

Nationale belangengroep (professioneel)

De nationale belangengroepen coördineren de beroepswerking van de afzonderlijke beroepssectoren. Deze bestaan uit afgevaardigden (militanten) van de gewestelijke belangengroepen. De meeste beroepssectoren kennen een nationale belangengroep, bijvoorbeeld de nationale belangengroep ziekenhuizen of de nationale belangengroep warenhuizen. 
Deze nationale belangengroepen spelen een belangrijke rol bij de voorbereidingen voor de cao-onderhandelingen of wanneer er nationale en/of sectorale acties worden ondernomen. Denk maar aan de acties tegen de schijnzelfstandigheid in de beroepsgroep industrie of de 'Schone kleren campagne' die wordt opgevolgd door de beroepsgroep distributie.

Afdelingsbestuur (interprofessioneel)

In Vlaanderen en Brussel zijn 36 afdelingen  met een afdelingsbestuur opgericht, samengesteld uit militanten van de betrokken regio. Ze staan in voor de belangenbehartiging op plaatselijk vlak (denk aan het organiseren van informatieavonden rond actualiteitsthema’s, vaak in samenwerking met het plaatselijk ACV-Verbond). 
Afdelingsbesturen kunnen ook met andere sociale bewegingen gezamenlijk regionale acties opzetten over thema’s als milieuvervuiling, verrechtsing en armoede. Daarnaast heeft het afdelingsbestuur een belangrijke beleidsmatige functie. Het voorbereiden van de bestuurlijke raad en het vierjaarlijkse congres zijn hier voorbeelden van.

Bestuurlijke Raad

165 afgevaardigden uit de professionele en interprofessionele overlegorganen zetelen in de bestuurlijke raad, het hoogste beleids- en beslissingsorgaan. In deze raad worden de algemene doelstellingen van de LBC-NVK onderschreven, begrotingen beoordeeld en activiteitenprogramma’s opgesteld. De bestuurlijke raad kiest ook de voorzitter van de vakbond die een zetel heeft in zowel het bureau als het dagelijks bestuur.
De voorzitter van ACV Puls is een militant.

Bureau

Het bureau is een uitvoerend orgaan en samengesteld uit een afvaardiging van de bestuurlijke raad en de leden van het dagelijks bestuur. De voorzitter van de Raad, de vertegenwoordiger van het dagelijks bestuur van het ACV en de proost maken zonder stemrecht deel uit van het bureau. Het bureau is belast met de controle op het dagelijks bestuur en het algemeen secretariaat en komt maandelijks samen. Het bureau is verantwoordelijk voor het financiële beheer van de vakbond.
Uit het bureau wordt het dagelijks bestuur verkozen. Het bestaat uit vier professionele krachten van het algemeen secretariaat en vier militanten.: de door de raad gekozen voorzitter van de centrale en drie overige door het bureau aangeduide leden. In principe komt het dagelijks bestuur maandelijks samen, maar de praktijk leert dat dit toch vaker het geval is. In het dagelijks bestuur worden naast de voorbereidingen van de bureauvergaderingen alle beslissingen met betrekking tot personeel en materiaal genomen. 

Algemeen Secretariaat

Het algemeen secretariaat, met respectievelijk de algemeen-secretaris en drie adjunct-algemeen secretarissen, is belast met de dagelijkse werking van ACV Puls.
Het algemeen secretariaat is gevestigd in het hoofdkantoor van ACV Puls in Antwerpen. Naast het algemeen secretariaat zijn in dit hoofdkantoor het nationaal secretariaat van de beroepswerking en ACV-Kader en de administratieve en ondersteunende diensten van de vakbond ondergebracht: de studiedienst, de vormingsdienst, de persdienst, de documentatiedienst, de dienst informatica, de boekhouding, vakbondspremies, de ledenadministratie, verzending en drukkerij.

13 plaatselijke secretariaten

In Vlaanderen en Brussel heeft ACV Puls 13 plaatselijke secretariaten . Dit zijn regionale kantoren waar de leden met al hun vragen en problemen terechtkunnen. Deze regionale kantoren beschikken over een juridische dienst. 
De meeste kantoren organiseren wekelijkse spreekuren. Aan ieder kantoor is een juridische dienst verbonden waar al je vragen m.b.t. het sluiten, schorsen of beëindigen van je arbeidscontract worden onderzocht. 
Via een plaatselijk secretariaat kun je ook een afspraak maken met de secretaris die verantwoordelijk is voor de sector of het bedrijf waar je werkt. Deze secretarissen (ook wel propagandisten of vakbondsonderhandelaars genoemd) sluiten bijvoorbeeld cao's, lossen problemen rond je arbeidsovereenkomst op en zij kunnen - indien nodig - voor je bemiddelen bij je werkgever.

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.