Stand van zaken sociaal overleg

Wij willen jou en je collega’s bedanken om samen met ons op de nationale actiedag van maandag 29 maart een krachtig en moedig signaal te geven. Ondanks de coronamaatregelen waren er in heel het land acties. We deelden een miljoen loonkranten uit, op papier en digitaal.  We namen her en der deel aan personeelsvergaderingen, namen deel aan Webinars en velen luisterden naar Radio Syndical. Hiermee stonden ook de duizenden thuiswerkers er niet alleen voor. Talrijke werknemers staakten ook en stonden piket. Deze actiedag was een duidelijke boodschap aan de werkgevers en de regering: we willen betere lonen en arbeidsvoorwaarden, we willen gewoon meer ruimte om te onderhandelen om de uitdagingen van vandaag en morgen van oplossingen te kunnen voorzien.

We blijven jullie zeker op de hoogte houden. Het sociaal overleg moet betere uitkomsten bieden. Zoniet zullen we de stem van werknemers op andere manieren laten horen,

Stefaan Decock
Algemeen Secretaris ACV Puls 

De onderhandelingen over een sociaal akkoord verlopen uiterst moeilijk. Het grootste probleem is  de zeer kleine loonmarge van 0,4%. Dat is een zeer schamele waardering voor de grote inspanningen van werknemers in zeer moeilijke omstandigheden. Zeker voor sectoren die goed boerden de afgelopen maanden. De loonnormwet die deze loonmarge vastlegt en vol sjoemelsoftware zit, moet dus worden herzien. Bovendien is het minimumloon, dat al 14 jaar niet werd verhoogd, aan een serieuze inhaaloperatie toe.

Daar komt nog bovenop dat gepensioneerden, zieken en (tijdelijk) werklozen worden gegijzeld door werkgeversorganisaties.  Er is 625 miljoen euro uitgetrokken voor de verhoging van deze vervangingsinkomens en iets meer dan 88 miljoen euro voor sociale bijstand (bijvoorbeeld het leefloon dat door het OCMW wordt betaald).  Dit is de Welvaartsenveloppe. We willen dat dit budget prioritair ingezet wordt  voor de verhoging van de laagste uitkeringen, om armoede zo goed mogelijk te bestrijden. De werkgeversorganisaties  weigeren nog altijd hierover een akkoord te sluiten, hoewel de uiterste bij wet vastgelegde datum daarvoor 15 september 2020 (!) was. Ze willen de verbeteringen voor gepensioneerden, zieken en (tijdelijk) werklozen gebruiken als pasmunt in de onderhandelingen over loonopslag. 

De corona-epidemie heeft ook een aantal bedrijven in problemen gebracht. Om te vermijden dat dit uitmondt in sociale bloedbaden, is het belangrijk dat we goede akkoorden over landingsbanen en SWT kunnen sluiten.  

In onze contacten met de regering en werkgevers blijven wij deze drie prioriteiten – een echte indicatieve loonmarge, snelle akkoorden over verbeteringen van sociale uitkeringen en over landingsbanen en SWT - verdedigen. Het ACV is zoals steeds bereid zijn verantwoordelijkheid te nemen, maar natuurlijk altijd binnen het mandaat dat de Algemene Raad vastlegde. En als het nodig is zullen we de stem van alle werknemers ook op andere manieren laten horen. Uiteraard houden we je op de  van de onderhandelingen. 

Marc Leemans, voorzitter ACV
Marie-Hélène Ska, algemeen secretaris ACV

Personalization