Overheidspensioenen op de helling

Ons land telt 814.000 ambtenaren. Mannen en vrouwen die elke dag in de weer zijn in dienst van het algemeen belang. Het gaat om leerkrachten, politie, brandweer, mensen in de administraties, postbodes, cipiers, militairen, spoorpersoneel, verpleegkundigen of mensen in de zorg… Zij moeten de continuïteit van de openbare diensten kunnen verzekeren en hun opdracht vervullen zonder druk of intimidatie.

Het overheidspensioen is een uitgesteld loon. Het vormt een hoeksteen van de arbeidsvoorwaarden van elke ambtenaar. Een uitgesteld loon betekent dat het overheidspensioen berekend wordt op basis van de wedde op het einde van de loopbaan en het is dus ook belangrijk dat de pensioenen worden gekoppeld aan de evolutie van de lonen (perequatie).

Deze regering beschouwt het overheidsstelsel liever niet als richtinggevend, maar voert daarentegen de zwaarste besparingen in het overheidsstelsel door. De pensioenleeftijd werd opgetrokken tot 67 jaar. Vervroegd pensioen  wordt  door de verstrenging van de loopbaanvoorwaarden veel minder toegankelijk. Een derde van de mannelijke ambtenaren en goed de helft van de vrouwelijke ambtenaren zullen moeten doorwerken tot ze de pensioenleeftijd bereiken. Gemiddeld zullen ambtenaren in 2040 tot 4 jaar langer moeten werken. De  afschaffing  van  de  pensioenbonus alleen al, verlaagt het  gemiddeld  overheidspensioen  tot 5 procent in 2020. De afschaffing  van de diplomabonificatie en het gemengd pensioen zorgen voor een bijkomende vermindering van de overheidspensioenen. Als de regering haar plannen verder doorvoert, komt daar het puntensysteem nog bij voor wie vanaf 2025 met pensioen gaat. Dat puntensysteem is de ultieme afbouwoperatie van de overheidspensioenen. Het sociaal contract tussen de overheid en haar personeel wordt daarmee verbroken.

De regering heeft nog andere plannen zoals de afschaffing van het ziektepensioen voor langdurig zieke ambtenaren. Ambtenaren die met pensioen werden gestuurd wegens lichamelijke ongeschiktheid zullen hierdoor serieus moeten inleveren.

"Het sociaal contract tussen de overheid en haar personeel wordt daarmee verbroken."

Erkenning van zwaar werk

Er is nood aan een goede regeling voor de zware beroepen, want door de moeilijke arbeidsomstandigheden van heel wat overheidspersoneel moeten ze vaak vroeger dan gepland, stoppen met werken. Er werd afgesproken om zware beroepen te definiëren aan de hand vier criteria: fysiek zware arbeid, belastende werkorganisatie, veiligheidsrisco’s en psychologische of emotionele belasting. Wanneer er verschillende criteria van toepassing zijn op een brede beroepscategorie, zal dit een impact hebben op de berekening van het aantal loopbaanjaren dat nodig is om met pensioen te kunnen gaan. Deze jaren zullen dus zwaarder ‘door- wegen’ waardoor je vroeger met pensioen kan gaan. Het is belangrijk (onder andere voor leerkrachten) dat de psychologische en emotionele belasting wordt erkend als criterium voor een zwaar beroep om vroeger met pensioen te kunnen gaan.

Hoe worden de overheidspensioenen vandaag berekend?

 • Het gaat om een wettelijke regeling. Het pensioen gaat in vanaf de pensioenleeftijd of vervroegd onder voorwaarden vanaf 60 jaar.
 • Voor een volledig pensioen is een loopbaan nodig van 45 jaar.
 • De berekening gebeurt in zestigsten; met uitzonderingen voor zware beroepen zodat een vroeger pensioen met hetzelfde bedrag mogelijk is.
 • Een berekening op de wedden van de laatste tien jaar van de loopbaan.
 • Een minimum dat de laagste pensioenen optrekt.
 • Een beperking van gelijkgestelde periodes.

We vragen dat het stelsel voor de zware beroepen de volgende garanties biedt:

 • Opstelling van een lijst met concrete situaties die erkend worden als zwaar beroep.
 • Garantie dat er voldoende middelen worden vrijgemaakt.
 • Voor wie tot nu toe nog geen preferentiële tantièmes geniet moeten er overgangsmaatregelen worden genomen voor vorige arbeidsprestaties die werden uitgeoefend in zware arbeidsomstandigheden.
 • Garantie op het behoud van de bestaande regelgeving op het vlak van vervroegd pensioen op basis van vorige sectorale akkoorden.
 • Garantie dat contractuelen op dezelfde manier worden behandeld als statutairen.
 • Garantie dat de oude regeling behouden blijft zolang er geen nieuw, werkzaam systeem is ingevoerd.

Deze eisen zijn niet buitensporig. Ze bieden ambtenaren met een zwaar beroep de mogelijkheid om hun loopbaan hoopvol tegemoet te zien en hun hoofdopdracht zo goed mogelijk uit te oefenen: ten dienste staan van de burger.

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.