Veel klachten over afschaffing betalingsfiches pensioenen

Sommige gepensioneerden ontvangen geen betalingsfiches meer of krijgen die enkel via mypension.be. Het probleem stelt zich in het bijzonder bij indexaanpassingen, bij gemengde loopbanen, veranderingen in de bedrijfsvoorheffing.  

Indexaanpassingen

De indexering verhoogt de pensioenen telkens met 2%. Vanaf de indexering in juli 2017 worden er geen betalingsfiches meer per post verstuurd. De pensioendienst biedt de betalingsfiches van de werknemerspensioenen bij indexering nog wel aan via mypension.be, maar gepensioneerden met een overheidspensioen krijgen niets meer. Strikt genomen is de pensioendienst niet verplicht om de fiches te bezorgen omdat de pensioenen regelmatig geïndexeerd worden. Vanaf dit jaar zal er wel in de mededeling van de bankuittreksels vermeld worden welke inhoudingen er op het pensioen zijn verricht. Er wordt dan wel niet vermeld dat er een indexering heeft plaatsgevonden.

Gemengde loopbaan

Een gepensioneerde met een ambtenarenpensioen en een werknemerspensioen ontvangt ook geen betalingsfiche meer als het werknemerspensioen verandert. Zo’n verandering zorgt ervoor dat het netto ambtenarenpensioen wijzigt. Omdat het werknemerspensioen aangepast wordt, worden ook de inhoudingen op het ambtenarenpensioen herrekend en krijgt men een ander bedrag uitbetaald. Een uitleg daarvoor wordt niet gegeven. Vanaf dit jaar komt men hier gedeeltelijk aan tegemoet doordat alle pensioenen samen betaald worden en de inhoudingen op het bankuittreksel staan. Het probleem blijft dat de reden van de verandering van het pensioenbedrag niet vermeld wordt.

Verandering bedrijfsvoorheffingschalen

Elk jaar en soms ook vaker worden de bedrijfsvoorheffingschalen aangepast. Dat zorgt ook voor een wijziging van het netto pensioen. De wijziging van de bedrijfsvoorheffing is zichtbaar op de betalingsfiches op mypension.be en op het rekeninguittreksel. Er staat er dan wel niet bij dat de wijziging het gevolg is van de verandering van de bedrijfsvoorheffingschalen. 

Uitleg vragen 

Wie vaststelt dat het pensioenbedrag veranderd is en daarover uitleg wil, kan kijken op z’n rekeninguittreksel, inloggen op mypension.be of bellen naar 1765. Enkel via 1765 kan je de juiste reden voor de wijziging te weten komen. Ook gaat men er bij de pensioendienst zomaar van uit dat iedereen toegang heeft tot mypension.be, terwijl heel wat gepensioneerden hun weg niet vinden in dat systeem. 

We raden alle gepensioneerden aan zo veel mogelijk te bellen naar 1765 met vragen over veranderingen van het pensioenbedrag. Dat kan bijvoorbeeld bij de komende indexering die verwacht wordt in december. Krijg je via 1765 niet genoeg uitleg, dan kan je een klacht indienen bij de ombudsman pensioenen. Wij zullen intussen politiek druk zetten om te komen tot betere informatie aan de gepensioneerden.

Meer informatie: www.ombudsmanpensioenen.be  

Personalization